Utvärderingsmetodik

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs KG111B och KG131C.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2023, höst 2022, höst 2021, höst 2020

Kurskod:
KG153D version 1
Engelsk benämning:
Methods for Evaluation
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 maj 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs KG111B och KG131C.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin fem i kriminologiprogrammet.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap i utvärderingsmetodik inom det samhälls- och beteendevetenskapliga kunskapsområdet med särskild tillämpning på kriminologiska frågeställningar.

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av utvärderingsprocessens olika steg, med fokus på de olika val och ställningstaganden (och dess konsekvenser) som görs under utvärderingsprocessens gång. Därefter följer en genomgång av olika modeller för utvärdering. Här betonas såväl de olika modellernas teoretiska förutsättningar som deras praktiska tillämpningsområden. Särskilt fokus läggs vid utvärderingar av brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet och utvärderingar av relevans för det kriminalpolitiska området.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för grundläggande begrepp inom utvärderingsforskning,
2. redogöra för olika utvärderingsmetoders teoretiska förutsättningar och praktiska tillämpningsområden,
3. värdera olika metoder som använts i utvärderingar av kriminologisk relevans, och
4. planera en utvärderingsstudie.

Arbetsformer

Det pedagogiska arbetet bygger på studentaktiva arbetsformer inom vilka studenternas lärande står i fokus. Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och enskilda studier. För att studenten ska kunna uppnå lärandemålen 1-4 presenteras och diskuteras utvärderingsmetodik i föreläsnings- och seminarieform. Av de schemalagda momenten är seminarier obligatoriska och utgör, tillsammans med inlämningsuppgifter, underlag för kursens examination. Student som inte närvarar vid obligatoriska moment ska komplettera i samråd med examinator. Komplettering sker skriftligt såväl som muntligt.

Bedömningsformer

Lärandemålen 1och 2 examineras muntligt vid seminarier. Lärandemål 3 och 4 examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter i vilka studenten stegvis gör en projektplan för en utvärderingsstudie. Samtliga examinationsuppgifter under kursen bedöms individuellt. Fokus vid bedömning av samtliga skriftliga och muntliga examinationsuppgifter är studentens förmåga att föra kritiska och problematiserande resonemang kring utvärderingsforskningens roll i den demokratiska staten samt de praktiska, etiska och metodologiska utmaningar som finns vid utvärdering av statlig verksamhet med kriminalpolitisk anknytning och relevans.

För att bli godkänd på kursen krävs minst betyget godkänt på varje prov. För att erhålla betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på projektplanen.

Rätt till omtentamen
Student, som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat..

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Karlsson O, (1999) Utvärdering- Mer än metod: En översikt. Stockholm: Svenska kommunförbundet. 80 s.
Sandberg B, Faugert S, (2018) Perspektiv på utvärdering. Lund: Studentlitteratur.184 s.
Vedung E, (2009) Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur. 260 s.
Tillkommer rapporter om ca 500 s

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs i kursen. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Kriminologi.

Mer information om utbildningen

Adam Jonsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657871
Maria O Driscoll, studieadministratör
Telefon: 040-6657968

Anmälan

14 december 2020 - 15 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

13 december 2021 - 14 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

12 december 2022 - 13 januari 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

06 november 2023 - 08 december 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program