Rörlig bild och webcasting

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017

Kurskod:
KK431B version 2
Engelsk benämning:
Filmmaking and Webcasting
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
31 maj 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
31 maj 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i en generell examen på grundnivå.

Syfte

Under kursen ges studenterna möjlighet att tillägna sig grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i produktion och distribution av video för webbmedier, som strömmande video- och webcasting-tjänster, webpublicering via bloggar och webbsidor, sociala medier för delning och spridning samt interaktionsformer inom dessa.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre moment:
Grundkurs i videoproduktion (9 hp)
Detta moment ger studenterna grundläggande färdigheter i videoproduktion med digital videoteknik och introducerar berättartekniska begrepp och teorier.

Filmteori (3 hp)
Filmteori undervisningen löper parallellt genom hela kursen och består av föreläsningar, filmvisningar, gruppdiskussioner, tentamina och inlämningsuppgifter.

Webcasting (18 hp)
Detta moment ger grundläggande färdigheter i flerkamerateknik och digitala medieplattformar samt hur de används i en praktisk produktion. Detta sker utifrån medie- och kommunikationsvetenskapliga perspektiv och inkluderar bland annat centrala begrepp som medieaktivism, handling och social förändring. Realtidsproduktion i olika produktionsmiljöer utförs och utvärderas i samspel med teoretisk reflektion kring den kreativa processen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna;

  • visa på grundläggande färdigheter i användandet av en digital videoproduktionsteknik (lärandemål 1),
  • beskriva och använda relevanta begrepp och teorier kring den rörliga bildens berättarteknik i en praktisk produktion (lärandemål 2),
  • visa på kunskaper om ljudets betydelse och möjligheter i en rörlig bild-produktion (lärandemål 3),
  • visa på grundläggande förmåga att analysera den egna medieproduktionen i en relevant akademisk kontext (lärandemål 4),
  • redogöra för produktionsprocesser i rörlig bild för digitala medieplattformar och hur de används i en praktisk produktion (lärandemål 5),
  • omsätta kunskap grundad i medieteoretiska perspektiv till praktik inom digitala medieplattformar. (lärandemål 6),
  • relatera sina praktiska resultat och erfarenheter till en media- och kommunikationsvetenskaplig kontext (lärandemål 7),
  • värdera egen produktion inom webcasting utifrån demokratiska och etiska perspektiv (lärandemål 8).

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av produktionsövningar i grupp, föreläsningar, seminarier och individuellt akademiskt skrivande med handledning. Stor vikt läggs vid den kollektiva processen, där studenternas erfarenheter bryts mot varandra och skapar en plattform för lärande.

Bedömningsformer

I momentet Grundkurs i videoproduktion (9 hp) prövas lärandemål 1, 2, 3 och 4 genom fyra produktionsuppgifter och aktivt deltagande vid redovisningsseminarier.
Filmteori (3hp) prövas lärandemål 2, 3 och 4 genom en skriftlig uppgift

I momentet Webcasting (18 hp) prövas lärandemål 1, 2, 4, 5, 6, 7 och 8 genom skriftlig uppgift (6 hp) som presenteras och försvaras vid redovisningsseminarium (2 hp) och lärandemål 1, 3, 5, 6, 7 och 8 prövas genom en produktionsövning inklusive en kritisk reflektion (10 hp) som presenteras och försvaras vid ett redovisningsseminarium.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bordwell, David, Thompson, Kristin (2008) Film Art - An Introduction, New York McGraw-Hill

Dawkins, Steve och Wynd, Ian (2011) Video production – putting theory into practice,
Palgrave Macmillan

Dykhoff Klas (2002) Ljudbilder eller Synvilla? Liber

Krona, Michael. & Adler, Måns. 2014, “Bambuser, Emerging publics and how it intervenes with democracy, in Ehn, P.,
Topgaard, R. & Nilsson, E. (red) 2014, Making Futures - marginal notes on Innovation, Design and Democracy.


Ytterligare vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett
år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.