Serieteckning och visuellt berättande

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
KK139A version 6
Engelsk benämning:
Graphic Storytelling and Visual Narrative
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 maj 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
22 februari 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande teoretiska kunskaper och färdighetskunskaper i serieteckning och visuellt berättande. Genom att undersöka och tillämpa teorier och metoder för berättande, gestaltning och produktion, skapas grund för ett eget personligt uttryck. I kursen ingår en orientering i den samtida tecknade serien, dess målgrupper och forskningsområden och olika publiceringsformer, samt workshops i relevanta konstnärliga tekniker. Särskilt fokus läggs på serier utgivna av svenska förlag. Kursen avslutas med ett längre projekt av novellkaraktär.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre delkurser:
1. Seriebegrepp och narrativa funktioner (10 HP)
2. Produktion, historia och kulturell kontext (10 HP)
3. Eget arbete och kritisk reflektion. (10 HP)

Seriebegrepp och narrativa funktioner
Delkurs 1 innehåller en rad korta introduktioner till serieteckningens och det visuella berättandets grunder, utifrån teknik, former för berättande och olika konstnärliga material och metoder. Parallellt med det får studenterna en introduktion till den aktuella serieforskningen och till den vetenskapliga terminologin. Kursen examineras med tre gestaltande uppgifter och en skriftlig uppgift.

Produktion, historia och kulturell kontext
Delkurs 2 fokuserar på seriemediets historiska och kulturella kontext, i delkursen utvecklas också kompetens i det praktiska arbetet med en visuell berättelse. Parallellt med de praktiska uppgifterna ska studenterna skriva en serieanalys baserad i den aktuella serieforskningen.
Delkursen examineras med två gestaltande uppgifter och två skriftliga uppgifter

Eget arbete och kritisk reflektion
Den avslutande delkurs 3 ägnas åt ett större enskilt arbete av novellkaraktär, ämnat för publicering i, ett på förhand, valt media. Dessa media kan exempelvis vara bildskärm, tryckt publikation eller i utställningsform. Parallellt med det enskilda arbetet ska studenterna skriva en reflekterande text som binder samman aktuell serieforskning med det egna gestaltande arbetet. Delkursen examineras genom ett gestaltande arbete av novellkaraktär, en skriftlig uppgift och aktivt deltagande vid den avslutande utställningen.

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Redogöra för skilda genrer och förhållningssätt i den samtida tecknade serien (1)
Placera in den samtida tecknade serien i relation till annan visuell berättande kultur (2)
Redogöra för det visuella berättandets betydelse i det samtida medielandskapet, och diskutera några aktuella forskningsområden med relevans för seriemediet (3)
Redogöra för produktionen av en tecknad serie, från idé- och koncept, till publicerad produkt (4)

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Såväl visuellt som innehållsmässigt, planera och framställa, serier av novellkaraktär (5)
Uppvisa grundläggande kunskap i skilda tekniker för bildbehandling och reproduktion (6)
Kritiskt förhålla sig till och analysera sina egna och andras arbeten i både tal och skrift. (7)

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
Kunna kritiskt diskutera utvecklingen inom serieområdet, samt kunna sätta det i relation till övrig visuell berättande kultur. (8)
Reflektera över och värdera sina egna och andras serier vad gäller innehåll, form och ämnesval, såväl i tal som i skrift. (9)

Arbetsformer

Kursen bygger på studentaktivt lärande. Arbetsformer under kursens gång är föreläsningar, seminarier, gemensamma workshops, studiebesök, grupparbeten och individuella projekt med handledning.

Bedömningsformer

Underlag för bedömning av studieprestationer i förhållande till lärandemålen utgörs av följande moment:
I delkurs 1 bedöms lärandemål 1, 2, 3, 7 och 8 genom 3 stycken gestaltande uppgifter och 1 skriftliga uppgifter (10 HP).
I delkurs 2 bedöms lärandemål 3, 4, 6, 7 genom 2 stycken gestaltande uppgifter och 2 skriftliga uppgifter (10 HP).
I delkurs 3 bedöms lärandemål 2, 5, 7 8 och 9 genom ett individuellt gestaltande projekt och av en skriftlig kritisk reflektion, samt ett aktivt deltagande vid examinationsseminarium 10 HP).
Betyg på delkurserna utgörs av en summativ bedömning av delkursernas moment.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Duncan, Randy & Smith, Matthew J. (2009). The power of comics: history, form, and culture. Continuum.

Ejvegård, Rolf (2009): Vetenskaplig metod, Studentlitteratur
Ernst, Nina. (2017) Att teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sverige. Apart förlag
Kukkonen Karin (2013). Comics and Graphic novels. Wiley Blackwell.
Saraceni, Mario. (2003). The Language of Comics. Routledge.

Utdrag från:
Gedin, David. (red.) (2017) De tecknades seriernas språk – uttryck och form. Gedin & Balzamo förlag,
Hellström, Monica. (2013). ”Med kokkaffe i pannan” (s. 245–267) ur Svensk illustration - en visuell historia 1900-2000. Bokförlaget Arena
Lefèvre, Pascal (2016) “No content without form!” (s. 67–87) ur Cohn, Neil (ed.) (2016) The visual narrative reader. Bloomsbury.
Magnusson, Helena (2005). Berättande bilder: svenska tecknade serier för barn. (sid 26 - 51) Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2005
Miller, Ann (2007). Reading bande dessinée: critical approaches to French-language comic strip. Bristol: Intellect Books

Upp till 300 sidor av text kan tillkomma.

Exempel på serier till recensions- och analysarbete:
Andersson, Kim W. (2015). Astrid – Vulkanmånens kult. Apart Förlag

Bogdanska, Daria (2016). Wage slaves. Ordfront förlag

Batista, Natalia (2017) Sword princess Amaltea. Nosebleed studio
Gafvelin, Karin (2017). Djupet. Syster förlag
Gustafsson, Dennis (2017) Viktor Kasparsson – Helvetets Fasor. Albumförlaget

Göransson, Fabian. (2017). Martilo och helgonet. Sanatorium
Jonsson, Mats (2017). Nya Norrland. Ordfront förlag

Neidestam, Lina. (2107) Zelda – Allt är normalt. Kartago förlag

Sjöblom, Lisa Wool-Rim. (2016) Palimpsest. Ordfront Förlag.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övrigt

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.