Att kommunicera i bild

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KK411A-Perspektiv på visuell kommunikation och KK412A-Teckning och kognition,. Antagen till programmet Visuell kommunikation, 180 högskolepoäng

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
KK414A version 6,1
Engelsk benämning:
Image and Communication
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Visuell Kommunikation
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 november 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
15 november 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KK411A-Perspektiv på visuell kommunikation och KK412A-Teckning och kognition,. Antagen till programmet Visuell kommunikation, 180 högskolepoäng

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Visuell kommunikation och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i visuell kommunikation.

Syfte

Kursens syfte är att studenterna ska utveckla förmågan att kritiskt undersöka bildmaterial och att analysera de bilder som omger oss. Vidare syftar kursen till att studenterna ska tillägna sig fotografiska gestaltningsmetoder. Kursen lägger grunden för det arbete som sedan genomförs i de valbara inriktningarna inom programmet Visuell kommunikation.

Innehåll

Kursen är uppdelad i fyra delar.
1. Projekt 7hp
2. Fotohistoria 2hp
3. Representationsteori 3hp
4. Teknik 3hp

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten
1. uppvisa grundläggande förståelse av fotografins samhälleliga roll, genrer och historiska kontext,
2. visa förståelse av fotografins kommunikativa aspekter i specifika kontexter, samt grundläggande förståelse av fotografins mediala egenskaper,
3. visa förmåga att planera och genomföra ett uppdrag och lösa problem i samspel med andra.
4. visa kunskap om digitala fototekniker.
Färdighet och förmåga:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
5. analysera och diskutera fotografiska bilder utifrån genre och sammanhang,
6. analysera och diskutera fotohistorisk forskning,
7. ljussätta olika objekt i fotostudio, och andra miljöer med olika ljuskällor,
8. ge och ta emot konstruktiv kritik,
9. tolka och förstå en uppdragsgivare och framställa bildmaterial med kommunikativa egenskaper i enlighet med en problemformulering.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
10. uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till teorier, metoder och verktyg,
11. identifiera och problematisera relationen mellan sändare och mottagare i specifika fotografiska kontexter,
12. visa förmåga att arbeta med fotografi på ett professionellt sätt.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, fotografiska övningar och workshops.
En omfattande del av undervisningen sker i dialog med studenterna där fotografiskt bildmaterial, eget och andras, diskuteras och kritiseras.
Kursen bygger på ett studentaktivt deltagande i såväl föreläsningar och seminarier som i projektarbeten.

Bedömningsformer

Projekt (7 hp)
Lärandemål 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 och 12 examineras genom ett projektarbete som slutredovisas för uppdragsgivare.
Fotohistoria (2hp)
Lärandemål 1 examineras genom skriftlig hemtentamen.
Representationsteori (3hp)
Lärandemål, 5, 6, 9, 10, 11 examineras genom aktivt deltagande vid ett seminarium med muntlig och skriftlig framställning.
Teknik (3hp)
Lärandemål 4 examineras genom en skriftlig och muntlig redovisning (3 hp).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Edwards, S. (2007). Fotografi, en introduktion. Stockholm: Raster.
Hall, S. (1997). Representation: cultural representations and signifying practices, 2. uppl., London: Sage.
Jenkins, H. (2012). Konvergenskulturen: där gamla och nya medier kolliderar. 2. uppl., Göteborg: Daidalos.
Marien, M. W. (2014). Photography: A Cultural History. London: Laurence King
Wells, L. (2015). Photography: A Critical Introduction. 4th rev ed. London: Routledge
Delar ur:
Sturken, M., & Cartwright, L. (2009). Practices of looking: An introduction to visual culture. New York: Oxford University Press.
Wærn, Y., P., R. och Svensson, G. (2004). Bild och föreställning – om visuell retorik. Lund: Studentlitteratur.
Kompendier och enstaka texter delas ut av respektive lärare.
Referenslitteratur:
Evening, M. (2015). AdobePhotoshop CC for Photographers 2015 Release. E-book. Routledge.
George, C. (2009). The Book of Digital Photography. ILEX.
Smith, Ken et al (Eds.). (2011). Handbook of visual communication: theory, methods, and media (2nd edition). London: Routledge.
Sontag, S. (1979). On Photography. London: Penguin.
Kompendier och enstaka texter delas ut av respektive lärare.

Kursvärdering

Kursutvärdering sker löpande och vid slutet av kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

20 januari 2020 - 29 mars 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program