Globala utmaningar i en ämneskontext

Sammanfattning

Behörighetskrav

Se utbildningsplan.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014, vår 2014

Kurskod:
LL204C version 1,2
Engelsk benämning:
Global Challenges in the Subject
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
21 januari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
14 januari 2014

Förkunskapskrav

Se utbildningsplan.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla sin tvärvetenskapliga och ämnesdidaktiska medvetenhet om lärande i de tre perspektiven för hållbar utveckling, interkulturalitet och medborgerlig bildning. Studenterna ska med utgångspunkt i de tre perspektiven utveckla sin förmåga att analysera globala utmaningar för en gränsöverskridande och framåtsyftande handlingskompetens som lärare och medborgare.

Innehåll

Kursens fokus är perspektiven hållbar utveckling, interkulturalitet och medborgerlig bildning som studeras inom studentens andraämne.
Inom kursens ram ges studenten möjlighet att utveckla sin förmåga att åstadkomma lärandemiljöer där eleven tar aktiv roll i lärandeprocesser utifrån samhällsfrågor i lokal och global kontext. Vidare behandlas och problematiseras alla lärares ansvar för arbete med demokratiska värden som jämlikhet, rättvisa, inkludering samt möjligheter till aktiv handlingsberedskap och handlingskompetens. Politiska, ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala frågor belyses i relation till hållbar utveckling, interkulturalitet och medborgerlig bildning. Frågeställningar som behandlas hämtas både ur en skolkontext och det omgivande samhället.
En egen undersökning presenteras muntligt i plenum eller som en posterpresentation, vid en studentdriven konferens. Därutöver skriver studenterna en populärvetenskaplig artikel som publiceras i en webtidning.
Erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen bearbetas och fördjupas inom kursen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • identifiera läranderesurser och dra didaktiska slutsatser för det egna ämnet och för ämnen i samverkan
  • i ett ämnesdidaktiskt perspektiv analysera och kommunicera det egna ämnets relevans och användbarhet i förhållande till ett valt kunskapsområde med inriktning mot globala utmaningar
  • beskriva och kritiskt analysera olika synsätt på lärande för hållbar utveckling, interkulturell pedagogik och medborgerlig bildning
  • problematisera och diskutera betydelsen av och samverkan mellan hållbar utveckling interkulturalitet och medborgerlig bildning i och utanför en undervisningskontext
  • diskutera kommunikationens betydelse i arbete med globala utmaningar i möten i och utanför en utbildningskontext
  • planera och genomföra en mindre undersökning, analysera och kommunicera resultatet muntligt och skriftligt.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av fältstudier, föreläsningar, informationssökning, litteraturstudier, seminarier och workshops. Arbetet bedrivs såväl individuellt som i tvärvetenskapliga basgrupper. Kurslitteraturen bearbetas och diskuteras vid seminarier i basgrupper. En populärvetenskaplig artikel skrivs individuellt och kamratrespons på denna ges i basgrupperna före examination. Skapandet av konferens och nättidning sker i samarbete mellan studenter och lärare.

Bedömningsformer

Examinationen består i att studenten skriver en individuell populärvetenskaplig artikel och presenterar en undersökning, vilken bygger på perspektiven hållbar utveckling, interkulturalitet och medborgerlig bildning, i form av paper- eller posterpresentation vid en studentdriven konferens.
Bedömningskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bouakaz, Laid (2012). Att behålla mitt och lära mig något. Rapport till Malmö kommissionen. Malmö (40 s) Tillgänglig som pdf
Brown, Lester R. (2011). World on the edge. How to Prevent Environmental and Economic Collapse. New York: W. W. Norton & Company (238 s) http://www.earth-policy.org/images/uploads/book_files/wotebook.pdf
DiAngelo, Robin & Sensoy, Özlem (2010). ”OK; I get it! Now tell me how to do it!”: Why we can’t just tell you how to do critical multicultural education." Multicultural perspectives, 12: 2,97-102
Hartsmar, Nanny & Liljefors-Persson, Bodil (red. 2013). Medborgerlig bildning. demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle. Lund: Studentlitteratur.
(ISBN10: 9144060629; 215 s)
Liepina, Inese & Jutvik, Gitte (2010). Education for Change. En handledning för undervisning och lärande för hållbar utveckling. (72 s) Tillgänglig som pdf
Lorenz, Hans & Bergstedt, Bosse (2006). Interkulturella perspektiv. Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur (100 s).
Ross, Alistair; Dooly, Melinda & Hartsmar Nanny (2012). Equalities and Education in Europe. Explanations and Excuses for Inequality. Cambridge Scholars Publishing. (ISBN 9781443836449; 170 s) Tillgänglig som ebook

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Birgitta Nordén, Kursansvarig
Telefon: 040-6658020