Den fotografiska bilden

Sammanfattning

Fotografer förlitar sig på de associationer vi gör, på det stora referensmaterial av bilder vi alla bär runt i våra huvuden. Under kursens gång lär du dig mer om vad vi ser, hur vi ser och hur bilder framkallar känslor och påverkar hur vi förstår världen. Du undersöker dagens bildspråk och söker dess rötter i fotohistorien. Du omsätter dessa teoretiska kunskaper i ett eget fotoprojekt. Viss undervisning sker på engelska, liksom viss kurslitteratur.
Inom kandidatprogrammet Visuell kommunikation finns det möjlighet att fördjupa sig inom fotografi. Läs mer om programmet här:
www.edu.mah.se/KGVIK

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
KK125A version 5,1
Engelsk benämning:
The Photographic Image
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
19 februari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
13 juni 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår som valbar kurs inom programmet Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap samt som fristående kurs. Kursen kan normalt ingå i en generell examen på grundnivå.

Syfte

Kursen har i huvudsak tre syften:
• Att ge grundläggande kunskaper i det fotografiska hantverket inkluderande digital kamerateknik, ljussättning, exponering och komposition.
• Att ge förståelse för och kunskaper i att använda fotografi som kommunikationsmedel med god förankring i såväl fotografins historia som i samtida teoretiska och konstnärliga riktningar.
• Att ge insikter i ett reflexivt och kritiskt förhållningssätt till det egna fotografiska arbetet, andras fotografier samt till fotografiets roll i det omgivande samhället.

Innehåll

Kursen består av fyra delar/moment:
Del 1: Fotografins historia och former (7,5 hp) är en introduktion till fotografins historia, genrer och uttryck. Den ger ingångar till teoretiska begrepp och ger en bildhistorisk bas, vilket är betydelsefullt för att kunna ha en kritisk och förstående blick på fotografisk kommunikation över tid och i dess samtida uttryck och form.
Del 2: Fototeknik (7,5 hp) övar hantering av och ger kännedom om den digitala systemkamerans möjligheter och begränsningar samt ger en introduktion till digital bildbehandling och hantering av ljussättning i studio.
Del 3: Det fotografiska uttrycket (7,5 hp) behandlar fotografins tre traditionella genrer; den dokumentära bilden, konstbilden och den kommersiella bilden. Genom gestaltande övningar och åtföljande kritikmoment utforskas fotografiets kommunikativa egenskaper. Fotografens roll mellan beställare och betraktare undersöks och problematiseras.
Del 4: Eget projekt (7,5 hp) Kursen avslutas med ett självständigt fotografiskt arbete som har sin utgångspunkt i de kunskaper och färdigheter som studenten erhållit i tidigare delkurser. Projektet presenteras och diskuteras i seminarieform och behandlas tillsammans med en skriftlig kritisk reflektion över arbetet. Dessutom görs en mindre utställning så att studenter får möjlighet att arbeta med printade bilder.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • förstå fotografins samhälleliga roll, genrer och historiska kontext (lärandemål 1)
  • beskriva fotografins kommunikativa aspekter (lärandemål 2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • hantera och använda digital systemkamera (lärandemål 3)
  • visa förståelse för ljusets betydelse för fotografi samt ha grundläggande färdigheter i digitala bildbehandlingsprogram(lärandemål 4)
  • genomföra och presentera ett självständigt gestaltande arbete (lärandemål 5)
  • analysera och diskutera fotografiska bilder utifrån genre och sammanhang (lärandemål 6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • använda kritik konstruktivt i eget och andras arbete (lärandemål 7)
  • uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till teorier, metoder och verktyg (lärandemål 8)
  • identifiera och problematisera relationen mellan den som betraktar och den/det som betraktas (lärandemål 9)

Arbetsformer

Kursen bygger på ett studentaktivt deltagande i såväl föreläsningar och seminarier som i projektarbeten.
En omfattande del av undervisningen sker i dialog med studenterna där fotografiskt bildmaterial, eget och andras, diskuteras och kritiseras.

Bedömningsformer

I del 1 examineras lärandemål 1, 6 och 8 genom skriftliga uppgifter och aktivt deltagande vid examinationsseminarier.
I del 2 examineras lärandemål 3, 4 och 8 genom examinerande övningar (7 hp) och skriftligt prov (0,5 hp).
I del 3 examineras lärandemål 2, 7,8 och 9 genom gestaltande uppgifter åtföljda av skriftlig kritiskt reflektion och aktivt deltagande vid examinationsseminarier.
I del 4 examineras lärandemål 3, 5, 7, 8 och 9 genom ett individuellt gestaltande projekt åtföljt av en skriftlig kritisk reflektion kring egen och andras arbetsprocess samt ett aktivt deltagande vid examinationsseminarier.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Bull, Stephen: Photography, Routledge (2009)
  • Cotton, Charlotte: The Photograph As
  • Contemporary Art, Thames & Hudson Ltd; 2nd ed (2014)
  • Evening, Martin: Adobe Photoshop CS6 for photographers, Focal Press (2012)
  • George, Chris: The Book of Digital Photography, ILEX (2009)
  • Sontag, Susan: On Photograhy (valfri utgåva)
  • Wells L, Photography: A Critical Introduction, Routledge; 4th rev Ed (2015)
  • Warner Marien, Mary: Photography: A Cultural History Laurence King Publishing; 3 rev ed (2014)
  • Zakia, Richard D: Perception and Imaging, Focal Press; 3rd Ed (2007)
Kompendier och enstaka texter kan tillkomma och delas ut av respektive lärare.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema