Pedagogiskt drama IV, Ledarskap och gestaltning

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2012, vår 2012, höst 2011, höst 2010

Kurskod:
KS114F version 2
Engelsk benämning:
Educational drama IV
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
28 februari 2007
Fastställandedatum:
28 februari 2007
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2007

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskaper i att leda barn och ungdomar i drama och teaterarbete utifrån drama- och teaterpedagogiska teorier och metoder. De ska dessutom tillägna sig kunskaper i analys av grupprocesser, fördjupa sin kännedom om ledarskapets betydelse i kreativa processer och kunna relatera till dramapedagogiska teorier som är relevanta för gestaltning. Kursen syftar även till att deltagarna ska kunna utforska estetiska läroprocessers betydelse för barns och ungas lärande.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS113F-Pedagogiskt drama III, Berättande genom drama.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
• leda drama- och teaterarbete bland barn och unga och därvid reflektera över ledarskapets betydelse genom att undersöka, gestalta, kommunicera och bearbeta frågor som rör möjligheterna att stödja och utveckla barns och ungas intresse, lust och lärande.
• beskriva och presentera olika dramatiska uttryck och dramatiska verkningsmedel både samtida som historiska
• utifrån kunskaper om forskningsmetodik kunna formulera projektbeskrivningar som rör estetiska läroprocesser i ett utvecklingsperspektiv.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker i form av olika dramapedagogiska produktioner, litteraturseminarium och individuell Examinationen består av två delar:

Den första delen utgörs av en grupproduktion i teaterarbete med barn och unga där produktionen tydligt genomgått en process av utforskande kring relationen mellan barn och ungas livsvärldar, mellan drama- och teaterteorier och metoder samt ett utforskande av hur det egna ledarskapet kan stödja barns och ungas lust och lärande. Den andra delen består av en individuell vetenskaplig rapport där grupproduktionen beskrivs, analyseras och redovisas genom att formulera och iscensätta frågor som utgångspunkt för ett utforskande av estetiska läroprocesser i en vetenskaplig rapport.

I samband med examinationerna genomförs även en receptionsanalys av mindre omfattning.

God språkbehandling och presentationsform krävs vid såväl muntliga, gestaltande som skriftliga redovisningar.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen fokuserar på ledarskap och gestaltning. Såväl dramapedagogik som teater sätts in i ett historiskt, kulturpolitiskt och ett interkulturellt sammanhang. Deltagarna vidareutvecklar sin improvisationsteknik och dramatiska förmåga genom att ingå i olika dramatiska gestaltningar. I teori och praktik studeras grupputveckling och ledarskap i arbete med dramapedagogik och teater, i varierande sociala kontexter och med olika åldersgrupper. Den egna gruppens utveckling och kreativa processer är föremål för kontinuerlig reflektion och utgör en källa till kunskapsutveckling inom ämnesområdet. Utbildningen syftar till att utveckla ett personligt internaliserat ledarskap. I kursen ingår vidare teaterbesök för att analysera teaterkonstens betydelse i samtid och historiskt och för att dramapedagogiskt bearbeta kulturupplevelser för barn och unga. Deltagarna skapar, genomför, analyserar och diskuterar en produktion tillsammans med barn och unga i en egen vald verksamhet. Denna produktion utgör sedan basen för den individuella projektbeskrivningen.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer och tillämpar ett processorienterat arbetssätt. Arbetsformerna, som kan utgöras av olika sceniska och dramatiska gestaltningar både enskilt och i grupp, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Chaib, Christina (1996), Ungdomsteater och personlig utveckling. En pedagogisk analys av ungdomars teaterskapande. Lund: Lunds universitet. (276 s).
Ejvegård, Rolf (2003), Vetenskaplig metod. Lund:Studentlitteratur. (167 s).
Helander, Karin (2003), Barndramatik och barndomsdiskurser. Lund: Studentlitteratur. (133 s).
Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur, (230 s).
Pettersson, Carl-Gustav och Smids, Therese (1995), Teaterhistoria. Stockholm: Natur och kultur. (336 s).
Roos- Sjöberg, Jeanette (2000), I gränslandet mellan scen och publik. Falun: Dalateatern. (181 s) www.dalateatern.se
Svedberg, Lars (2003), Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. (384 s).

Teaterbesök tillkommer i samråd med studenterna.

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet
I kursen genomförs en produktion med barn och unga där studenten ska uppmärksamma hur tema kan väljas ut och bearbetas i relation till målen för verksamheten och till barns och ungas erfarenheter. Perspektiven miljö, genus och etnicitet påverkar val av tema och gruppering av barn och unga, vilket studeras och medvetandegörs.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kursrapporter