Verksamhetsförlagda studier - Reflektion i den egna praktiken

Sammanfattning

Under kursen genomför du en praktik (minst 15 veckor) och parallellt med praktiken kommer föreläsningar ske. Kursen avslutas med en längre vetenskaplig rapport som också presenteras på ett seminarium.

Behörighetskrav

1. Avslutat minst 120hp inom ett av programmen Grafisk design (KGGRD), Interaktionsdesign (TGIND), Medie- och kommunikationsvetenskap (HGMKV), Scenproduktion (KGSPR) eller Visuell kommunikation (KGVIK).

2. Av institutionen godkänd praktikplats omfattande minst 15 veckor.

Om utbildningen

För att kunna delta i kursen och ha praktik inom ramen för din utbildning ska du

  • lämna in anmälningsblankett senast 18 april 2017.

  • hitta en lämplig praktikplats och lämna in beskrivning via digitalt formulär enligt anvisningar senast 1 juni 2017. Praktikplatsen ska sedan godkännas av den kursansvarige läraren.

  • ha avslutat 120 hp inom ditt program senast 28 augusti 2017.

Du ansvarar själv för att hitta en lämplig praktikplats. Praktiken sker under terminstid och ska pågå minst 15 veckor/480 h. Praktiken ska förläggas på en etablerad arbetsplats och du ska ha en handledare på plats. Praktikplatsens verksamhet ska ha tydlig koppling till ditt huvudämne. Dina arbetsuppgifter ska ligga inom din framtida arbetsmarknad, d.v.s. arbetsuppgifterna ska vara sådana som kräver utbildning.

På facebook-sidan K3 karriär och praktik hittar du tips på företag och organisationer som är intresserade av praktikanter. 

Om du vill göra din praktik i Europa kan du läsa mer om Erasmusstipendier här

 

OBS! Även om ditt val av praktikplats blir godkänt betyder det inte att du är antagen till kursen! Du måste ha avslutat 120 hp för att bli antagen och registrerad. Poängen ska vara inrapporterade när höstterminen startar.

Studenter som anmäler sig till Verksamhetsförlagda studier rekommenderas att även söka andra valbara kurser via www.antagning.se .

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016, höst 2015, höst 2014

Kurskod:
KK144B version 1,1
Engelsk benämning:
Internship - Reflecting on one's own practice
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
07 maj 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
10 februari 2014

Förkunskapskrav

1. Avslutat minst 120hp inom ett av programmen Grafisk design (KGGRD), Interaktionsdesign (TGIND), Medie- och kommunikationsvetenskap (HGMKV), Scenproduktion (KGSPR) eller Visuell kommunikation (KGVIK).

2. Av institutionen godkänd praktikplats omfattande minst 15 veckor.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i en generell examen på kandidatnivå.

Syfte

Verksamhetsförlagda studier sker under terminstid. Studierna kan genomföras i en internationell, nationell eller lokal organisation (statlig, kommunal, en förening eller ett företag) som är relaterad till studentens huvudområde för studierna.

Studenten måste själv ordna verksamhetsplats. Verksamhetsplatsen ska godkännas av kursansvarig i samråd med programansvarig och omfattningen ska vara minst 15 veckor.

Innehåll

Verksamhetsförlagda studier sker under terminstid. Studierna kan genomföras i en internationell, nationell eller lokal organisation (statlig, kommunal, en förening eller ett företag) som är relaterad till studentens huvudområde för studierna.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:
1) kunna presentera fördjupad kunskap om och förståelse av praktiskt arbete med frågor som rör huvudämnet och kunna presentera kunskap om och förståelse av hur delar av arbetsmarknaden/branschen är uppbyggd.
2) kunna identifiera och beskriva sina egna kunskaper och kompetenser i relation till möjliga uppdragsgivare och samarbetspartners inom sitt huvudområde.

Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs ska studenten:
3) uppvisa förmåga att tillämpa teoretiska kunskaper från tidigare studier i praktisk verksamhet;
4) kunna beskriva och diskutera, både muntligt och skriftligt, erfarenheter från praktik, inom en given tidsfrist;
5) ha förmågan att redogöra för ett relevant ämne eller en fråga, som väljs individuellt, och som varit i fokus under praktikperioden;
6) kunna värdera och reflektera över sin egen professionella praktik i relation till en omvärldsanalys av sitt tilltänkta yrkesområde

Värderingsförmåga och kommunikationsförmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
7) kunna presentera olika frågeställningar inom det egna ämnesområdet som kan vara av betydelse för arbetslivet;
8) visa förmåga att självständigt identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper inom aktuella ämnesområden.

Arbetsformer

Studenten kommer under kursen att ta del av verksamhetsförlagd praktik, relevant i förhållande till innehållet i sitt utbildningsprogram. De föreläsningar och seminarier som genomförs under praktikperioden kommer att genomföras över internet.

Bedömningsformer

Kursen har två examinationsmoment. Lärandemål 1 och 2 prövas genom ett halvterminsseminarium (kan göras via internet) inklusive en reflekterande rapport (10 hp). Lärandemål 1 till 8 prövas genom en skriftlig slutrapport där studenten reflekterar över sina erfarenheter från praktiken. I rapporten ska studenten reflektera över sin personliga kapacitet och arbetsmarknaden i stort, samt problematisera ett ämne eller en fråga som har varit aktuell under praktiken. Rapporten presenteras på ett seminarium (ej nätbaserat) i slutet av kursen (20 hp).

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ämnesspecifik valbar litteratur med koppling till temaområdet som studenten kommer att arbeta med väljs i samråd med praktikhandledaren.

Exempel på kurslitteratur kan vara:
Granström, Kjell (2006). Dynamik i arbetsgrupper: om grupprocesser på arbetet. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur.

Schön, D.A. (1987). Educating the reflective practitioner. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity, Cambridge University Press.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett
år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,