Pedagogiskt drama IV, Ledarskap och gestaltning

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2017, höst 2013

Kurskod:
KS114F version 2,1
Engelsk benämning:
Educational Drama IV
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
28 februari 2007
Fastställandedatum:
05 november 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
28 februari 2007

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla sin förståelse för vad ett entreprenöriellt lärande och förhållningssätt innebär i dramapedagogiska projekt. Studenterna ska också utveckla sin förståelse för ledarskapets betydelse i kreativa processer och fördjupa sina insikter om dramapedagogikens betydelse för denna process. Kursen syftar även till att deltagarna ska utveckla sin förmåga att vetenskapligt dokumentera samt att utforma gestaltande presentation.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS113F-Pedagogiskt drama III, Berättande genom drama.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • leda ett drama- eller teaterprojekt med barn, unga eller vuxna som utgår från deltagarnas idéer
  • formulera en projektplan, dokumentera sitt arbete och presentera en projektrapport utifrån kunskaper i forskningsmetodik
  • analysera och reflektera över hur ett entreprenöriellt lärande och förhållningssätt påverkar arbetssätt och kommunikation med barn, unga, vuxna och det omgivande samhället

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker i form av
• planering, ledning och genomförande av ett entreprenöriellt projekt med utgångspunkt i drampedagogiska arbetssätt
• presentation av projektarbetet i form av en vetenskaplig projektrapport
• presentation av förståelse för och färdigheter i entreprenöriellt lärande i form av en dramapedagogisk gestaltning

Det första momentet utgörs av att studenten individuellt, inom ramen för ett grupparbete, genomför ett projektarbete med barn, unga eller vuxna. Detta projekt följs upp av ett seminarium där studenten går i dialog med kurslitteraturen för att problematisera och förhålla sig till entreprenöriellt lärande samt det kreativa ledarskapet utifrån ett dramapedagogiskt arbetssätt. Det andra momentet består i att sammanställa en individuell text där dokumenteringen av projektet bildar underlag för analys och tolkning i en vetenskaplig projektrapport. Denna text används som underlag för en uppgift där studenten, inom ramen för ett gruppsamarbete, redovisar relevanta erfarenheter av ett entreprenöriellt och dramapedagogiskt arbetssätt samt formulerar handlingsstrategier för hur ett sådant arbetssätt kan utveckla den egna praktiken.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen fokuserar på entreprenöriellt lärande, ledarskap och dramapedagogisk gestaltning. Studenterna ges möjlighet att vidareutveckla sin kunskap om kreativa processer inom dramapedagogik och vad det innebär att genomföra ett projekt från idé till presentation. I teori och praktik studeras hur drama som metod kan användas och vilken roll ledarskapet har i entreprenöriellt lärande samt hur detta kan dokumenteras och analyseras i text och i dramatisk gestaltning.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer och tillämpar ett processorienterat arbetssätt. Studenterna genomför ett dramapedagogiskt projekt med barn, unga eller vuxna i samarbete med skola, utbildning eller annan relevant verksamhet och sammanställer en skriftlig rapport. Valda delar ur projektet presenteras genom dramatisk gestaltning.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Brinkmann, Svend och Tanggaard, Lene (2009). Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolan. Frederikshavn: Dafolo forlag (214s).
Ejvegård, Rolf (2003). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur (167s).
Falk-Lundqvist, Åsa; Hallberg, Per-Gunnar; Leffler, Lena och Svedberg, Gudrun (2011). Entreprenöriell pedagogik i skolan – drivkrafter för elevers lärande. Stockholm: Liber AB (146s).
Kullberg, Birgitta (2004). Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur (230s).
Roos-Sjöberg, Jeanette (2000). I gränslandet mellan scen och publik. Falun: Dalateatern (181s) www.dalateatern.se
Skolverket (2010). Skapa och våga. Om entreprenörskap i skolan. (122s).
Wahlström, Gunilla O (2005). Samspel och ledarskap. Malmö: Runa förlag (144s).
Egen vald litteratur inom det egna området i projektet (300s)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kursrapporter