Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och människor

Sammanfattning

Denna kurs behandlar den roll medier spelar för människor i vardagslivet med fokus på deltagande och handling. Kursen ger en förståelse för hur människor, individuellt och i samspel med andra, kan tolka och använda sig av ett alltmer diversifierat medieutbud, samt för hur de i allt högre utsträckning också själva kan producera medietexter.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KK401B-Det föränderliga medielandskapet och KK402B-Medieaktivism, strategi och entreprenörskap.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2018

Kurskod:
KK422A version 4,1
Engelsk benämning:
Media and Communication Studies: Media and People
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Medie- och kommunikationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 november 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
09 december 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KK401B-Det föränderliga medielandskapet och KK402B-Medieaktivism, strategi och entreprenörskap.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå. Kursen tillhör huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Syfte

Kursen behandlar publikforskning med fokus på målgrupper och strategier för målgruppsanalys. Kursen ger en förståelse för hur människor, individuellt och i samspel med andra, kan tolka och använda sig av ett alltmer diversifierat medieutbud, samt för hur de i allt högre utsträckning också själva kan producera medietexter.

Innehåll

Under kursen görs en genomgång av målgrupper, strategier för målgruppsanalys samt publikforskningens utveckling inom medie- och kommunikationsvetenskap, såväl nationellt som internationellt, under 1900-talet till idag. Klassiska studier inom forskningsområdet introduceras och problematiseras. Kursen lyfter speciellt fram mediers roll för människor i vardagslivet med fokus på deltagande och handling.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för grundläggande kunskaper om olika traditioner inom medieforskningen gällande publik- och användarstudier
  • Beskriva mediers roll för människor i vardagen med fokus på deltagande och handling.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Problematisera begrepp såsom effekt, publik, deltagande, tolkning och meningsskapande utifrån bland annat teoretiska perspektiv på handling och handlingssituationer.
  • Genomföra en mindre målgruppsanalys.
  • Visa förmåga att kunna skriftligt kommunicera med utvalda grupper
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Resonera kring för- och nackdelar med olika forskningstraditioner inom publik- och användarstudier samt dess användbarhet för målgruppsanalys.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs som föreläsningar, praktiska övningar och seminarier.

Bedömningsformer

Studenternas studieprestationer kommer att bedömas genom individuell hemtentamen, motsvarande 7,5 hp, (samtliga lärandemål).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Brooker, Will och Deborah Jermyn (red.) (2003). The Audience Studies Reader. London: Routledge.
Engdahl, Oskar och Larsson, Bengt (2011). Sociologiska perspektiv. Grundläggande begrepp och teorier (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. Del 1 Aktörer som handlar.

Eriksson, M. (2009). Nätens kriskommunikation. Lund: Studentlitteratur. Finns för nedladdning: http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A318724&dswid=-9977

Ytterligare vetenskapliga artiklar (ca 250 sidor) tillkommer enligt examinatorns anvisningar.

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker i slutet av kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,