Retorik I

Sammanfattning

Kursens syfte är att utveckla muntliga och skriftliga färdigheter inom retorik. Kursens innehåll omfattar praktiska talövningar samt syftar även till att ge förtrogenhet med den klassiska retoriken och den retoriska processen. Du kommer att få disponera och framföra tal i olika genrer.

I undervisning ingår föreläsningar, gruppdiskussioner och handledning. Eftersom kursen till största delen är praktisk ingår många praktiska övningar, både spontana och väl förberedda. Respons från lärare och deltagare är här ett viktigt moment. Arbetssättet är processorienterat. Examinationen är löpande under kursen och består av både muntlig framställning och mindre skriftliga inlämningsuppgifter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, höst 2020, höst 2019, vår 2019

Kurskod:
KS131F version 2,1
Engelsk benämning:
Rhetoric I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
16 januari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
16 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
01 juli 2007

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla sin förmåga i att genomföra mottagaranpassade muntliga framställningar i olika genrer.

Innehåll

Kursen behandlar den klassiska retorikens grundelement och den retoriska processen. Vidare får deltagarna utveckla sin förmåga att uppmärksamma användningen av retoriska redskap i muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer. Såväl spontana som förberedda övningar i muntlig framställning med responsgivning från lärare och deltagare har en framskjuten plats i kursen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
• redogöra för den klassiska retorikens grundelement och kunna använda dessa som redskap i planering och responsgivning av muntlig presentation
• genomföra mottagaranpassade muntliga presentationer i olika genrer
• analysera muntliga och skriftliga framställningar i ett retoriskt perspektiv

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, handledning och övningar, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

Examinationen består av fyra delar. Studenten framför två tal, vars upplägg denne skriftligen redovisar. Vidare förbereder och deltar studenten i en debatt. Därutöver gör studenten en kritisk granskning av den valbara litteraturen som sammanställs skriftligt och som bildar underlag för en muntlig redovisning i ett litteraturseminarium. I examinationen ingår också att studenten formulerar kamratrespons.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur
Hellspong, Lennart (2011), Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. Studentlitteratur (ca 300 s)

Valbar litteratur motsvarande ca 500 sidor väljs i samråd med kursledaren

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet
Kursen har fokus på klass, etnicitet och genus genom att historiska och nutida samhällstexter tolkas utifrån dessa kategorier. Klass-, etnicitet- och genusperspektiven behandlas i förhållande till meningsskapande och förståelse.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Camilla Thurén, Kursansvarig
Telefon: 040-6658678
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Kvällstid 25% Malmö Anmälningskod: mau-06010

Öppen för sen anmälan

Ansök

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Kvällstid 25% Malmö Öppnar för anmälan 15 september 2020.