Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn i ett didaktiskt perspektiv

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2012, höst 2010

Kurskod:
KS180F version 1
Engelsk benämning:
The development of multi-lingual pupils' reading and writing skills from a didactic perspective
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
27 november 2009
Fastställandedatum:
05 mars 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
01 september 2010

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla förståelse för den språkliga och kulturella bakgrundens betydelse för lärande med särskilt fokus på läs- och skrivutvecklingen. Vidare syftar kursen till att studenterna ska tillägna sig kunskaper om de förställningar och förhållningssätt som kan uppstå i ett kulturmöte.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för barns språkutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv
  • beskriva hur barns läs-och skrivförmåga utvecklas i funktionella sammanhang
  • beskriva och analysera vad som händer i mötet mellan människor med olika kulturella bakgrunder
  • diskutera den språkliga och kulturella bakgrundens betydelse för språkutvecklingen
  • utifrån konkreta undervisningssituationer identifiera, diskutera och analysera faktorer som stödjer barns literacitetsutveckling

Lärandemål för betyget Väl Godkänd anges av kursledaren vid kursstarten.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationen består av tre delar. Den första består av en individuell skriftlig text där studenten beskriver och reflekterar över flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling. Den andra delen består av en individuell dokumentation och analys av undervisningssituationer som följs upp av en muntlig diskussion med kurskamraterna. Den tredje delen består av en individuell skriftlig text där studenten reflekterar över den kulturella bakgrundens betydelse för lärandet.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar sambandet mellan språk och kultur samt den kulturella bakgrundens betydelse för lärande. Vidare belyser kurser olika förhållningssätt till läs- och skrivundervisning. Särskilt uppmärsammas de flerspråkiga elevernas språk- och literacitetsutveckling.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av individuella uppgifter, paruppgifter, gruppseminarier och handledning. Kursen ges som nätburen undervisning med inslag av obligtoriska campusförlagda träffar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Att läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet (2003) Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. (119 s) Kan hämtas på skolverket.se
Björk, Maj & Liberg, Caroline (1996), Vägar in i skriftspråket, Natur och Kultur (160s)
Chambers, Aidan (1994) Böcker inom oss. Om boksamtsal. Nordsteds (170 s.)
Hedencrona, Eva & Kós-Dienes, Dora (2003) Tvärkulturell kommunikation i förskola och skola. Studentlitteratur. (120s.)
Hessel, Agnéta & Ekberg, Camilla (2008)
Modersmålslärare berättar Holmbergs förlag. (120s.) Kan hämtas på mah.se
Fast, Carina (2008)
Literacy: i familj, förskola och skola. Studentlitteraur. (168s)
Ladberg, Gunilla (2000)
Skolans språ och barnets: att undervisa barn från språkliga minoriteter. Studentlitteratur. (230 s.)
Reichenberg, Monica (2008)
Vägar till läsförståelse: texten läsaren och samtalet. Natur och kultur. (140 s.)
Sandström Madsén, Ingegärd (2007), Samtala, läsa och skriva för att lära, Kristianstad University Press. (104s.)
Spökägget
Sjögren, Annick (2006) Här går gränsen Dialogos förlag. (200s.)

Aktuella uppsatser, artiklar samt skönlitteratur ca 400s tillkommer.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.