Verksamhetsförlagda studier - Reflektion i den egna praktiken

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Under kursen genomför du en praktik (minst 15 veckor) och parallellt med praktiken kommer föreläsningar ske. Kursen avslutas med en längre vetenskaplig rapport som också presenteras på ett seminarium.

Om du vill göra din praktik i Europa kan du läsa mer om Erasmusstipendier här:
http://www.mah.se/Ar-student/Studera-utomlands/Praktik-utomlands/Erasmuspraktik1/

Behörighetskrav

1. Avslutat minst 120hp inom följande program Grafisk design (KGGRD), Interaktionsdesign (TGIND), Medie- och kommunikationsvetenskap (HGMKV) eller Visuell kommunikation.

2. Av institionen godkänd praktikplats omfattande minst 15 veckor.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013

Kurskod:
KK144A version 1
Engelsk benämning:
Internship - Reflecting on one's own practice
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
01 mars 2013
Fastställandedatum:
07 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Förkunskapskrav

1. Avslutat minst 120hp inom följande program Grafisk design (KGGRD), Interaktionsdesign (TGIND), Medie- och kommunikationsvetenskap (HGMKV) eller Visuell kommunikation.

2. Av institionen godkänd praktikplats omfattande minst 15 veckor.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

  • kunna presentera fördjupad kunskap och förståelse för praktiskt arbete med frågor som rör huvudämnet, och kunna presentera kunskap och förståelse för hur delar av arbetsmarknaden/branschen är uppbyggd.
  • kunna identifiera och beskriva sina egna kunskaper och kompetenser, i relation till möjliga uppdragsgivare och samarbetspartners inom sitt huvudområde.

Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • ha förmågan att tillämpa teoretiska kunskaper från tidigare studier;
  • kunna beskriva och diskutera, både muntligt och skriftligt, erfarenheter från praktik, inom en given tidsfrist;
  • ha förmågan att redogöra för ett relevant ämne eller en fråga, som väljs individuellt, och som varit i fokus under praktikperioden.
  • kunna värdera och reflektera över sin egen professionella praktik i relation till en omvärldsanalys av sitt tilltänkta yrkesområde


Värderingsförmåga och kommunikationsförmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • kunna presentera olika frågeställningar inom det egna ämnesområdet som kan vara av betydelse för arbetslivet;
  • visa på förmåga att självständigt identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper inom aktuella ämnesområden.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras genom en skriftlig rapport där studenten reflekterar över sin erfarenhet av sin praktik. I rapporten ska studenten reflektera över sin personliga kapacitet, och arbetsmarknaden i stort, samt problematisera kring ett ämne eller en fråga som har varit aktuella under praktiken. Rapporten presenteras på ett seminarium i slutet av kursen.

Innehåll eller kursinnehåll

Verksamhetsförlagda studier sker under terminstid. Studierna kan genomföras i en internationell, nationell eller lokal organisation (statlig, kommunal, en förening eller ett företag) som är relaterad till studentens huvudområde för studierna.

Studenten måste själv ordna verksamhetsplats. Verksamhetsplatsen ska godkännas av kursansvarig och omfattning ska vara minst 15 veckor.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier kommer att genomföras så att kursdeltagana kan delta över internet. Studenterna kommer under kursen dokumentera sitt arbete genom individuella bloggar där varje student förväntas skriva minst ett längre blogginlägg per vecka.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ämnesspecifik valbar litteratur med koppling till temaområde som studenten kommer att arbeta med väljs i samråd med praktikhandledaren.

Exempel på kurslitteratur kan vara:
Granström, Kjell (2006). Dynamik i arbetsgrupper: om grupprocesser på arbetet. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur.

Schön, D.A. (1987). Educating the reflective practitioner. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity, Cambridge University Press.

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att genomföra en skriftlig kursutvärdering i slutet av kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Susanne Lundborg, studieadministratör
Telefon: 040-6657645