Kulturjournalistik

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2011, höst 2010, höst 2009

Kurskod:
KK105A version 2
Engelsk benämning:
Culture Journalism
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
02 mars 2007
Fastställandedatum:
18 december 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2009
Ersätter kursplan fastställd:
02 mars 2007

Kursbeskrivning

Kursen avser att dels kritiskt genomlysa kulturjournalistiken som genre, i förhållande till såväl övriga journalistiska fält som andra konstnärliga och kritiska genrer, såsom skönlitteraturen, dokumentärfilmen och den vetenskapliga prosan, dels ge praktisk träning i olika former av kulturjournalistik.

Denna påbyggnadskurs vänder sig till journalister som vill fördjupa sig inom kulturområdet, till andra yrkesverksamma inom kultursektorn som vill öva sin journalistiska förmåga, samt till studenter som önskar komplettera ämnesstudierna med praktisk skrivträning med uppmärksamheten riktad mot kulturjournalistikens olika former.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

60 hp

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter avslutad kurs ska studenten
-Kunna redogöra för kulturjournalistikens relation till andra genrer i ett historiskt och internationellt perspektiv
-kunna beskriva kulturjournalistikens olika former

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter avslutad kurs ska studenten
-kunna skriva olika typer av kulturjournalistiska texter som kritik, reportage och essäer
-kunna kritiskt värdera och analysera egna och andras alster
-kunna ge skriftliga och muntliga presentationer och diskutera sina slutsatser
-kunna kritiskt resonera kring begränsningar och möjligheter för kulturjournalistik i olika medier

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Efter avslutad kurs ska studenten
-kunna reflektera över ideologiska och etiska frågeställningar kring journalistens roll
-kunna reflektera kring sociala, tekniska och ekonomiska faktorer som påverkar kulturjournalistiken
-kunna reflektera kring sina och andras texter vad gäller innehåll, form och ämnesval
-kunna förhålla sig kritiskt till innehåll i föreläsningar och litteratur

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömning baseras på de producerade texterna och radioinslagen samt på deltagande i seminarierna och på kursens webbplats. Lika vikt fästs vid innehållsliga och formmässiga aspekter. Examinationsuppgifterna diskuteras på seminarierna av både lärare och studenter då förmågan att kritiskt värdera och analysera egna och andras alster är central i kursen.

Faktorer som tas i beaktande vid betygsättning är:
- analytiskt och självständigt resonerande
- stilistisk och kreativ förmåga
- tillämpning av kurslitteratur och annat material
- förmågan att kritiskt värdera och analysera

För G krävs att alla obligatoriska moment på delkurserna avklarats. VG på tre av fyra delkurser krävs för att erhålla VG på hela kursen.

Deltagande vid obligatoriska seminarier och gruppövningar krävs för godkänt betyg. Vid frånvaro från dessa krävs komplettering för godkänt betyg.

Innehåll eller kursinnehåll

Inledningsvis ges en historisk översikt och en genomgång och diskussion av kulturjournalistikens redaktionella ställning samt dess olika former och genrer i dagspress, radio, TV och andra medier. Fokus ligger på dagens mediesituation och redaktionella förhållanden.
Den andra delkursen behandlar kulturkritikens ställning i medierna, med tonvikt på recensionens olika former.
Den tredje delkursen fokuserar på Essän som genre, såväl i text som i radio, medan den fjärde delkursen behandlar kulturreportaget med särskild tonvikt vid metod och gestaltning.
Genom hela kursen följer ett tema om nya mediers inflytande på det kulturjournalistiska området. Dessutom appliceras Malmö högskolas perspektivområden genus och etnicitet på hela kursen genom diskussioner kring representationens betydelse för journalistikens innehåll, form och ämnesval.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och självständiga arbeten, både enskilt och i grupp.

Kursen ges på halvfart och distans över två terminer, med sammanlagt fem seminarier i Malmö. Seminarierna, som omfattar en och en halv dag (torsdag-fredag), är obligatoriska. Seminarierna ägnas åt föreläsningar och diskussioner men även praktiska workshops. Övrig tid ägnas åt självständigt arbete och skrivande av examinationsuppgifter.

Deltagare och lärare kommunicerar via kursens webbsida där fortlöpande information om kursen ges. Grupparbeten fokuseras till samarbete på webbsidan som har resurser för diskussionsforum, chattrum och videokonferenser.

Handledningen sköts genomgående via webbsidan. Alla forum är öppna och studenterna kan ta del av varandras frågor och arbeten, vilket gör webbsidan till en central del av utbildningen.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad kurslitteratur

Anderberg, Thomas (2009) Alla är vi kritiker. Bokförlaget Atlas.
Anderson, Chris (2007) Long Tail. Stockholm: Bonnier Fakta.
Anderson, Chris (2009) Free. The future of a radical price. New York: Hyperion.
Berg, Aase (2009) Uggla. Albert Bonniers förlag
Elam, Ingrid (2005) Min obetydliga beundran. Martina von Schwerin och den moderna läsarens födelse. Norstedts.
Engdahl, Horace (2009) Ärret efter drömmen. Albert Bonniers förlag.
Fröberg Idling, Peter (2006) Pol Pots leende. Om en svensk resa genom röda khmerernas Kambodja. Stockholm: Atlas.
Gladwell, Malcolm (2000) The Tipping Point. Little Brown and Company.
Hansen, Stig & Thor, Clas (2004) Att skriva reportage. Ordfront.
Hansson, Gunnar D: Columbi enkrona. Om essän som brygga mellan konst och vetenskap, i Lind, Torbjörn & Wadensjö, Jesper (red.) Konst, Kunskap, Insikt. Texter om forskning och utvecklingsarbete på det konstnärliga området. Årsbok 2004 för konstnärligt FoU. Vetenskapsrådet, 2004
Hannerz, Ulf, red (2004) Antropologi/Journalistik – om sätt att beskriva världen. Lund: Studentlitteratur.

Hemer, Oscar (2003) Äventyraren vid världens ände. Stockholm: Atlantis.
Jordahl, Anneli.: Klass - är du fin nog? Atlas, 2004
Kenane, Kevin and Yagoda, Ben (1997) The Art of Fact: A historical anthology of literary journalism. New York: Scribner.
Loman, Rikard, Birthe Sjöberg och Jimmy Vulovic (2007) Kulturjournalistikens grunder. Lund: Studentlitteratur Stjernfelt, Frederik och Thomsen, Søren Ulrik (2007) Kritik av den negativa uppbyggligheten. Ruin.
Nordisk Litteratur: Årsbok. Nordisk Litteratur, 2004

Strannegård, Lars, red (2007) Den omätbara kvaliteten. Norstedts Akademiska förlag.


Weingarten, Marc (red) The Gang That Wouldn’t Write Straight: Wolfe, Thompson, Didion and the New Journalism revolution. Random House, 2005


Observera att vissa titlar läses i urval, kompletteras med valbar litteratur och aktuella kulturjournalistiska texter.

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker vid kursens slut.