Bild för lärare, åk 1-9, II

Sammanfattning

I kursen tillägnar du dig fördjupade kunskaper i att uttrycka dig visuellt genom olika verktyg för produktion såväl analoga som digitala i ett samspel. Vidare ger kursen till dig möjligheter att tillägna dig kunskap om barns och ungas medieanvändning, rörliga bilder och konst. I kursen ingår även planering och bedömning av mediepedagogiskt arbete.

Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation läs här:

Kursen vänder sig till lärare i årskurserna 1-9 och kan ingå i en kompletterande utbildning. Observera dock att behörighet att undervisa i ett ämne i årskurserna 1-3 respektive 4-6 efter en kompletterande utbildning beror på vilka årskurser en lärares examen är avsedd för. Läs mer nedan under respektive rubrik där det också hänvisas till information om bestämmelser för lärarlegitimation för respektive årskurser i grundskolan.

Lärare i årskurs 1-3

För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3 och har genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 1-3.

Observera att kursen inte ingår i en examen avsedd för grundskolans årskurser 1-3 och att en sådan examen som anges i 2 kap. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska kunna ingå i beslut om utökad ämnesbehörighet för undervisning i dessa årskurser!

Lärare i årskurs 4-6

För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 6§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-6 och genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 4-6. Observera dock att utökad ämnesbehörighet för åk 4-6 är starkt reglerat i behörighetsförordningen (2 kap. §§ 7, 7a och 7b) varför det kan behövas kompletterande utbildning i ytterligare ämnen.

Kursen kan ingå i en kompletterande utbildning avsedd för undervisning i grundskolans årskurser 7-9.

För den lärare som har en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt behörighetsförordningen (SFS 2011:326) och har genomfört kompletterande ämnesutbildning som motsvarar kraven enligt 2 kap. 9 § i nämnda förordning kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad behörighet för grundskolans årskurser 7-9.

För information om eventuell utökad behörighet i ämnet för andra årskurser eller skolformer hänvisas till behörighetsförordningen.

Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna mer om poängomfattning för utökad behörighet på www.skolverket.se

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS106F-Bildarbete och lärande I eller KS248F-Bild för lärare, åk 1-9, I+II. Eller motsvarande.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
KS249F version 2
Engelsk benämning:
Arts for Teachers, Schoolyear 1-9, II
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
06 mars 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
06 mars 2014

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS106F-Bildarbete och lärande I eller KS248F-Bild för lärare, åk 1-9, I+II. Eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig fördjupade kunskaper i att uttrycka sig visuellt genom olika verktyg för produktion såväl analoga som digitala i ett samspel . Vidare syftar kursen till att studenterna ska tillägna sig kunskap om barns och ungas medieanvändning, rörliga bilder och konst. I kursen ingår även planering och bedömning av mediepedagogiskt arbete.

Innehåll

I kursen ingår praktiskt och teoretiskt bildarbete. I kursen används ungdomars medieanvändning i syfte att visa på olika förhållningssätt som kan användas didaktiskt. Egen produktion genom olika uttrycksformer såsom digitalt bildarbete, rörliga bilder, animation och grafik . Ett mediepedagogiskt projekt genomförs i grupp och följs upp av diskussion om bedömning, skriftligt såväl som muntligt. I samband med konststudier produceras bilder till bloggen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • genomföra multimodala medieproduktioner
  • reflektera och problematisera barns och ungas medieanvändning
  • formulera, planera samt genomföra ett mediepedagogiskt projekt och ange riktlinjer för bedömning
  • identifiera och använda äldre konst och samtidskonst i dagens undervisning

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, workshops, litteraturseminarier, praktiskt bildarbete, bildteoretiska övningar, fältstudier och individuellt arbete med blogg, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och lärare.

Bedömningsformer

Kursen examineras i tre olika delar

Första delen är en portfolio i form av en blogg vilken ska innehålla en processdagbok där kursens samtliga moment ska vara dokumenterade .

Den andra delen av examinationen består av en redovisning av ett mediepedagogiskt arbete i grupp muntligt såväl som skriftligt.

Tredje delen av examinationen är ett litteraturseminarium med utgångspunkt i en undersökning om ungdomars medieanvändning relaterat till kurslitteraturen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Arnold, Dana (2006). Konstvetenskap: en introduktion. Stockholm: Raster

Bergström, Bo (2009). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. 7., [utvecklade] uppl. Stockholm: Carlsson

Burman, Greta Konsten i historien. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur

Goldberg, Daniel & Larsson, Linus (2012). Minecraft: block, pixlar och att göra sig en hacka: historien om Markus "Notch" Persson och spelet som vände allt upp och ned. Stockholm: Norstedt

Linderoth, Jonas (red.) (2007). Datorspelandets dynamik: lekar och roller i en digital kultur. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Hansson, Hasse, 1940-. - Seendets språk : exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori / Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson, Gert Z Nordström. - 2006. - ISBN: 91-44-04294-9

Valbar litteratur

Graviz, Ana & Pozo, Jorge (1992). Barn, media, kunskap. [Solna]: [A. Graviz]

Ericsson, Erling (2002). Animera mera: att berätta med ord, bilder, rörelser och ljud. Stockholm: Utbildningsradion (UR)

Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Björn Wangen, Kursansvarig
Telefon: 040-6658076
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Kvällstid 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Kvällstid 50% Malmö Schema