Kulturjournalistik

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
KK105B version 1
Engelsk benämning:
Culture Journalism
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde, och kan användas som del av generell examen på kandidatnivå.

Syfte

Kursens syfte är att utveckla skrivförmågan inom olika kulturjournalistiska genrer samt öka förmågan till analys och självständigt kritiskt tänkande genom praktiska skrivövningar. Genom förståelse för ett journalistiskt förhållningssätt ger kursen verktyg för att förhålla sig till etiska frågor och metoder såväl på den massmediala marknaden som inom ett vidare teoretiskt eller praktiskt fält.

Innehåll

Under kursens gång provar du på och förhåller dig till olika kulturjournalistiska metoder och format som essä, kulturreportage, kulturkritik/recensioner och krönika/kulturdebatt. Du utforskar ett grundläggande journalistiskt förhållningssätt samt navigerar bland etiska frågeställningar och frågor som rör makt, ansvar och sociokulturella förutsättningar. Du får också en större inblick i kulturjournalistikens nuvarande ställning samt utmaningar i vår samtid.

 • Kulturjournalistikens ställning (3 hp)
 • Det offentliga samtalet (3 hp)
 • Debatt/Krönika (2 hp)
 • Kulturkritikens kärna (3 hp)
 • Praktisk kulturkritik 1 (2 hp)
 • Praktisk kulturkritik 2 (2 hp)
 • Essäistikens essens (3 hp)
 • Kulturessä (4 hp)
 • Form och metod för kulturreportage (3 hp)
 • Kulturreportage (5 hp)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Redogöra för kulturjournalistikens ställning i ett historiskt och samhälleligt perspektiv samt identifiera kulturjournalistikens nuvarande utmaningar.
 2. Visa en grundläggande färdighet i att producera olika typer av kulturjournalistiska texter och format så som essä, reportage, kritik/recension och krönika/debattartikel.
 3. Identifiera och producera journalistiska texter i förhållande till akademiska eller litterära motsvarigheter samt visa grundläggande förståelse för likheter och skillnader mellan ett journalistiskt, akademiskt och konstnärligt förhållningssätt.
 4. Visa en grundläggande förståelse för och ett ansvarsfullt förhållningssätt till de etiska, politisk-ekonomiska och sociokulturella frågeställningar som uppstår när man arbetar med kulturjournalistik.
 5. Visa grundläggande förståelse för och en förmåga att göra egna, medvetna val i förhållande till de olika förutsättningar som uppstår när man publicerar en text i ett specifikt sammanhang/på en specifik plattform.
 6. Visa förståelse för och kunna genomföra självständig efterforskning inom kulturjournalistikens teoretiska och praktiska fält.
 7. Visa grundläggande kunskap om och förmåga att genomföra kvalitativa intervjuer.
 8. Arbeta självständigt i förhållande till givna förutsättningar gällande format, teckenlängder och tidsramar.
 9. Ge kvalificerad feedback på andras texter och arbete vad gäller innehåll, form, analys och relevans.

Arbetsformer

Undervisning sker genom seminarier, föreläsningar, workshops, obligatorisk kurslitteratur och aktuella exempel. Fem gånger per läsår träffas vi på tvådagarsseminarier i Malmö för föreläsningar, workshops, aktiviteter och examinerande textsamtal. För den som inte har möjlighet att närvara finns digitala alternativ på distans.
Mellan dessa tillfällen sker regelbundna inlämningar av text i form av praktiska skrivövningar (på distans) som är jämnt fördelade mellan uppgifter som förhåller sig analytiskt och är förankrade i kurslitteratur, undervisning och egen research samt friare uppgifter inriktade på det journalistiska hantverket. Utöver återkoppling från lärare ingår att kritiskt analysera och ge respons på andras arbete. Vi arbetar med både skriftlig och muntlig respons och ser den kvalitativa responsen som vårt främsta pedagogiska instrument.

Bedömningsformer

På kursen arbetar vi med en formativ, processorienterad bedömning. I enlighet med gällande regler ges minst tre möjligheter till omprov, men tillgång till handledning kan komma att anpassas eftersom den inte kan utföras på samma sätt som vid ordinarie examination.
De lärandemål som är aktuella för examinerande uppgift anges inom klamrar:

 • Kulturjournalistikens ställning (3 hp) [1, 6, 8]
 • Det offentliga samtalet (3 hp) [4, 6, 8]
 • Debatt/Krönika (2 hp) [2, 5, 6, 8, 9]
 • Kulturkritikens kärna (3 hp) [3, 4, 6, 8]
 • Praktisk kulturkritik 1 (2 hp) [2, 3, 5, 6, 8]
 • Praktisk kulturkritik 2 (2 hp) [2, 3, 5, 6, 8, 9]
 • Essäistikens essens (3 hp) [2, 3, 6, 8]
 • Kulturessä (4 hp) [2, 3, 4, 5, 6, 8, 9]
 • Form och metod för kulturreportage (3 hp) [3, 4, 6, 7, 8]
 • Kulturreportage (5 hp) [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Aare, Cecilia (2019) Det tidlösa reportaget, Studentlitteratur.
 • Anderberg, Thomas (2009) Alla är vi kritiker, Bokförlaget Atlas.
 • Bok, Bengt (2008) Möte med den andre, Carlssons.
 • Forser, Tomas (2002) Kritik av kritiken, Anthropos.
 • Hemer, Oscar och Forsare, Malena (red.) (2010) Kulturjournalistikens gränser, H:ström.
 • Häger, Björn (2010) Intervjuteknik, Liber.
 • Häger, Björn (2014) Reporter: en grundbok i journalistik (2014).
 • Karlsson, Ola (red) (2017) Svenska skrivregler – Språkrådet, Liber.
 • Knapskog, Karl och Larsen, Leif Ove (red.) (2008) Kulturjournalistikk: pressen och den kulturelle offentligheten. Spartacus förlag.
 • Nordenson, Magdalena (2009) Opinionsjournalistik: Att skriva ledare, kolumner och recensioner. Studentlitteratur.
 • Sundelin, Anders (2008) Reportage: att få fakta att dansa, Leopard förlag.

Till detta kommer obligatoriska essäkompendier samt valbar litteratur i samråd med kursens lärare.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs inte längre ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.