Vetenskaplig praktik: teori och metod

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till programmet Visuell kommunikation och godkända resultat i samtliga kurser som ingår i programmet Visuell kommunikation på termin 1 och 2.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
KK415A version 5
Engelsk benämning:
Scholarly practice: theory and method
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Visuell Kommunikation
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 maj 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
26 oktober 2012

Förkunskapskrav

Antagen till programmet Visuell kommunikation och godkända resultat i samtliga kurser som ingår i programmet Visuell kommunikation på termin 1 och 2.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Visuell kommunikation och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i Visuell kommunikation.

Syfte

Genom litteraturstudier, diskussioner samt teoretiskt och metodiskt specifika övningar tränar sig studenterna att kritiskt, självständigt och i grupp, undersöka visuell och gestaltande kommunikation som en förberedelse för examensarbete på kandidatnivå. Studenterna får steg för steg tillägna sig den vetenskapliga undersökningens gång, från etableringen av ett undersökningsobjekt till kunskapsproduktion i den akademiska uppsatsformen.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre moment:

Vetenskaplig kunskap (3 hp)
Syftet med det första momentet är att studenterna genom litteraturstudier ska tillägna sig grundläggande kunskap och teoretiska begrepp om vetenskapliga praktiker inom fältet visuell kommunikation och grafisk design, med fokus på kvalitativa och praktikbaserade metoder. Visuell kommunikation behandlas utifrån historisk och samtida global kontext. Momentet examineras i form av en hemtentamen omfattande 3 hp.

Teori och metod i laborativ form (7 hp)
Under det andra momentet genomför studenterna i grupp praktikbaserade teorilaborationer, där områdesrelevanta teorier och metoder ska appliceras på tre gemensamma cases, med stigande svårighetsgrad. Casen har anknytning till en samtida och global kontext, samt till studenternas vardag. I laboratorierna ska studenterna analysera visuell kommunikation och grafisk design i sin kontext och med utgångspunkt i casets brief producera och kommunicera ett resultat. Laboreringarna förbereds genom föreläsningar, stöds av grupphandledning och examineras efter varje avslutat case i muntlig och multimodal form. Examinationen av det första caset omfattar 1,5 hp, det andra 2,5 hp, och det tredje caset 3 hp.

Vetenskaplig undersökning (1,5 hp) och individuell uppsats (3,5 hp)
Under det tredje momentet genomför studenterna med stöd av sin grupp en vetenskaplig undersökning inom huvudområdet: fastställer forskningsfråga, undersöker tidigare kunskap, planerar forskningsaktiviteter, samlar in data, sammanställer, analyserar och skriver samman till en uppsats. Genom att genomföra en undersökning får studenten tillämpa kunskaper i vetenskaplig metodik samt skaffa sig övning och erfarenheter inför examensarbetet. Arbetet med undersökningen och den individuella uppsatsen stöds av arbetet i grupp och av grupphandledning. Den vetenskapliga undersökningen examineras i form en muntlig redovisning (1,5 hp), samt en individuell uppsats (3,5 hp).

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för vetenskapliga grundbegrepp och beskriva olika typer av kunskapsproducerande praktiker inom huvudområdet och kunna ge exempel på aktuella forskningsfrågor och redogöra för deras betydelse för området (Lärandemål 1).
Färdighet och förmåga:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • tillämpa kvalitativa samt relevanta praktikbaserade teorier och metoder för att undersöka och producera visuell kommunikation i sin kontext (Lärandemål 2).
  • utföra en undersökning inom visuell kommunikation respektive grafisk design från planering, metod- och materialval, genomförande och analys till dokumentation i form av en uppsats (Lärandemål 3),
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • kritiskt och självständigt värdera konsekvenserna av visuell kommunikation samt kommunikatörers ansvar för de budskap de medverkar till att sprida (Lärandemål 4) .
  • värdera professionellt utövande utifrån etiska, demokratiska och miljörelaterade perspektiv (Lärandemål 5),
  • visa förmåga att bedöma sitt kunskapsbehov i relation till olika undersökningsobjekt (Lärandemål 6).

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledningar, workshops och grupparbete.
Kursen bygger på ett studentaktivt deltagande i såväl föreläsningar och seminarier som i projektarbeten.

Bedömningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledningar, workshops och grupparbete.
Kursen bygger på ett studentaktivt deltagande i såväl föreläsningar och seminarier som i projektarbeten.
Bedömningsformer
I momentet Vetenskaplig kunskap (3 hp) examineras lärandemål 1 genom en hemtentamen.
I momentet Teori och metod i laborativ form (7 hp) examineras lärandemålen 2, 3 och 4 i grupp i muntlig och multimodal form. I momentet Vetenskaplig undersökning och individuell uppsats examineras lärandemålen 2, 3, 5 och 6, först genom den i grupp genomförda vetenskapliga undersökningen (1,5 hp) och därefter i form av en individuell uppsats som baseras på undersökningen (3,5 hp).

Vid omexaminationer av moment i laborativ form råder särskilda omständigheter. Studenter som inte deltagit vid det ordinarie examinerande tillfället examineras genom en skriftlig tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Denscombe, Martyn (2009) Forskningshandboken, Lund, Studentlitteratur

Ejvegård, Rolf (2009) Vetenskaplig metod, Lund, Studentlitteratur


Delar ur:

Connell, Raewyn. (2009/2015). Om genus (On gender). Göteborg: Daidalos

Doughty, Ruth och Etherington-Wright. (2018). Understanding Film Theory. London: Palgrave

Hansson, Bengt. (2011). Skapa vetande: vetenskapsteori från grunden. Lund, Studentlitteratur

Kress, Gunther och Theo van Leeuwen (2006) Reading Images: Grammar of Visual Design, London, Routledge

Lacey, Nick (1988/2009). Image and Representation: Key Concepts in Media Studies. London: Palgrave

Pooke, Grant och Newall, Diana. (2008). Art History: The Basics. London: Routledge

Rose, Gillian. (2011). Visual Methodologies. London, Sage


Referenslitteratur:

Smith, Ken et al (Eds.) (2011) Handbook of Visual Communication: Theory, Methods, and Media (2nd edition), London, Routledge

Sturken, M., & Cartwright, L. (2009). Practices of looking: An introduction to visual culture. New York: Oxford University Press.


Texter på upp till 300 sidor kan tillkomma

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett
år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

02 september 2019 - 10 november 2019 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program