Det föränderliga medielandskapet

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
KK401B version 3
Engelsk benämning:
The Changing Media Landscape
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Medie- och kommunikationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
31 maj 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
14 juni 2013

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A. Undantag ges för Samhällskunskap A. Särskild behörighet har också en som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om dagens medielandskap och dess utmärkande drag utifrån ett medie- och kommunikationsteoretiskt samt samhällsteoretiskt perspektiv. Kursen syftar även till att ge studenten grundläggande kunskaper och färdigheter gällande visuella metoder samt att planera och genomföra ett gestaltande projekt.

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion till ämnet medie- och kommunikationsvetenskap i en samhällsteoretisk kontext. Kursen ger grundläggande kunskaper i medie- och kommunikationsteori. Kursen uppmärksammar speciellt det samtida medielandskapets former och innehåll med utgångspunkt i begrepp som exempelvis makt, kommersialisering, genus, identitet, offentlighet, globalisering och visuell kommunikation. Under kursen arbetar studenterna med visuella metoder i ett praktiskt och teoretiskt gestaltande projekt med fokus på digitala medier.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:
1/ visa kunskap och förståelse inom medie- och kommunikationsvetenskap och dess olika humanistiska och samhällsvetenskapliga grunder, inbegripet kunskap om det samtida medielandskapets former och innehåll i en samhällsteoretisk kontext.
2/ visa kunskap och förståelse kring medie- och kommunikationsteori samt visuell kommunikation
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
3/ visa förmåga att söka och, samla relevant information och därefter diskutera den utifrån såväl samhällsteoretiska som medie- och kommunikationsteoretiska förhållningssätt.
4/ visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera ett mindre praktiskt gestaltande projekt med fokus på digitala medier samt visuella metoder.
5/ visa förmåga att såväl muntligt, skriftligt som visuellt kunna kommunicera till ocht diskutera med relevant målgrupp.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
6/ visa förmåga att inom medie- och kommunikationsvetenskap göra kritiska bedömningar och reflektioner med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs som föreläsningar, seminarier/workshops samt handledning.

Bedömningsformer

Studenternas studieprestationer kommer att bedömas skriftligt genom individuellt paper (6,5 hp) (samtliga lärandemål) och genom muntlig redovisning/diskussion i grupp (1 hp) (lärandemål 5).

För att bli godkänd på kursen krävs minst betyget godkänd på varje prov. För att erhålla betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på individuellt paper.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berglez, Peter & Olausson, Ulrika. 2009. Mediesamhället. Centrala begrepp. Lund: Studentlitteratur.

Engdahl, Oskar & Larsson, Bengt. 2011, Sociologiska perspektiv. Grundläggande begrepp och teorier (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Fagerström, Linda & Nilsson, Maria. 2008, Genus, medier och masskultur. Malmö: Gleerups.
Fors, Vaike & Bäckström, Åsa. 2015, Visuella Metoder. Lund: Studentlitteratur
Gillberg, Nanna. 2014, Uppmärksamhetssamhället. Lund: Studentlitteratur.

Jansson, André. 2009, Kommunikation, Malmö: Liber.

Ytterligare artiklar/kompendium (ca 50 sidor) kan tillkomma enligt examinatorns anvisningar.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett
år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.