Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola II

Sammanfattning

I denna kurs ska studenten på ett fördjupat sätt kunna leda och handleda ett arbete med estetiska läroprocesser integrerat i förskolans/skolans arbete utifrån pedagogisk dokumentation. Ett längre sammanhållet projektarbete genomförs och problematiseras i samarbete med kulturinstitutioner och fördjupade kunskaper och färdigheter i estetiska uttrycksformer utvecklas.
Under kursens gång diskuteras och problematiseras barn, förskola, skola och konst ur ett kulturanalytiskt perspektiv.

Utbildningens arbetsformer består av föreläsningar, litteraturseminarier, skrivande, basgruppsdiskussioner, studiebesök och workshops.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS101F-Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I eller KS173F-Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
KS102F version 2,2
Engelsk benämning:
Ateljerista - Cultural Training in Pre-school and School II
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
30 maj 2007
Fastställandedatum:
18 juni 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
18 juni 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna på ett fördjupat sätt ska kunna leda och handleda arbete med estetiska läroprocesser integrerat i det vardagliga arbetet i förskola och skola samt kunna initiera och driva längre sammanhållna projektarbeten på ett sätt som bland annat hämtar sin inspiration från den pedagogik som utvecklats på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS101F-Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I eller KS173F-Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
• på ett fördjupat sätt kunna arbeta estetiskt och kunskapsutvecklande med barn och ungdomar i förskola, skola och fritidsverksamheter och redovisa förståelse för den vuxnes roll och förhållningssätt i detta arbete..
• kunna dokumentera längre pedagogiska arbeten och med stöd av dokumentationen och litteratur kunna utveckla och reflektera över det pedagogiska arbetet.
• på ett fördjupat sätt kunna utveckla pedagogisk verksamhet genom en egen repertoar av estetiska uttrycksformer och utifrån visuella, auditiva och skriftliga dokumentationer.
• kunna leda reflekterande och analyserande diskussioner om ett pedagogiskt arbete utifrån dokumenterade praktiska exempel både bland barn/ungdom och kollegor

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

De studerandes examineras dels genom en portfolio innehållande processdagbok och produktioner, dels genom en gestaltande redovisning av dokumentationer, efterföljande diskussion samt en skriftlig reflektion.
God språkbehandling och presentationsform krävs vid såväl gestaltande som skriftliga redovisningar.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen ingår praktiskt estetiskt arbete främst inriktat på berättande med ord och bild, och i anslutning härtill analyseras process/produkt och innehåll/form. Verksamheter i förskola och skola dokumenteras och blir föremål för samtal och reflektion, varvid barns och ungas strategier och kompetenser fokuseras. Kontinuerligt under kursen förs diskussioner om barn, förskola/skola och konst ur ett kulturanalytiskt perspektiv. I samarbete med konst- och museipedagoger identifieras och diskuteras möjliga samverkansformer mellan förskola/skola och museer/konsthallar.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, litteraturseminarier, skrivande, basgruppsdiskussioner och studiebesök, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aronsson, K. (1997) Barns världar – barns bilder. Stockholm: Natur och Kultur (c:a 200 s.)

Colliander, A, Stråhle, Lena, Wehner.Godée, Christina . (2011) Om värden och omvärlden: pedagogik och teori med inspiration från Reggio Emilia Stockholms Universitets förlag. (286 s.)

Dahlin, B. (2004) Om undran inför livet. Lund: Studentlitteratur (140 s.)

Hasselrot, A. (2004) Pedagogen och penseldraget. Tjörn Nordiska Akvarellmuseet. (192 s.)

Vecchi, V. & Giudici, C. (ed.) (2004) Children, Art, Artists – the expressive languages of children, the artistic languages of Alberto Burri. Reggio Emilia: Reggio Children (155 s.)

Valbar litteratur

Olson, K. & Boreson, C. (2004) Medieresor om medier för pedagoger. Stockholm: Utbildningsradion (ca 150 s.)

Pedagogiskt Magasin (2004) Nr 2 Tema: Estetiska läroprocesser. (40 s.)

Valfri handbok i material och tekniker för bildarbete

Valfri sagosamling

Ytterligare artikelmaterial tillkommer på ca 50 sidor.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Övrigt

Som titeln på kursen, ateljeristautbildning, antyder bygger kursen mycket på de erfarenheter och den praktik som utvecklats på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i Italien.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Ewa Berg, Kursansvarig
Telefon: 040-6658668
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

30 augusti 2021 - 05 juni 2022 Kvällstid 25% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 06 juni 2021 Kvällstid 25% Malmö Schema