Serieteckning och visuellt berättande

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
KK139A version 5
Engelsk benämning:
Graphic Storytelling and Visual Narrative
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 februari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
15 juni 2012

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Syfte

Kursen syfte är att ge grundläggande teoretiska kunskaper och färdighetskunskaper i serieteckning och visuellt berättande. Genom att undersöka och tillämpa teorier och metoder för berättande, gestaltning och produktion, skapas grund för ett eget personligt uttryck. I kursen ingår en orientering i de visuella narrativens historia och den samtida tecknade serien, dess målgrupper och olika publiceringsformer, samt workshops i relevanta konstnärliga tekniker.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre delkurser:

  1. Historia och begrepp (10 HP)
2. Produktion, teori och praktik (10 HP)
3. Eget arbete och kritisk reflektion. (10 HP)
Delkurs 1 innehåller en rad korta introduktioner till serieteckningens och det visuella berättandets grunder, utifrån teknik, former för berättande och olika konstnärliga material och metoder. Delkurs 2 fokuserar på publicerings- och distributionsformer, i delkursen utvecklas också kompetens i det praktiska arbetet med en visuell berättelse, vad gäller bildframställning, digitalisering och distribution/marknadsföring.
Den avslutande delkurs 3 ägnas åt ett större enskilt arbete av novellkaraktär, ämnat för publicering i, ett på förhand, valt media. Dessa media kan exempelvis vara bildskärm, tryckt publikation eller i utställningsform. Parallellt med det enskilda arbetet ska studenterna skriva ett kortfattat akademiskt arbete baserat i den aktuella serieforskningen.

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Redogöra för skilda genrer och förhållningssätt i den samtida tecknade serien (1)
Placera in den samtida tecknade serien i relation till annan visuell berättande kultur (2)
Redogöra för det visuella berättandets betydelse i det samtida medielandskapet, och diskutera några aktuella forskningsområden med relevans för visuellt berättande (3)
Redogöra för produktionen av en tecknad serie, från idé- och koncept, till publicerad produkt (4)

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Såväl visuellt som innehållsmässigt, planera och framställa, serier av novellkaraktär (5)
Uppvisa grundläggande kunskap i skilda tekniker för bildbehandling och reproduktion (6)
Kritiskt förhålla sig till och analysera sina egna och andras arbeten i både tal och skrift. (7)

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
Kunna kritiskt diskutera utvecklingen inom serieområdet, samt kunna sätta det i relation till övrig visuell berättande kultur. (8)
Reflektera över och värdera sina egna och andras serier vad gäller innehåll, form och ämnesval, såväl i tal som i skrift. (9)

Arbetsformer

Kursen bygger på studentaktivt lärande. Arbetsformer under kursens gång är föreläsningar, seminarier, gemensamma workshops, studiebesök, grupparbeten och individuella projekt med handledning.

Bedömningsformer

Underlag för bedömning av studieprestationer i förhållande till lärandemålen utgörs av följande moment:

I delkurs 1 bedöms lärandemål 1, 2, 3, 7 och 8 genom 3 stycken gestaltande uppgifter och 2 skriftliga uppgifter (10 HP).

I delkurs 2 bedöms lärandemål 3, 4, 6, 7 genom 3 stycken gestaltande uppgifter och 1 skriftlig uppgift (10 HP).

I delkurs 3 bedöms lärandemål 2, 5, 7 8 och 9 genom ett individuellt gestaltande projekt och av en skriftlig kritisk reflektion, samt ett aktivt deltagande vid examinationsseminarium 10 HP).

Betyg på delkurserna utgörs av en summativ bedömning av delkursernas moment.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Cohn, Neil (Red.) (2015). The Visual Narrative Reader. Bloomsbury Academic.
Dittmar, Jakob. (2012). Digital Comics. SjoCA 1:2.
http://sjoca.com/wp-content/uploads/2013/01/SJoCA-1-2-Forum-Dittmar.pdf

Duncan, Randy & Smith, Matthew J. (2009). The power of comics: history, form, and culture. New York: Continuum

Ejvegård, Rolf (2009): Vetenskaplig metod, Studentlitteratur

Hellström, Monica. (2013). ”Med kokkaffe i pannan” (s. 245–267) ur Svensk illustration - en visuell historia 1900-2000. Bokförlaget Arena

Magnusson, Helena (2005). Berättande bilder: svenska tecknade serier för barn. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2005 (sid 26 - 51)

McCloud, Scott (1994). Understanding comics: the invisible art. New York: HarperCollins Publishers

McCloud, Scott (2000). Reinventing comics. New York: HarperCollins

Miller, Ann (2007). Reading bande dessinée: critical approaches to French-language comic strip. Bristol: Intellect Books

Saraceni, Mario. (2003). The Language of Comics. Routledge.

Sousanis, Nick. (2015). Unflattening. Harvard University Press.


Valbar litteratur och andra resurser motsvarande 1500 sidor (väljs i samråd med lärare).


Exempel på valbar litteratur:

Abelli Elander, Kristina (2011). -Staden- flickorna- tiden- tiden-. Stockholm: Mormor

Andersson, Kim W. (2015). Alena. Apart Förlag

Bromander, Henrik (2012). Smålands mörker. Stockholm: Galago

Ekman, Ellen. (2015). Lilla Berlin, del 4, Cute Overload. Kolik Förlag

Hansson, Sara (2011). Vi håller på med en viktig grej. Stockholm: Ordfront Galago

Neidestam, Lina (2011). Maran. Stockholm: Kolik

Sjöblom, Lisa Wool-Rim. (2016) Palimpsest. Ordfront Förlag.
Valbara webcomics motsvarande 500 sidor (väljs i samråd med lärare)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).