Teckning och kognition

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B. Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018

Kurskod:
KK412B version 7
Engelsk benämning:
Drawing and Cognition
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Visuell Kommunikation
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 maj 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
22 februari 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B. Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundläggande nivå.

Innehåll

Kursen kommer att ta upp grunderna i teckning, visuell perception och kognition. Kursens övningar i teckning och skissteknik kommer att sättas i relation till hjärnans funktion.

Teckning (8 hp)
Innehåll: grundprinciper och material inom skiss- och rittekniker.

Kognition och visuell perception (4 hp)
Innehåll: grundläggande kunskap och förståelse om området perception och kognition, inbegripet kunskap om kognitionspsykologi, och lärprocesser hos mottagarna.

Projektarbete kring teckning, kognition och lärprocesser (3 hp)
Innehåll: Genom teckningar som experiment i kognitionspsykologi och en skriftlig reflektion ska studenterna presentera den tecknade bilden ur ett kognitivt/psykologiskt perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  1. uppvisa grundläggande kunskap och förståelse om området perception och kognition i relation till visuell kommunikation, inbegripet kunskap om kognitionspsykologi,
  2. kunna beskriva skissandet och den tecknade bilden ur ett kognitivt/psykologiskt perspektiv,
  3. kunna förstå och tillämpa de grundläggande principerna, materialen, och teknikerna inom teckning och grafisk design beroende på syfte,
  4. kunna göra idéteckningar och skisser,
  5. kunna presentera och diskutera information, problem och lösningar,
  6. visa förmåga att arbeta på ett professionellt sätt.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, workshop, och övningar i skiss- och ritteknik, både enskilt och i grupp.

Bedömningsformer

Teckning (8 hp)
Examineras genom en portfolio av praktiska uppgifter och en skissbok, och 3 skriftliga reflektioner från redovisningarna.
I delkurs 1 examineras lärandemål 3, 4, 5, och 6.

Kognition och visuell perception (4 hp)
Examineras genom en hemtenta (4 hp).
I delkurs 2 examineras lärandemål 1.

Projektarbete kring teckning, kognition och lärprocesser (3 hp)
Examineras genom ett projektarbete i form av en skriftlig reflektion med teckningar som experiment i kognitionspsykologi.
I delkurs 3 examineras lärandemål 1 och 2,

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bang, Molly (1991). Picture This: How Pictures Work. San Francisco: Chronicle Books.

Kukkonen, Karin (2013). Studying Comics and Graphic Novels. Malden, MA: Wylie-Blackwell.

Montague, John (1998). Basic Perspective Drawing: A Visual Approach. John Wiley & Sons.

Ware, Colin (2008). Visual Thinking for Design. Elsevier Press.

Artiklar:.
Henderson, J. M. (2007). Regarding scenes. Current Directions in Psychological Science, 16(4), 219-222.

Kozbelt, A., & Seeley, W. P. (2007). Integrating art historical, psychological, and neuroscientific explanations of artists' advantages in drawing and perception. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 1(2),80.

McLeod, S. A. (2008). Visual Perception Theory. Retrieved from www.simplypsychology.org/perception-
theories.html

Tversky, B. (1999). What does drawing reveal about thinking? In J. S. Gero and B. Tversky (eds), Visual and spatial reasoning in design. Sydney, Australia: Key Centre of Design Computing and Cognition 93-101.

Delar ur:
Holsanova, Jana (2010). Myter och sanningar om läsning. Norstedts Förlagsgrupp.


Referenslitteratur:
Ejvegård, Rolf (2009). Vetenskaplig metod, Studentlitteratur.

Gibson, J.J. (1978) The ecological approach to the visual perception of pictures, Leonardo, 1978, 11, pp.227-235


Webbplatser
http://scienceblogs.com/cognitivedaily/2007/03/15/artists-look-different/

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett
år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

11 november 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program