Genrer, texter och medieutbud

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KK411A-Perspektiv på visuell kommunikationKK412A-Teckning och kognition,KK413A-Berättande i rörlig bild och KK414A-Att kommunicera i bild. Kursen ingår som obligatorisk kurs i Visuell Kommunikation programmet, andra året. Tillträde till kursen har studerande som är godkända på kurserna på A-nivå i Visuell Kommunikation.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
KK416A version 7
Engelsk benämning:
Genre, Text and Media
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 maj 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
19 april 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KK411A-Perspektiv på visuell kommunikationKK412A-Teckning och kognition,KK413A-Berättande i rörlig bild och KK414A-Att kommunicera i bild. Kursen ingår som obligatorisk kurs i Visuell Kommunikation programmet, andra året. Tillträde till kursen har studerande som är godkända på kurserna på A-nivå i Visuell Kommunikation.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Visuell kommunikation och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i visuell kommunikation.

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna kunskap om visuella aspekter inom medierad kommunikation, genrer, och översättning mellan medier. Syftet är vidare att ge studenterna redskap för att kunna analysera medieutbud, och kunskaper i framställandet av texter inom olika genrer och medier. Kursen lägger grunden för det skriftliga arbete som genomförs i examensarbeten.

Innehåll

Kursen behandlar centrala teorier om berättelser, genreteori, bildanalys och adaption. Fokus ligger på att analysera berättelser och hur dessa överförs till ett annat medium. Studenterna kommer även att göra ett praktiskt adaptionsprojekt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • uppvisa kunskap om centrala teorier om berättelser och genreteori i relation till relevanta texter (lärandemål 1)
  • uppvisa kunskap om centrala teorier om bildanalys (lärandemål 2)??
  • genomföra självständiga analyser av berättelser i olika typer av medier (lärandemål 3)
  • uppvisa kunskap om adaptioner och teorier om adaptioner (lärandemål 4)
  • med utgångspunkt i kursens innehåll göra en adaption från en text till ett visuellt uttryck (lärandemål 5)
  • kunna göra en skriftlig analys av en adaption (lärandemål 6)
  • akademiskt och argumenterande kunna uttrycka sig i skrift (lärandemål 7)

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops och grupparbete.

Bedömningsformer

I den första skriftliga examinationen om 3 hp examineras lärandemål 1 och 3

I den andra examinationen om 1 hp examineras lärandemål 2

I den tredje examinationen om 3 hp examineras lärandemål 3 och 4

I det gestaltande adaptionsprojektet om 4 hp, som examineras med en visuell representation och en individuell presentation av denna, examineras lärandemål 4 och 5

I den akademiska uppsatsen om 4 hp examineras lärandemål 6 och 7, men även lärandemål 1, 2, 3, 4 och 5

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rimmon-Kenan, Shlomith. (2002 or later). Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London: Routledge


Delar ur:
Barthes, Roland (1974). Mythologies. London: Paladin

Hutcheon, Linda och O´Flynn, Siobhan. (2013) A Theory of Adaptation. London: Routledge. (kap. 1)

Jenkins, Henry (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press. Introduction (finns även i svensk översättning, Konvergenskultur)

Rose, Gillian: (2012) Visual Methodologies. London: Sage (kap. 6)

Wærn, Yvonne, Pettersson, Rune och Svensson, Gary (2004). Bild och föreställning – om visuell retorik. Lund: Studentlitteratur

Om att skriva uppsats:
Lindstedt, Inger (2002). Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur
Texter på upp till 200 sidor kan tillkomma

Kursvärdering

Utvärdering sker fortlöpande under kursen, samt i samband med avslutad kurs.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

11 november 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program