Kulturjournalistik

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter vår 2013, höst 2012

Kurskod:
KK105A version 3,1
Engelsk benämning:
Culture Journalism
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
02 mars 2007
Fastställandedatum:
29 augusti 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
15 juni 2012

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att utveckla studentens skrivförmåga och kapacitet till självständigt kritiskt tänkande genom praktisk träning i olika former av kulturjournalistik. Kursen avser att genomlysa kulturjournalistiken som genre, i förhållande till såväl övriga journalistiska fält som andra konstnärliga och kritiska genrer.
Denna påbyggnadskurs vänder sig till journalister som vill fördjupa sig inom kulturområdet, till andra yrkesverksamma inom kultursektorn som vill öva sin journalistiska förmåga, samt till studenter som önskar komplettera sin utbildning med praktisk skrivträning med uppmärksamheten riktad mot kulturjournalistikens olika former.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

60 hp

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter avslutad kurs ska studenten
1: kunna redogöra för kulturjournalistikens relation till andra genrer i ett historiskt och internationellt perspektiv
2: kunna beskriva kulturjournalistikens olika former

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter avslutad kurs ska studenten
3: kunna skriva olika typer av kulturjournalistiska texter som kritik, reportage och essä
4: kunna kritiskt värdera och analysera egna och andras alster
5: kunna ge skriftliga och muntliga presentationer och diskutera sina slutsatser
6: kunna kritiskt resonera kring begränsningar och möjligheter för kulturjournalistik i olika medier

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Efter avslutad kurs ska studenten
7: kunna reflektera över ideologiska och etiska frågeställningar kring journalistens roll
8: kunna reflektera kring sociala, tekniska och ekonomiska faktorer som påverkar kulturjournalistiken
9: kunna reflektera kring sina och andras texter vad gäller innehåll, form och ämnesval
10: kunna förhålla sig kritiskt till innehåll i föreläsningar och litteratur

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delkurs 1 examineras genom fyra skriftliga uppgifter och ett grupparbete om vardera 1,5 hp. I samband med den avslutande uppgiften ska studenten delta aktivt i ett textsamtal där både egna och andras texter diskuteras. Uppgifterna examinerar samtliga lärandemål, med särskild tyngdpunkt lagd vid lärandemål 1 och 2.

Delkurs 2 examineras genom 4 skriftliga uppgifter där uppgift 1 och 2 omfattar vardera 1,5 hp och 3 och 4 omfattar vardera 2 hp. I samband med den avslutande uppgiften ska studenten delta aktivt i ett textsamtal där både egna och andras texter diskuteras. Uppgifterna examinerar samtliga lärandemål, med särskild tyngdpunkt lagd vid lärandemål 3, 6, 10.

Delkurs 3 examineras genom 3 skriftliga uppgifter, där uppgift 1 och 2 omfattar vardera 3 hp och uppgift 3 omfattar 1 hp. I samband med den avslutande uppgiften ska studenten delta aktivt i ett textsamtal där både egna och andras texter diskuteras. Uppgifterna examinerar samtliga lärandemål, med särskild tyngdpunkt lagd vid lärandemål 6, 8, 9.

Delkurs 4 examineras genom tre skriftliga uppgifter där de två första omfattar vardera 1,5 hp och det avslutande arbetet omfattar 3 hp. Det avslutande arbetet publiceras som en del av ett webbmagasin på kursens portal. Studenten ska aktivt delta i det redaktionella samarbetet kring utformningen av magasinet. Uppgifterna examinerar samtliga lärandemål med särskild tyngdpunkt lagd vid lärandemål 5,6,9.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen är indelad i följande delkurser:
1. Kulturjournalistiken i historiskt och internationellt perspektiv (7,5 hp)
2. Recensionens olika former (7,5)
3. Essäistik i text och radio (7,5)
4. Kulturreportage (7,5)

Inledningsvis ges en historisk översikt och en genomgång och diskussion av kulturjournalistikens redaktionella ställning samt dess olika former och genrer i dagspress, radio, TV och andra medier. Fokus ligger på dagens mediesituation och redaktionella förhållanden.

Den andra delkursen behandlar kulturkritikens ställning i medierna, med tonvikt på recensionens olika former.

Den tredje delkursen fokuserar på essän som genre, såväl i text som i andra medier, medan den fjärde delkursen behandlar kulturreportaget med särskild tonvikt vid metod och gestaltning.

Genom hela kursen följer ett tema om nya mediers inflytande på det kulturjournalistiska området. Dessutom appliceras Malmö högskolas perspektivområden på hela kursen genom diskussioner kring journalistikens innehåll, form och ämnesval.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och självständiga arbeten, både enskilt och i grupp.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Anderberg, Thomas (2009) Alla är vi kritiker, Bokförlaget Atlas.
Berg, Aase (2009) Uggla, Albert Bonniers förlag
Bok, Bengt (2008) Möte med den andre, Carlssons
Elam, Ingrid, (2012) Jag: En fiktion, Albert Bonniers Förlag
Engdahl, Horace (2009) Ärret efter drömmen, Albert Bonniers förlag.
Hansen, Stig och Thor, Clas (2004) Att skriva reportage. Ordfront.
Hemer, Oscar och Forsare, Malena (red.) (2010) Kulturjournalistikens gränser. H:ström
Küchen, Maria (2007) Att skriva börjar här: version 2:0 Stockholm: Ordfront
Loman, Rikard, Birthe Sjöberg och Jimmy Vulovic (2007) Kulturjournalistikens grunder. Lund: Studentlitteratur
Orrenius, Niklas (2011) Sverige forever in my heart: reportage om rädsla, tolerans och migration. Natur och kultur
Safran Foer, Jonathan (2011) Äta djur, Stockholm: Norstedts
Sjölin, Jan-Gunnar (red) (2003) Om konstkritik, Argos /Palmkrons förlag
Sundelin, Anders (2008) Reportage: att få fakta att dansa, Leopard förlag
Wallraff, Günter (2010) Rapport från vår sköna nya värld: 8 reportage. Norstedts
Sundström, Lena (2009) Världens lyckligaste folk: en bok om Danmark. Stockholm: Leopard

Observera att vissa titlar läses i urval, kompletteras med valbar litteratur och aktuella kulturjournalistiska texter.

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker vid kursens slut.