Serieteckning och visuellt berättande

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2016

Kurskod:
KK139A version 4
Engelsk benämning:
Graphic Storytelling and Visual Narrative
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
15 juni 2012

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Syfte

Kursen syfte är att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i serieteckning och visuellt berättande. Genom att undersöka och tillämpa teorier och metoder för berättande, gestaltning och produktion, skapas grund för ett eget personligt uttryck. I kursen ingår en orientering i den samtida tecknade serien, dess målgrupper och forskningsområden och olika publiceringsformer, samt workshops i relevanta konstnärliga tekniker. Särskilt fokus läggs på serier utgivna av svenska förlag. Kursen avslutas med ett längre projekt av novellkaraktär.

Innehåll

Kursen är uppdelad i fyra delkurser:
1. Berättarstruktur och visualisering (7,5 hp)
2. Media och publicering (7,5 hp)
3. Serieteori och seriehistoria (7,5 hp)
4. Eget projekt (7,5 hp)

Delkurs 1 innehåller en rad korta introduktioner till serieteckningens och det visuella berättandets grunder, utifrån tekniska aspekter, former för berättande och olika konstnärliga praktiker. Delkursen är praktiskt och teoretiskt inriktad. Studenterna analyserar och reflekterar över uppnådda resultat och sätter dessa i relation till kurslitteraturen.

Delkurs 2 fokuserar på publicerings- och distributionsformer, med tonvikt på nya media. I delkursen genomförs ett större grupparbete för en tänkt, eller verklig uppdragsgivare. I delkursen utvecklas kompetens i det praktiska arbetet med en visuell berättelse, vad gäller bildframställning, digitalisering och distribution/marknadsföring. Resultatet presenteras i seminarieform.

Delkurs 3 består av föreläsningar, gruppdiskussioner, och inlämningsuppgifter. Teorin integreras i de praktiska momenten och studenterna redovisar fortlöpande sina reflektioner och analyser i muntlig och skriftlig framställning. Hela kursen avslutas med en skriftlig rapport.

Delkurs 4 ägnas åt ett större enskilt arbete av novellkaraktär, ämnat för publicering i på förhand valt media. T e x bildskärm, tryckt publikation eller rumslig gestaltning. Arbetet är till stor del självständigt och genomförs med viss handledning.

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för skilda genrer och förhållningssätt i den samtida tecknade serien (1)
  • Placera in den samtida tecknade serien i relation till annan visuell berättande kultur (2)
  • Redogöra för det visuella berättandets betydelse i det samtida medielandskapet, och diskutera några aktuella forskningsområden med relevans för visuellt berättande (3)
  • Redogöra för produktionen av en tecknad serie, från idé- och koncept, till publicerad produkt (4)

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Såväl visuellt som innehållsmässigt, planera och framställa, serier av novellkaraktär (5)
  • Uppvisa grundläggande kunskap i skilda tekniker för bildbehandling och reproduktion (6)
  • Kritiskt förhålla sig till och analysera sina egna och andras arbeten i både tal och skrift. (7)

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
  • Kunna kritiskt diskutera utvecklingen inom serieområdet, samt kunna sätta det i relation till övrig visuell berättande kultur. (8)
  • Reflektera över och värdera sina egna och andras serier vad gäller innehåll, form och ämnesval, såväl i tal som i skrift. (9)

Arbetsformer

Kursen bygger på studentaktivt lärande. Arbetsformer under kursens gång är föreläsningar, seminarier, gemensamma workshops, studiebesök, grupparbeten och individuella projekt med handledning.

Bedömningsformer

Underlag för bedömning av studieprestationer i förhållande till lärandemålen utgörs av följande moment:

I delkurs 1 bedöms lärandemål 5 och 6 genom arbetsuppgifter och skriftlig reflektion.

I delkurs 2 bedöms lärandemål 4 genom skriftliga uppgifter och aktivt deltagande vid examinationsseminarier.

I delkurs 3 bedöms lärandemål 1, 2, 3 och 8 genom skriftliga uppgifter.

I delkurs 4 bedöms lärandemål 5, 7 och 9 genom ett individuellt gestaltande projekt åtföljt av en skriftlig kritisk reflektion, samt ett aktivt deltagande vid examinationsseminarier.

Betyg på delkurs utgörs av en summativ bedömning av delkursens moment.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Cohn, Neil (Red.) (2015). The Visual Narrative Reader. Bloomsbury Academic.
Dittmar, Jakob. (2012). Digital Comics. SjoCA 1:2.
http://sjoca.com/wp-content/uploads/2013/01/SJoCA-1-2-Forum-Dittmar.pdf

Duncan, Randy & Smith, Matthew J. (2009). The power of comics: history, form, and culture. New York: Continuum

Ejvegård, Rolf (2009): Vetenskaplig metod, Studentlitteratur

Hellström, Monica. (2013). ”Med kokkaffe i pannan” (s. 245–267) ur Svensk illustration - en visuell historia 1900-2000. Bokförlaget Arena

Magnusson, Helena (2005). Berättande bilder: svenska tecknade serier för barn. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2005 (sid 26 - 51)

McCloud, Scott (1994). Understanding comics: the invisible art. New York: HarperCollins Publishers

McCloud, Scott (2000). Reinventing comics. New York: HarperCollins

Miller, Ann (2007). Reading bande dessinée: critical approaches to French-language comic strip. Bristol: Intellect Books

Saraceni, Mario. (2003). The Language of Comics. Routledge.

Sousanis, Nick. (2015). Unflattening. Harvard University Press.


Valbar litteratur och andra resurser motsvarande 1500 sidor (väljs i samråd med lärare).


Exempel på valbar litteratur:

Abelli Elander, Kristina (2011). -Staden- flickorna- tiden- tiden-. Stockholm: Mormor

Andersson, Kim W. (2015). Alena. Apart Förlag

Bromander, Henrik (2012). Smålands mörker. Stockholm: Galago

Ekman, Ellen. (2015). Lilla Berlin, del 4, Cute Overload. Kolik Förlag

Hansson, Sara (2011). Vi håller på med en viktig grej. Stockholm: Ordfront Galago

Neidestam, Lina (2011). Maran. Stockholm: Kolik

Sjöblom, Lisa Wool-Rim. (2016) Palimpsest. Ordfront Förlag.
Valbara webcomics motsvarande 500 sidor (väljs i samråd med lärare)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).