Experimentell medieproduktion

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2018

Kurskod:
KK123A version 3
Engelsk benämning:
Experimental Media Production
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 maj 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
14 juni 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Innehåll

Kursen inriktar sig på hur experimentella satsningar bidrar till utveckling av medieproduktion och tar avstamp i institutionens forskning.

Kursen är ordnad i delkurser/moment:
Delkurs 1: handlar om experimentellt berättande i förhållande till medierna.
Delkurs 2: handlar om realtidsrummet, det virtuella rummet och dess produktionsvillkor med perspektiv på teknologins sociala betydelse
Delkurs 3: handlar om deltagande, distributionsplattformar och traditionella och nya mediers samband och korsande möten.
Delkurs 4: är en individuell slutproduktion i form av gestaltning och skriftlig rapport.

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för experimentella berättarstrategier inom ljud och rörlig bild i relation till andra medier. (lärandemål 1)
- Pröva och utveckla vad som utmärker ett experimentellt förhållningssätt och hur den kreativa processen för detta kan se ut (lärandemål 2)
- Redogöra för det komplexa samspelet mellan olika medier och distributionsplattformar (lärandemål 3)
- Kunna problematisera en produktion med hjälp av ett teoretisk ramverk (lärandemål 4).

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Genomföra och presentera en experimentell medieproduktion (lärandemål 5)
- Analysera och reflektera över den kreativa arbetsprocessen från idéskapande till färdig produktion (lärandemål 6)
VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
- Värdera sitt agerande som medieproducent utifrån etiska och demokratiska perspektiv (lärandemål 7)
- Uppvisa insikt om kunskapande i gemensamma produktionsprocesser (lärandemål 8)
- Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling (lärandemål 9)

Arbetsformer

Kunskapandet utgår från den enskilde studenten och gruppen. Arbetet består av praktiska övningar i en iterativ process, med individuella reflektioner i ett teoretisk ramverk.

De tre första delkurserna bygger på grupparbete. I den sista delkursen är arbetet individuellt. Vilket inte hindrar att den individuella produktionen är ett samarbete.

Bedömningsformer

Lärandemål 1, 2, examineras i delkurs 1 genom skriftlig reflektion, muntligt seminarium samt en mindre gestaltande produktion (5 hp).
Lärandemål 2, 7 examineras i delkurs 2 genom aktivt deltagande i diskussioner, korta individuella reflektioner i textform samt en mindre gestaltande produktion (5 hp).
Lärandemål 3, 4, 7 examineras inom delkurs 3 genom muntligt seminarium, korta individuella reflektioner i textform samt ett mindre experiment (5 hp).
Lärandemål 2, 6, 7, 9 examineras inom delkurs 4 genom ett individuellt gestaltande arbete och en individuell rapport (10 hp).
Lärandemål 5, 8 examineras inom delkurs 4 genom att tillsammans med övriga studenter arrangera ett publikt uppspel av individuella produktioner (5 hp).

För omprov av produktionsuppgifter råder särskilda förhållanden eftersom kursen bygger på aktivt deltagande under bestämda tidsperioder i specifika projekt. Eventuella omprov erbjuds enligt studenternas rättigheter, men med justeringar av den aktuella uppgiften, eftersom samma förutsättningar som under det ordinarie tillfället inte kan ges vid omprovstillfällen.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Manovich, Lev, (2001) The Language of New Media, MIT Press
Introduktion och kap 1.
Nichols, Bill (2001) Documentary: An Introduction, Indiana University Press
H. Porter Abbott - The Cambridge Introduction to Narrative (2002, Cambridge University Press)

Kompendium med texter för kursmomenten aktuell forskning delas ut i respektive delkurs.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övrigt

Du förutsätts ha grundläggande erfarenheter av inspelning och redigering av ljud och rörlig bild.