Engelska i ett kontrastivt perspektiv

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2017, vår 2017

Kurskod:
KS261F version 1,1
Engelsk benämning:
English from a Contrastive Perspective
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
27 januari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
27 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
04 december 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända högskolestudier i engelska om minst 45hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig fördjupade insikter om engelskan syntax, morfologi samt ord och fraser samt kunskap om hur engelska och svenska skiljer sig åt inom dessa områden. Vidare syftar kursen till att studenterna ska kunna bedöma muntliga och skriftliga elevtexter utifrån olika delaspekter, ur ett språkutvecklingsperspektiv samt med utgångspunkt från skolans styrdokument.

Innehåll

Delkurs 1 behandlar engelskans syntax, morfologi, ord och fraser i kontrast till dessa i svenskan.
Delkurs 2 behandlar bedömning av muntliga och skriftliga elevtexter utifrån olika delaspekter med särskild betoning på utveckling av elevernas uttrycksförmåga. Analyserna av elevtexter bygger dels på att språkförmåga inte är statisk och att elevtexter därför bör betraktas ur ett utvecklingsperspektiv, dels på att elevers språkbruk bör kunna förklaras av språkläraren. Vid bedömningen av elevtexter beaktas även ett diskursperspektiv. Eftersom bedömningen sker i förhållande till skolans styrdokument, behandlas även kursplanen i engelska för grundskolan samt ämnesplanerna för gymnasiet.

Lärandemål

Lärandemål
Delkurs 1 Styrdokument och bedömning (Curriculum and assessment), 3,5hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • identifiera och förklara likheter och skillnader mellan svenska och engelska med avseende på morfologi och syntax (1)
  • identifiera likheter och skillnader mellan svenskans och engelskans ord- och frasförråd (2)
Delkurs 2 Grammatik (Grammar), 4hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
  • analysera och kritiskt granska de styrdokument som gäller för skolans undervisning i engelska för grundskolan eller gymnasiet (3)
  • kunna bedöma och analysera elevtexter utifrån olika aspekter av elevers språkutveckling och i enlighet med skolans styrdokument (4)

Arbetsformer

Kursen bedrivs på distans och genomförs med stöd av nätbaserade uppgifter. En avslutande campus-träff inbegriper skriftlig examination.

Bedömningsformer

Lärandemål (1, 2) i delkurs 1 examineras genom en individuell skriftlig reflektionsportfolio som inbegriper en analys av skolans styrdokument i engelska, en översikt över på vilka grunder elevers språkbruk bör bedömas formativt såväl som summativt samt bedömningar av muntliga respektive skriftliga elevtexter.
Lärandemål (3, 4) i delkurs 2 examineras genom en avslutande skriftlig examination som inriktas mot likheter och skillnader mellan engelska och svenska med avseende på syntax, morfologi, ord och fraser.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1
Källström, Roger. (2012). Svenska i contrast, tvåspråkiga perspektiv på svensk grammatik. Lund: Studentlitteratur. (221 s.)
Vannestål, Maria Estling (2007). A university grammar of English with a Swedish perspective. Lund: Studentlitteratur. (540 s.)

Delkurs 2
Skolverket (2011). Curriculum for the compulsory school. Stockholm. Skolverket och Fritzes.
(26 s.)
Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i engelska. Skolverket och Fritzes. (24 s.)
Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket och Fritzes. (32 s.)
Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter Stockholm: Skolverket. (70 s.)
Skolverket (2012). Kommentarmaterial till kunskapskraven i engelska. Skolverket och Fritzes. (38 s.)
Skolverket (2012). Om ämnet engelska. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/eng (8 s.)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.