Serieteckning och visuellt berättande

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2011

Kurskod:
KK139A version 1
Engelsk benämning:
Graphic Storytelling and Visual Narrative
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
09 december 2010
Fastställandedatum:
03 februari 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2011

Kursbeskrivning

Kursen syfte är att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i serieteckning och visuellt berättande. Genom att undersöka och tillämpa teorier och metoder för berättande, gestaltning och produktion, skapas grund för ett eget personligt uttryck. I kursen ingår en orientering i den samtida tecknade serien, dess målgrupper och forskningsområden och olika publiceringsformer, samt workshops i relevanta konstnärliga tekniker. Särskilt fokus läggs på serier utgivna av svenska förlag. Kursen avslutas med ett längre projekt av novellkaraktär.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för skilda genrer och förhållningssätt i den samtida tecknade serien (1)
 • Placera in den samtida tecknade serien i relation till annan visuell berättande kultur (2)
 • Redogöra för det visuella berättandets betydelse i det samtida medielandskapet, samt kunna orientera sig inom några för mediet aktuella forskningsområden (3)
 • Redogöra för produktionen av en tecknad serie, från idé- och koncept, till publicerad produkt (4)
 • Redogöra för skilda produktions- och publikationsformer (5)

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • Uppvisa utveckling av sin förmåga i visuellt berättande (6)
 • Uppvisa grundläggande kunskap i skilda tekniker för bildbehandling och reproduktion (7)
 • Såväl visuellt som innehållsmässigt, planera och framställa, serier av novellkaraktär (8)
 • Diskutera och motivera sina idéer och slutsatser med utgångspunkt från såväl visuella som innehållsmässiga överväganden. (9)
 • Kritiskt förhålla sig till och analysera sina egna och andras arbeten i både tal och skrift. (10)

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
 • Förhålla sig kritiskt granskande till utvecklingen inom serieområdet, samt kunna sätta det i relation till övrig visuell berättande kultur. (11)
 • Reflektera över och värdera sina egna och andras serier vad gäller innehåll, form och ämnesval, såväl i tal som i skrift. (12)

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Underlag för bedömning av studieprestationer i förhållande till lärandemålen utgörs av följande moment:

I delkurs 1 bedöms lärandemål 6 och 7 genom arbetsuppgifter och skriftlig reflektion.

I delkurs 2 bedöms lärandemål 4 och 5 genom skriftliga uppgifter och aktivt deltagande vid examinationsseminarier.

I delkurs 3 bedöms lärandemål 1, 2, 3 och 11 genom skriftliga uppgifter.

I delkurs 4 bedöms lärandemål 8, 9, 10 och 12 genom ett individuellt gestaltande projekt åtföljt av en skriftlig kritisk reflektion, samt ett aktivt deltagande vid examinationsseminarier.

Betyg på delkurs utgörs av en summativ bedömning av delkursens moment.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen är uppdelad i fyra delkurser:
1. Berättarstruktur och visualisering (7,5 hp)
2. Media och publicering (7,5 hp)
3. Serieteori och seriehistoria (7,5 hp)
4. Eget projekt (7,5 hp)

Delkurs 1 innehåller en rad korta introduktioner till serieteckningens och det visuella berättandets grunder, utifrån tekniska aspekter, former för berättande och olika konstnärliga praktiker. Delkursen är praktiskt och teoretiskt inriktad. Studenterna analyserar och reflekterar över uppnådda resultat och sätter dessa i relation till kurslitteraturen.

Delkurs 2 fokuserar på publicerings- och distributionsformer, med tonvikt på nya media. I delkursen genomförs ett större grupparbete för en tänkt, eller verklig uppdragsgivare. I delkursen utvecklas kompetens i det praktiska arbetet med en visuell berättelse, vad gäller bildframställning, digitalisering och distribution/marknadsföring. Resultatet presenteras i seminarieform.

Delkurs 3 löper parallellt genom hela kursen och består av föreläsningar, gruppdiskussioner, och inlämningsuppgifter. Teorin integreras i de praktiska momenten och studenterna redovisar fortlöpande sina reflektioner och analyser i muntlig och skriftlig framställning. Hela kursen avslutas med en skriftlig rapport.

Delkurs 4 ägnas åt ett större enskilt arbete av novellkaraktär, ämnat för publicering i på förhand valt media. T e x bildskärm, tryckt publikation eller rumslig gestaltning. Arbetet är till stor del självständigt och genomförs med viss handledning.

Arbetsformer

Kursen bygger på studentaktivt lärande. Arbetsformer under kursens gång är föreläsningar, seminarier, gemensamma workshops, studiebesök, grupparbeten och individuella projekt med handledning.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk

Ejvegård, Rolf (2009): Vetenskaplig metod, Studentlitteratur

Freeland, Cynthia A. (2006). Konstteori: en introduktion. Stockholm: Raster

Magnussen, Anne & Christiansen, Hans-Christian (red.) (2000). Comics & culture: analytical and theoretical approaches to comics. Copenhagen: Museum Tusculanum, University of Copenhagen

Eisner, Will (2008). Comics and sequential art: principles and practices from the legendary cartoonist. New York: W.W. Norton

Eisner, Will (2008[1996]). Graphic storytelling and visual narrative: principles and practices from the legendary cartoonist. New York: W.W. Norton

Krantz, Gunnar (2005). Seriemagi: en handledning. 1. uppl. Göteborg: Optimal Press

McCloud, Scott (1994). Understanding comics: the invisible art. New York: HarperCollins Publishers

McCloud, Scott (2000). Reinventing comics. New York: HarperCollins

McCloud, Scott (2006). Making comics: storytelling secrets of comics, manga and graphic novels. 1st ed. New York: Harper

Anderson, Chris (2007). Long tail. Stockholm: Bonnier fakta

Anderson, Chris (2010). Free: radikalt pris - ny ekonomisk modell. stockholm: Pocketförlaget

Jenkins, Henry (2008). Konvergenskulturen: där gamla och nya medier kolliderar. Göteborg: Daidalos

Bergström, Bo (2009). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. 7., [utvecklade] uppl. Stockholm: Carlsson


Valbar litteratur och andra resurser motsvarande 1500 sidor (väljs i samråd med lärare).

Exempel på valbar litteratur:

Ekström, Åsa (2009). Sayonara september. Stockholm: Kartago

Strömquist, Liv (2005). Hundra procent fett. Stockholm: Ordfront Galago

Andersson, Kim W. (2009). Love hurts. Stockholm: Kartago

Bechdel, Alison (2009). Husfrid: en tragikomisk familjeberättelse. Stockholm: Galago

Kellerman, Martin (2006). Martin Kellermans Rocky: 1998-2006. Malmö: Egmont Kärnan

Valbara webcomics motsvarande 500 sidor (väljs i samråd med lärare)

Kursvärdering

Skriftlig kursvärdering sker i slutet av kursen.