Retorik I

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014, vår 2014, höst 2013, vår 2013, höst 2012, vår 2012, höst 2011, vår 2011, höst 2010, vår 2010, höst 2009, vår 2009, höst 2008, vår 2008, höst 2007

Kurskod:
KS131F version 1,1
Engelsk benämning:
Rhetoric I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
30 maj 2007
Fastställandedatum:
01 juli 2007
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2007
Ersätter kursplan fastställd:
30 maj 2007

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla sin förmåga i att genomföra mottagaranpassade muntliga framställningar i olika genrer.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
• redogöra för den klassiska retorikens grundelement och kunna använda dessa som redskap i planering och responsgivning av muntlig presentation
• genomföra mottagaranpassade muntliga presentationer i olika genrer
• analysera muntliga och skriftliga framställningar i ett retoriskt perspektiv

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationen består av fyra delar. Studenten framför två tal, vars upplägg denne skriftligen redovisar. Vidare förbereder och deltar studenten i en debatt. Därutöver gör studenten en kritisk granskning av den valbara litteraturen som sammanställs skriftligt och som bildar underlag för en muntlig redovisning i ett litteraturseminarium. I examinationen ingår också att studenten formulerar kamratrespons.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar den klassiska retorikens grundelement och den retoriska processen. Vidare får deltagarna utveckla sin förmåga att uppmärksamma användningen av retoriska redskap i muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer. Såväl spontana som förberedda övningar i muntlig framställning med responsgivning från lärare och deltagare har en framskjuten plats i kursen.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, handledning och övningar, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur
Hellspong, Lennart (1992), Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. Studentlitteratur (ca 300 s)

Valbar litteratur motsvarande ca 500 sidor väljs i samråd med kursledaren

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet

Kursen har fokus på klass, etnicitet och genus genom att historiska och nutida samhällstexter tolkas utifrån dessa kategorier. Klass-, etnicitet- och genusperspektiven behandlas i förhållande till meningsskapande och förståelse.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kursrapporter