Berättande i rörlig bild

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KK411A-Perspektiv på visuell kommunikation och KK412A-Teckning och kognition,. Antagen till programmet Visuell kommunikation, 180 högskolepoäng

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016

Kurskod:
KK413A version 3
Engelsk benämning:
Narrative and the Moving Image
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Visuell Kommunikation
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
11 mars 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
18 januari 2016
Ersätter kursplan fastställd:
29 november 2013

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KK411A-Perspektiv på visuell kommunikation och KK412A-Teckning och kognition,. Antagen till programmet Visuell kommunikation, 180 högskolepoäng

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Visuell kommunikation och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i visuell kommunikation.

Syfte

Kurser ger förutsättningar för att göra, förstå och problematisera berättande med rörliga bilder. Kursen synliggör den rörliga bildens språk och närvaro i samhället såväl historiskt som i samtiden. Kursen lägger grunden för det arbete som sedan genomförs i de valbara inriktningarna.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre moment:

Grundkurs i videoproduktion (4,5 hp)
Detta moment ger studenterna grundläggande färdigheter i videoproduktion med digital videoteknik och introducerar berättartekniska begrepp och teorier. Momentet avslutas med en skriftlig vetenskaplig reflektion.

Genrer och gestaltningsmetoder (7,5 hp)
Detta moment introducerar och problematiserar berättande som kommunikationsform där både dokumentära och fiktiva element ingår. I detta moment fördjupar studenten sin tekniska och berättarmässiga kompetens i olika former av rörlig bildproduktion.

Filmteori (3 hp)
Detta moment introducerar dramaturgi och form, narrativ och form, iscensättning, förhållandet mellan och ljud och bild och filmens genrer.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten;

  • visa på grundläggande färdigheter i användandet av en digital videoproduktionsteknik (lärandemål 1),

  • beskriva och använda relevanta begrepp och teorier kring den rörliga bildens berättarteknik i en praktisk produktion (lärandemål 2),

  • visa på kunskaper om ljudets betydelse och möjligheter i en rörlig bild-produktion (lärandemål 3),

  • visa på grundläggande kunskaper och förståelse av en rörlig bild produktions yrkesfunktioner och arbetsprocess (lärandemål 4),

  • visa på en grundläggande färdighet i intervjuteknik med rörlig bild (lärandemål 5),

  • kunna redovisa olika anspråk och metoder i dokumentära genrer (lärandemål 6),

  • visa på grundläggande färdigheter i digital animation (lärandemål 7),


  • visa på grundläggande kunskaper om dramaturgi, genre och förhållandet mellan ljud och bild i olika former av rörlig bildproduktion (lärandemål 8).

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops.
Kursen bygger på ett studentaktivt deltagande i såväl föreläsningar och seminarier som i projektarbeten.

Bedömningsformer

I momentet Grundkurs i videoproduktion (4,5 hp) prövas lärandemål 1, 2 och 3 genom två produktionsuppgifter (1 hp vardera) inklusive aktivt deltagande vid redovisningsseminarier samt en individuell, skriftlig hemtentamen (2.5 hp).

I momentet Genrer och gestaltningsmetoder (7,5 hp) prövas lärandemål 4, 5, 6, och 7 genom tre produktionsuppgifter (1.5 hp, 2 hp och 4 hp) inklusive aktivt deltagande vid redovisningsseminarier.

I momentet Filmteori (3 hp) prövas lärandemål 8 genom en individuell skriftlig hemtentamen.

För omprov av produktionsuppgifter råder särskilda förhållanden eftersom kursen bygger på aktivt deltagande under bestämda tidsperioder i specifika projekt. Det gör att eventuella omprov erbjuds enligt studenternas rättigheter till provtillfällen, men då sker justeringar av den aktuella uppgiften, eftersom den inte kan ges samma förutsättningar som under det ordinarie tillfället.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bordwell, David och Thompson, Kristin (2011) Film Art: An Introduction. New York: McGraw-Hill
Dawkins, Steve och Wynd, Ian (2011) Video production – putting theory into practice. Palgrave Macmillan
Övrig rekommenderad litteratur
Dykhoff Klas (2002) Ljudbilder eller Synvilla? Liber

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan.
Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för
studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

30 mars 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program