Visuell kommunikation: Examensarbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KK411A-Perspektiv på visuell kommunikationKK412A-Teckning och kognition,KK413A-Berättande i rörlig bildKK414A-Att kommunicera i bildKK415A-Vetenskaplig praktik: teori och metodKK416A-Genrer, texter och medieutbud och KK417A-Specialiseringskurs foto: gestaltningsmaterial och genre/r eller KK418A-Specialiseringskurs rörlig bild: gestaltningsmaterial och genre/r eller KK419A-Specialiseringskurs teckning: gestaltningsmaterial och genre/r. Antagen till Visuell kommunikation och avklarade kurser om minst 150 hp inom programmet.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
KK420A version 2,1
Engelsk benämning:
Visual Communication: Degree Project
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Visuell Kommunikation
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 november 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
16 november 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KK411A-Perspektiv på visuell kommunikationKK412A-Teckning och kognition,KK413A-Berättande i rörlig bildKK414A-Att kommunicera i bildKK415A-Vetenskaplig praktik: teori och metodKK416A-Genrer, texter och medieutbud och KK417A-Specialiseringskurs foto: gestaltningsmaterial och genre/r eller KK418A-Specialiseringskurs rörlig bild: gestaltningsmaterial och genre/r eller KK419A-Specialiseringskurs teckning: gestaltningsmaterial och genre/r. Antagen till Visuell kommunikation och avklarade kurser om minst 150 hp inom programmet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Visuell kommunikation och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i visuell kommunikation.

Syfte

Syftet med examensarbetet är att hjälpa studenten att utveckla en reflekterad och vetenskapligt grundad praktik inom vald ämnesfördjupning. Studenterna ska självständigt planera och genomföra arbete i visuell kommunikation som är grundad i teknisk, konstnärlig och kritisk förmåga genom både en vetenskaplig och gestaltande praktik. Arbetet ska leverera både en vetenskaplig uppsats (15 hp) och ett gestaltande arbete (15 hp) i ett eller flera av de valbara medierna: teckning, fotografi eller rörlig bild. Examensarbete måste visa en fördjupning inom samma medium som valdes i specialiseringskursen eller motsvarande.

Innehåll

Kursen innehåller två delar som tillsammans utgör examensarbetets helhet, Uppsats (15 hp) och Medieproduktion (15hp). Uppsatsen behandlar en frågeställning inom visuell kommunikation ur ett vetenskapligt perspektiv. Medieproduktion ska visa studentens förmåga till att undersöka visuell kommunikation inom vald ämnesfördjupning. Det ska finnas ett sammanhang mellan uppsats och medieproduktion, men integrationen kan variera mellan projekt beroende på frågeställningar och syfte.

I delkursen Uppsats ligger fokus på att individuellt skriva en vetenskaplig uppsats med anknytning till vald medieproduktion. I delkursen ingår utarbetande av en projektplan för uppsatsen, opponering och seminariebehandling. Delkursen avslutas med ett slutseminarium med opponering.

Delkursen Medieproduktion fokuserar på planering och genomförande av gestaltande arbete i ett eller flera av de valbara medierna: teckning, fotografi eller rörlig bild. Inledningsvis gör studenten en projektplan med tidsplan och produktionsreferenser, åtföljd av genomförande av det gestaltande projektet. Därefter gör studenten en skriftlig/visuell presentation med dokumentation av medieproduktion och en beskrivning av problemområdet och anknytningen till uppsatsen. Delkursen avslutas med ett opponerande seminarium.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:
-visa kunskap och förståelse inom visuell kommunikation, inbegripet områdets vetenskapliga grund, gestaltningsformer och tillämpliga metoder, fördjupning inom teckning, fotografi eller rörlig bild, samt orientering om aktuella forskningsfrågor (lärandemål 1).
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
-visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom området visuell kommunikation samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer (lärandemål 2),
-visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar (lärandemål 3),
-visa förmåga och färdighet i att utveckla och fullfölja ett gestaltningsarbete inom visuell kommunikation som är genomarbetat i förhållande till produktionsramar och är kopplat till en problemformulering med relevanta produktionsmässiga referenser (lärandemål 4),
-visa förmåga och färdighet i att presentera sitt arbete i muntlig presentation, ett gestaltande arbete (medieproduktion), en skriftlig/visuell presentation av medieproduktion där det egna bidraget sätts i relation till befintlig kunskap på området och i en vetenskaplig uppsats (lärandemål 5),
-visa förmåga och färdighet i att självständigt och i dialog med olika grupper analysera, diskutera och granska de resultat som framkommer i sitt eget och andras arbeten (lärandemål 6).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-visa förmåga att bedöma och resonera kring vetenskapliga och gestaltande processer inom visuell kommunikation ur relevanta teoretiska, samhälleliga och etiska perspektiv (lärandemål 7),

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens (lärandemål 8).

Arbetsformer

Den huvudsakliga arbetsformen under kursen är studenternas arbete med uppsats och gestaltande praktik under handledning. Kursen innehåller även gemensamma föreläsningar och seminarier. Opposition och respondentarbete är obligatoriska och en viktig del både för lärandet och bedömning av studenternas prestationer.

Bedömningsformer

Studenternas studieprestationer kommer att bedömas genom följande moment:

Uppsats (15 hp)
Uppsatsen examineras utifrån lärandemålen (1-3, 5-8) genom uppsats, opponering och aktivt deltagande i ett examinationsseminarium

Medieproduktion (15 hp)
Medieproduktion i teckning, fotografi eller rörlig bild bedöms utifrån lärandemålen (1-6 och 8). genom skriftlig och visuell presentationen av projektet, opponering och aktivt deltagande vid ett examinationsseminarium. Den produktionen ska innehålla en undersökning av visuell kommunikation inom samma media som valdas i Specialiseringskursen eller motsvarande.
Vid slutexaminationen bedöms de olika momenten summativt som två produkter: Uppsats och Medieproduktion.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är främst individanpassad och bestäms av den studerande i samråd med handledare, med utgångspunkt i det problemområde som undersöks och den ansats studenten väljer. Kurslitteraturen bör i första hand relatera till huvudområdet visuell kommunikation.

Kursvärdering

I slutet av kursen görs en skriftlig kursutvärdering med fokus på kursen som helhet i förhållande till lärandemålen.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program