Perspektiv på visuell kommunikation

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B. Särskild behörighet har också en som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018

Kurskod:
KK411A version 7,1
Engelsk benämning:
Perspectives on Visual Communication
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Visuell Kommunikation
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 juni 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
15 maj 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B. Särskild behörighet har också en som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundläggande nivå.

Innehåll

Kursen består av fyra moment som tillsammans ger en introduktion till ämnet Visuell kommunikation.
Teckning/illustration (3 hp)
Innehåll: grundläggande kunskap om hur teckning behandlas i visuell kommunikation

Fotografi (3 hp)
Innehåll: grundläggande kunskap om hur fotografi behandlas i visuell kommunikation

Rörlig bild (3 hp)
Innehåll: grundläggande kunskap om hur rörlig bild behandlas i visuell kommunikation.

Vetenskapliga perspektiv på visuell kommunikation (6 hp)
Innehåll: grundläggande orientering kring begrepp, teorier och metoder utifrån vetenskapliga perspektiv inom visuell kommunikation.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten

  • uppvisa grundläggande kunskap och förståelse om området visuell kommunikation, inbegripet kunskap om kommunikationsteori, representationsteori och visuell retorik (1),
  • genom praktiska tillämpningsuppgifter utgå från hur visuell kommunikation avkodas av olika mottagare (2).
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
  • kunna använda grundläggande begrepp inom visuell kommunikation och använda olika visuella berättartekniker och uttryckssätt för att kommunicera ett budskap (3),
  • beskriva visuell kommunikation i olika former och medier (4),
  • kunna planera, söka och samla relevant information i ett kommunikationssammanhang (5),
  • kunna muntligt, skriftligt och med visuella medel presentera och diskutera information, problem och lösningar(6),
  • visa förmåga att arbeta på ett professionellt sätt (7),
  • kunna skriva en kort uppsats där en avgränsad frågeställning behandlas (8).
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
  • kunna ta och ge konstruktiv kritik i muntlig form (9).

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och workshops.

Bedömningsformer

Teckning/illustration (3 hp)
Examineras genom en portfolio som innehåller resultatet från praktiska och skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 1 examinerar lärandemål 2- 7

Foto (3 hp)
Examineras genom en portfolio som innehåller resultatet från praktiska och skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 2 examinerar lärandemål 2- 7.

Rörlig bild (3 hp)
Examineras genom inlämningsuppgifter och muntligt vid seminarium.
Delkurs 3 examinerar lärandemål 2- 7.

Vetenskapliga perspektiv på visuell kommunikation (6 hp)
Examineras genom opponering vid seminarium (1 hp), och en skriftlig hemtenta (5 hp).
Delkurs 4 examinerar lärandemål 1, 3-9.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ejvegård, Rolf (2009). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur

Wærn, Yvonne, Pettersson, Rune och Svensson, Gary (2004). Bild och föreställning – om visuell retorik. Lund: Studentlitteratur.

Delar ur:
Dawkins, Steve och Wynd, Ian (2011) Video production – putting theory into practice. Palgrave Macmillan

Hall, Stuart; Evans, Jessica; Nixon, Sean (2013) [1997]. Representation (2nd ed.). London: Sage

Hård af Segerstad, Peder (2002). Kommunikation och information : en bok om människans förmåga att tala, tänka och förstå. Uppsala : Uppsala Publ. House

Lupton, E., & Phillips, J. C. (2008). Graphic design: The new basics. New York: Princeton Architectural Press.

Rose, Gillian (2011) Visual Methodologies. London: Sage.

Sturken, M., & Cartwright, L. (2009). Practices of looking: An introduction to visual culture. New York: Oxford University Press.

Referenslitteratur:
Evening, Martin (2015) Adobe Photoshop CC for photographers, Routledge

Johansson, Kaj ( 2006) Grafisk kokbok 3.0: guiden till grafisk production. Lund: Arena

Kelby, Scott (2013). Digitalfotografi : lär dig yrkesfotografernas hemligheter - steg för steg. Pagina Förlags (2a upplag)

Utöver angiven litteratur kan fler texter tillkomma.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

02 september 2019 - 10 november 2019 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program