Medier: strategi, aktivism och entreprenörskap

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A. Undantag ges för Samhällskunskap A. Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2011

Kurskod:
KK402A version 1,2
Engelsk benämning:
Media: strategies, activism and entrepreneurship
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Medie- och kommunikationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
04 oktober 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
04 oktober 2011
Ersätter kursplan fastställd:
19 augusti 2011

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A. Undantag ges för Samhällskunskap A. Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:
1/ visa insikt i organisationsteoretiska och mediestrategiska resonemang med anknytning till medie- och kulturproduktion i olika sfärer av samhället

2/ visa grundläggande förståelse för medieentreprenörskap som praktik och fenomen, samt dess olika uttrycksformer och betydelse.

3/ kunna ge exempel på och diskutera medieaktivism som kritik och motstånd och som uttryck för social förändring

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
4/ visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information och därefter diskutera den utifrån moralfilosofiska och medieetiska perspektiv

5/ kritiskt kunna analysera spänningsfälten mellan praktikerna: strategi, aktivism och entreprenörskap

6/ planera, kartlägga och initiera projekt med mediestrategiska, entreprenöriella och/eller mediaktivistiska förtecken

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
7/ kunna teoretiskt förhålla sig till medier och medialisering i relation till samtida organisationskulturer och digitala mediekulturer

8/ kunna värdera kunskaper i förhållande till centrala begrepp som genus, etnicitet och hållbar utveckling.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Studenternas studieprestationer kommer att bedömas genom individuella papers samt hemtentamen

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar organisationsteori, branschkunskap, entreprenörskap, nya medier och medieaktivism. Fokus ligger på att skapa förståelse för den nutida mediebranschens förutsättningar och former, samt att relatera detta till såväl teoretiska resonemang som studentens egna praktiska deltagande i den mediala sfären. En annan kontext kursen förhåller sig till är hur i västvärlden generella processer som kulturalisering och medialisering har en påverkan som når bortom medie- och kultursfären. Ett antal konkreta fall/exempel används för att skapa ovan nämnda förståelse för den nutida mediebranschens förutsättningar och för att inspirera studenterna till egna projektidéer.

Kursen består av tre moment:
1) Strategisk blick på medialiseringen: medier som möjligheter
2) Entreprenöriell blick på mediefältet: medier som födkrok;
3) Kritisk blick på samhället: medier och social förändring

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, handledning, seminarier, projektarbete i grupp och gästföreläsningar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bruhn Jensen, Klaus. 2008, Medier och samhälle. En introduktion. Lund: Studentlitteratur.

Gauntlett, David. 2011. Making is Connecting. The Social Meaning of Creativity, from DIY and Knitting to YouTube and Web 2.0. Cambridge: Polity Press.

Jansson, André. 2009, Kommunikation, Malmö: Liber.

Leah A. Lievrouw. 2011, Alternative and Activist New Media. Cambridge: Polity Press.

Shirky, Clay. 2008, Here Comes Everybody. The Power of Organizing Without Organizations. New York: Penguin Press

Utöver angiven litteratur tillkommer aktuella artiklar.

Kursvärdering

I slutet av kursen görs en skriftlig kursutvärdering med fokus på kursen som helhet i förhållande till lärandemålen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Bo Reimer, Kursansvarig
Telefon: 040-6657367
Ewa Sjöberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657130