Bild för lärare, åk 1-9, II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
KS249F version 2
Engelsk benämning:
Arts for Teachers, Schoolyear 1-9, II
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
06 mars 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
06 mars 2014

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS106F-Bildarbete och lärande I eller KS248F-Bild för lärare, åk 1-9, I+II. Eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig fördjupade kunskaper i att uttrycka sig visuellt genom olika verktyg för produktion såväl analoga som digitala i ett samspel . Vidare syftar kursen till att studenterna ska tillägna sig kunskap om barns och ungas medieanvändning, rörliga bilder och konst. I kursen ingår även planering och bedömning av mediepedagogiskt arbete.

Innehåll

I kursen ingår praktiskt och teoretiskt bildarbete. I kursen används ungdomars medieanvändning i syfte att visa på olika förhållningssätt som kan användas didaktiskt. Egen produktion genom olika uttrycksformer såsom digitalt bildarbete, rörliga bilder, animation och grafik . Ett mediepedagogiskt projekt genomförs i grupp och följs upp av diskussion om bedömning, skriftligt såväl som muntligt. I samband med konststudier produceras bilder till bloggen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • genomföra multimodala medieproduktioner
  • reflektera och problematisera barns och ungas medieanvändning
  • formulera, planera samt genomföra ett mediepedagogiskt projekt och ange riktlinjer för bedömning
  • identifiera och använda äldre konst och samtidskonst i dagens undervisning

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, workshops, litteraturseminarier, praktiskt bildarbete, bildteoretiska övningar, fältstudier och individuellt arbete med blogg, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och lärare.

Bedömningsformer

Kursen examineras i tre olika delar

Första delen är en portfolio i form av en blogg vilken ska innehålla en processdagbok där kursens samtliga moment ska vara dokumenterade .

Den andra delen av examinationen består av en redovisning av ett mediepedagogiskt arbete i grupp muntligt såväl som skriftligt.

Tredje delen av examinationen är ett litteraturseminarium med utgångspunkt i en undersökning om ungdomars medieanvändning relaterat till kurslitteraturen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Arnold, Dana (2006). Konstvetenskap: en introduktion. Stockholm: Raster

Bergström, Bo (2009). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. 7., [utvecklade] uppl. Stockholm: Carlsson

Burman, Greta Konsten i historien. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur

Goldberg, Daniel & Larsson, Linus (2012). Minecraft: block, pixlar och att göra sig en hacka: historien om Markus "Notch" Persson och spelet som vände allt upp och ned. Stockholm: Norstedt

Linderoth, Jonas (red.) (2007). Datorspelandets dynamik: lekar och roller i en digital kultur. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Hansson, Hasse, 1940-. - Seendets språk : exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori / Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson, Gert Z Nordström. - 2006. - ISBN: 91-44-04294-9

Valbar litteratur

Graviz, Ana & Pozo, Jorge (1992). Barn, media, kunskap. [Solna]: [A. Graviz]

Ericsson, Erling (2002). Animera mera: att berätta med ord, bilder, rörelser och ljud. Stockholm: Utbildningsradion (UR)

Kursrapporter