Den fotografiska bilden

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2012, höst 2011

Kurskod:
KK125A version 2
Engelsk benämning:
The Photographic Image
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
28 augusti 2007
Fastställandedatum:
09 juni 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2011
Ersätter kursplan fastställd:
07 mars 2008

Kursbeskrivning

Kursen har i huvudsak tre syften:
• Att ge grundläggande kunskaper i det fotografiska hantverket inkluderande digital kamerateknik, ljussättning, exponering och komposition.
• Att ge förståelse för och kunskaper i att använda fotografi som kommunikationsmedel med god förankring i såväl fotografins historia som i samtida teoretiska och konstnärliga riktningar.
• Att ge insikter i ett reflexivt och kritiskt förhållningssätt till det egna fotografiska arbetet, andras fotografier samt till fotografiets roll i det omgivande samhället.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår som valbar kurs inom programmet Kultur och medier, 180 hp, samt som fristående kurs. Kursen kan normalt ingå i en generell examen på grundnivå.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • förstå fotografins samhälleliga roll, genrer och historiska kontext (lärandemål 1)
  • beskriva fotografins kommunikativa aspekter (lärandemål 2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • hantera och använda digital systemkamera (lärandemål 3)
  • visa förståelse för ljusets betydelse för fotografi samt ha grundläggande färdigheter i digitala bildbehandlingsprogram(lärandemål 4)
  • genomföra och presentera ett självständigt gestaltande arbete (lärandemål 5)
  • analysera och diskutera fotografiska bilder utifrån genre och sammanhang (lärandemål 6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • använda kritik konstruktivt i eget och andras arbete (lärandemål 7)
  • uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till teorier, metoder och verktyg (lärandemål 8)
  • identifiera och problematisera relationen mellan den som betraktar och den/det som betraktas (lärandemål 9)

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

I delkurs 1 examineras lärandemål 1, 6 och 8 genom skriftliga uppgifter och aktivt deltagande vid examinationsseminarier.
I delkurs 2 examineras lärandemål 3, 4 och 8 genom övningar och skriftligt prov.
I delkurs 3 examineras lärandemål 2, 7,8 och 9 genom gestaltande uppgifter åtföljda av skriftlig kritiskt reflektion och aktivt deltagande vid examinationsseminarier.
I delkurs 4 examineras lärandemål 3, 5, 7, 8 och 9 genom ett individuellt gestaltande projekt åtföljt av en skriftlig kritisk reflektion kring egen och andras arbetsprocess samt ett aktivt deltagande vid examinationsseminarier.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av fyra delar/moment:
Del 1: Fotografins historia och former (7,5 hp) är en introduktion till fotografins historia, genrer och uttryck samt till teoretiska begrepp som är betydelsefulla för fotografisk kommunikation.
Del 2: Fototeknik (7,5 hp) övar hantering av och ger kännedom om den digitala systemkamerans möjligheter och begränsningar samt ger en introduktion till digital bildbehandling och hantering av ljusutrustning.
Del 3: Det fotografiska uttrycket (7,5 hp) behandlar fotografins tre traditionella genrer; den dokumentära bilden, konstbilden och den kommersiella bilden. Genom gestaltande övningar och åtföljande kritikmoment utforskas fotografiets kommunikativa egenskaper. Fotografens roll mellan beställare och betraktare problematiseras.
Del 4: Eget projekt (7,5 hp) Med utgångspunkt i de kunskaper och färdigheter studenten tillgodogjort sig i de tre övriga delkurserna skapar och genomför denne ett självständigt fotografiskt projekt med åtföljande kritisk reflektion i rapportform. Projektet presenteras och behandlas i seminarieform.

Arbetsformer

Kursen bygger på ett studentaktivt deltagande i såväl föreläsningar och seminarier som i projektarbeten.
En omfattande del av undervisningen sker i dialog med studenterna där fotografiskt bildmaterial, eget och andras, diskuteras och kritiseras.
I undervisningen ingår också obligatoriska besök på gallerier och konsthallar. Besöken utgör underlag för examination.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Edwards, Steven: Fotografi, en introduktion, Raster (2007)

George, Chris: The Book of Digital Photography, ILEX (2009)

Sontag, Susan: On Photograhy (valfri utgåva)

Wells L, Photography: A Critical Introduction, Routledge; 4th rev Ed (2009)

Zakia, Richard D: Perception and Imaging, Focal Press; 3rd Ed (2007)


Utdrag ur:
Hirsch, Robert: Seizing the light: a history of Photography, McGraw-Hill (2000)

Rekommenderad läsning:
Flusser, Vilém: (1988) En filosofi för fotografin, Bokförlaget Korpen

Evening, Martin: (2010) Adobe Photoshop CS5 for photographers, Focal Press/Elsevier
(e-bok)

Kompendier och enstaka texter delas ut av respektive lärare.

Kursvärdering

Kursutvärdering sker löpande i form av minute paper samt avslutande utvärderingsseminarium.