Kulturjournalistik

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2013

Kurskod:
KK105A version 4
Engelsk benämning:
Culture Journalism
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
02 mars 2007
Fastställandedatum:
14 juni 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
29 augusti 2012

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att utveckla studentens skrivförmåga och kapacitet till självständigt kritiskt tänkande genom praktisk träning i olika former av kulturjournalistik. Med utgångspunkt i dagens mediesituation genomlyser kursen kulturjournalistikens ställning och sätter in denna i en historisk och teoretisk kontext.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

60 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1: redogöra för kulturjournalistikens ställning i dagens mediesituation utifrån ett historiskt och teoretiskt perspektiv
2: redogöra för kulturjournalistikens olika former
3: skriva och kritiskt analysera olika typer av kulturjournalistiska texter som kritik, opinionsjournalistik, reportage och essä
4: resonera kritiskt kring begränsningar och möjligheter för olika typer av kulturjournalistik
5: reflektera över ideologiska och etiska frågeställningar kring journalistens roll
6: reflektera kring sociala, tekniska och ekonomiska faktorer som påverkar kulturjournalistiken i samtiden och i ett historiskt perspektiv
7: kunna reflektera kring sina och andras texter vad gäller innehåll, form och ämnesval

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delkurs 1 examineras genom fyra skriftliga uppgifter. Uppgift 1 omfattar 1,5 hp och uppgifterna 2, 3 och 4 vardera 2 hp. I samband med den avslutande uppgiften ska studenten delta aktivt i ett textsamtal där både egna och andras texter diskuteras. Uppgifterna examinerar framför allt lärandemål 1, 2 och 6, men även i viss utsträckning lärandemålen 3, 4 och 7.

Delkurs 2 examineras genom 4 skriftliga uppgifter där uppgift 1 omfattar 1,5 hp, och uppgifterna 2 3 och 4 vardera 2 hp. I samband med den avslutande uppgiften ska studenten delta aktivt i ett textsamtal där både egna och andras texter diskuteras. Uppgifterna examinerar lärandemålen 3, 4, 5 och 7.

Delkurs 3 examineras genom 3 skriftliga uppgifter, där uppgift 1 och 2 omfattar vardera 1,5 hp och uppgift 3 omfattar 4,5 hp. I samband med den avslutande uppgiften ska studenten delta aktivt i ett textsamtal där både egna och andras texter diskuteras. Uppgifterna examinerar lärandemålen 2, 3, 4 och 7.

Delkurs 4 examineras genom tre skriftliga uppgifter där de två första omfattar vardera 1,5 hp och det avslutande arbetet omfattar 4,5 hp. Det avslutande arbetet publiceras som en del av ett webbmagasin på kursens portal. Studenten ska aktivt delta i det redaktionella samarbetet kring utformningen av magasinet. Uppgifterna examinerar lärandemålen 2, 3, 4 och 7.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen är indelad i följande delkurser:
1. Kulturjournalistiken i historiskt och teoretiskt perspektiv (7,5 hp)
2. Recensionens olika former (7,5)
3. Essäistik (7,5)
4. Kulturreportage (7,5)

Den inledande delkursen utgör en praktisk och teoretisk introduktion till arbetsfältet. Förutom en historisk översikt ges även en översiktlig bild av kulturjournalistikens ställning i dagens mediesituation. I praktiska övningar prövar vi dessutom grundläggande former av opinionsjournalistik och analyserar drivkrafterna bakom kulturdebatten.

Den andra delkursen avhandlar kulturkritikens ställning i medierna med särskild tyngd lagd vid frågor om moral och etik. I praktiska uppgifter prövar vi recensionens olika former och reflekterar med utgångspunkt i såväl kurslitteraturen som aktuella exempel över kritikerns roll i relation till medier och offentlighet. Dessutom diskuteras kvalitetsbegreppet.

Den tredje delkursen fokuserar på essän som genre, medan den fjärde delkursen behandlar kulturreportaget.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och självständiga arbeten, både enskilt och i grupp.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Anderberg, Thomas (2009) Alla är vi kritiker, Bokförlaget Atlas.

Bok, Bengt (2008) Möte med den andre, Carlssons.

Engdahl, Horace (2003) ”Den enskildes form” www.tidsrift.nu/artikel.php?Id=653.

Forser, Tomas (2002) Kritik av kritiken. Anthropos.

Hansson, Gunnar D. (2004) ”Columbi enkrona. Om essän som brygga mellan konst och vetenskap”, Konst, Kunskap, Insikt: Texter om forskning och och utvecklingsarbete på det konstnärliga området, red. Torbjörn Lind & Jesper Wadensjö, Vetenskapsrådet.

Hemer, Oscar och Forsare, Malena (red.) (2010) Kulturjournalistikens gränser. H:ström

Knapskog, Karl och Larsen, Leif Ove (red.)(2008) Kulturjournalistikk: pressen och den kulturelle offentligheten. Spartacus förlag.

Nordenson, Magdalena (2009) Opinionsjournalistik: Att skriva ledare, kolumner och recensioner. Studentlitteratur.

Sundelin, Anders (2008) Reportage: att få fakta att dansa, Leopard förlag

Till detta kommer texter som väljs i samråd med kursens lärare.

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker vid kursens slut.