Pedagogiskt drama VI, Forskningsmetodik och utvecklingsarbete

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2010, höst 2008, vår 2008

Kurskod:
KS116F version 1
Engelsk benämning:
Educational drama VI
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
28 februari 2007
Fastställandedatum:
28 februari 2007
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2007

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla sina insikter i dramapedagogisk forskning och tillägna sig förmåga att genomföra ett utvecklingsarbete.

Förkunskapskrav

Pedagogiskt drama V

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• identifiera, beskriva och undersöka relevanta problem inom dramaområdet och tillämpa gällande forskningsetiska regler
• motivera sitt val av problemområde och metod utifrån teoretiska kunskaper
• analysera, tolka och värdera insamlat material i enlighet med godtagbara principer för forsknings- och utvecklingsarbete samt dra för yrkesverksamheten relevanta slutsatser
• redovisa utvecklingsarbetets syfte, problem, genomförande och resultat i form av en utredande text som uppfyller vetenskapliga krav på form och innehåll samt presentera arbetet i konstnärlig form
• offentligt redovisa och diskutera sitt arbete samt opponera på ett vetenskapligt arbete

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationen utgörs av ett utvecklingsarbete som redovisas och diskuteras vid ett seminarium med utsedd opponent.

För de muntliga och skriftliga presentationerna krävs god språkbehandling, god struktur och god mottagaranpassning.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen fokuserar dramapedagogisk forskning och utvecklingsarbete. Dramateori och forskningsmetodik utgör basen för ett eget utvecklingsarbete där deltagaren formulerar ett problem för utveckling eller undersökning av en drama- eller teaterpedagogisk process.
Detta genomförs enskilt eller i par som ett självständigt arbete i samråd med en handledare. Arbetets syfte, problem, genomförande och resultat framställs i form av en utredande text och en konstnärlig produktion. De inom arbetet vunna kunskaperna presenteras, granskas och diskuteras vid ett avslutande seminarium.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av självständigt arbete med stöd av utsedd handledare, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ejvegård, Rolf (2003), Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. (175 s).
Johansson, Bo & Svedner, Per-Olov (2001), Examensarbetet i lärarutbildningen: undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget. (100 s).
Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. (229 s)
Repstad, Pål (1999), Närhet och distans. Lund: Studentlitteratur. (140 s)
Rönnerman, Karin (1990), Utvecklingsarbete - en grund för lärarens lärande. Lund: Studentlitteratur. (127 s).
Strömquist, Siv (2003), Uppsatshandboken. Göteborg: Hallgren & Fallgren.(128 s)
Trost, Jan (1997), Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.(121s)
I övrigt valfri litteratur med relevans för det egna examensarbetet.

Referenslitteratur
Backman, Jarl (1998), Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. (213 s).

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet
Inom ramen för kursen genomför studenterna enskilt eller parvis självständigt ett utvecklingsarbete. Perspektiven genus, miljö, migration och etnicitet behandlas i förhållande till det valda problemområdet.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kursrapporter