Retorik I

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2021, vår 2021, höst 2020

Kurskod:
KS131F version 2,2
Engelsk benämning:
Rhetoric I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
03 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 juni 2020
Ersätter kursplan fastställd:
16 januari 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla sin förmåga i att genomföra mottagaranpassade muntliga framställningar i olika genrer.

Innehåll

Kursen behandlar den klassiska retorikens grundelement och den retoriska processen. Vidare får deltagarna utveckla sin förmåga att uppmärksamma användningen av retoriska redskap i muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer. Såväl spontana som förberedda övningar i muntlig framställning med responsgivning från lärare och deltagare har en framskjuten plats i kursen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
• redogöra för den klassiska retorikens grundelement och kunna använda dessa som redskap i planering och responsgivning av muntlig presentation
• genomföra mottagaranpassade muntliga presentationer i olika genrer
• analysera muntliga och skriftliga framställningar i ett retoriskt perspektiv

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, handledning och övningar, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

Examinationen består av tre delar. Studenten framför två tal, vars upplägg denne skriftligen redovisar. Därutöver gör studenten en kritisk granskning av den valbara litteraturen som sammanställs skriftligt och som bildar underlag för en muntlig redovisning i ett litteraturseminarium. I examinationen ingår också att studenten formulerar kamratrespons.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstart

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur
Hellspong, Lennart (2011), Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. Studentlitteratur (ca 300 s)

Valbar litteratur motsvarande ca 500 sidor väljs i samråd med kursledaren

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet
Kursen har fokus på klass, etnicitet och genus genom att historiska och nutida samhällstexter tolkas utifrån dessa kategorier. Klass-, etnicitet- och genusperspektiven behandlas i förhållande till meningsskapande och förståelse.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter