Kriminologi: Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs KG111B och KG131C.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2023, höst 2022, höst 2021, höst 2020

Kurskod:
KG151D version 1
Engelsk benämning:
Criminology: Preventing Crime and Fear of Crime
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Kriminologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 oktober 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs KG111B och KG131C.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Nivå 31-60. Kursen ingår i termin fyra i kriminologiprogrammet

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska kunna redovisa grunderna, förutsättningarna och möjligheterna för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Innehåll

Kursen inleds med en diskussion om frågeställningar som rör samhällets brottspreventiva och trygghetsskapande verksamhet. Vidare behandlas brottspreventionens grunder och inriktningar samt olika samhällsaktörers möjligheter att förebygga brott och öka tryggheten, som enskild aktör och i samverkan med andra aktörer. Med utgångspunkt i kriminologisk forskning och utvärderingar av strategier och åtgärder reflekterar studenten över samhällets brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet och analyserar möjliga effekter av sådana åtgärder.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1.kritiskt bearbeta de problem och utmaningar det brottspreventiva och trygghetsskapande arbetet står inför,
2. redogöra för olika steg och inriktningar i preventionsprocessen,
3. redogöra för centrala aktörers förutsättningar i det brottspreventiva och trygghetsskapande arbetet,
4. tillämpa teoretisk och empirisk kriminologisk kunskap på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och redogöra för detta inom ramen för en individuell rapport, och
5. analysera effekter av brottsförebyggande och trygghetsskapande strategier och åtgärder på individ, områdes- och samhällsnivå.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier, enskilda studier, grupparbete och handledning i grupp. För att studenten ska kunna uppnå lärandemålen presenteras och diskuteras kurslitteraturens innehåll i föreläsningsform. Studenterna diskuterar de frågor som tagits upp till behandling under föreläsningarna i seminarieform. Lärandemål 1, 2 och 3 stöds även genom att problem och utmaningar samt centrala aktörers förutsättningar i det brottspreventiva och trygghetsskapande arbetets olika steg diskuteras inom ramen för ett grupparbete. Lärandemål 4 och 5 stöds genom att studenten skriver en individuell rapport som granskas av en annan student samt granskar en annan students arbete. Lärandemål 4 och 5 stöds även genom handledning i grupp.

Bedömningsformer

Av de schemalagda momenten är seminarier obligatoriska och utgör tillsammans med ett grupparbete och individuellt skriftligt arbete underlag för kursens examination. Lärandemål 1, 2 och 3 examineras genom deltagande vid seminarier och genom ett grupparbete som redovisas muntligt. Till seminarierna hör individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Lärandemål 4 och 5 examineras genom enskild skriftlig uppgift. Fokus i bedömning för inlämningsuppgifterna och grupparbetet är studenternas förmåga att kritiskt bearbeta problem och utmaningar i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, att redogöra för olika steg och inriktningar i preventionsprocessen samt redogöra för centrala aktörers förutsättningar i arbetet. Fokus i bedömning av den enskilda skriftliga uppgiften är studentens förmåga att tillämpa teoretisk och empirisk kriminologisk kunskap på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt analysera effekter av dessa strategier.
Bedömningskriterier för samtliga examinationsmoment delas ut vid kursstart.

Eventuell frånvaro vid obligatoriska moment kompletteras genom en individuell skriftlig uppgift enligt beslut av examinator.

För betyget Godkänd på kursen krävs att studenten har godkänt betyg på samtliga prov. För betyget Väl godkänd krävs att studenten har betyget Väl godkänd på den enskilda skriftliga uppgiften.

Rätt till omtentamen
Student, som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Brottsförebyggande rådet, (2007) Förbättrad utomhusbelysning och brottsprevention. En systematisk forskningsgenomgång. Brå-rapport 2007:28. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, 32 sidor.
Brottsförebyggande rådet (2018) CCTV and crime prevention. A new systematic review and meta-analysis. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, 88 sidor.
Brottsförebyggande rådet, (2008) Grannsamverkans effekter på brottsligheten. En systematisk forskningsgenomgång. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 48 sidor.
Brottsförebyggande rådet (2010) Platsens betydelse för polisarbete. Empiriskt stöd och policyrekommendationer. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, 73 sidor.
Eisner, M (2009) No effects in independent prevention trials: can we reject the cynical view? Journal of Experimental Criminology, 5: 163-183, 21 sidor.
Ivert, A-K, Torstensson-Levander, M, Mellgren, C (2015) Den ojämlika otryggheten – Stabilitet och förändring i bostadsområden över tid. Socialvetenskaplig tidskrift, 3-4(22): 211-229, 19 sidor.
Lorenc, T, Petticrew, M, Whitehead, M, Neary, D, Clayton, S, Wright, K, ... Renton, A. (2013). Environmental interventions to reduce fear of crime: systematic review of effectiveness. Systematic reviews, 2(1), 30, 10 sidor.
Mellgren C, Väfors Fritz M, Tiby E, (2018) Kriminologi: en studiehandbok. Lund: Studentlitteratur. 223 sidor.
Sherman LW, MacKenzie DL, Farrington DP, Welsh CB, (2006) Evidence Based Crime Prevention. London: U.K.:Taylor & Francis Books, 350 sidor.
Torstensson M, Wikström P-O, (1999) Local Crime Prevention and It´s National Support: Organisation and Direction. European Journal on Criminal Policy and Research, 4: 459-481, 23 sidor.
Welsh BC, Farrington DP, (2012) The Oxford handbook of crime prevention. Oxford: University Press. 560 sidor.
Wikström P.-O H, (2007) Doing without knowing: Common pitfalls in crime prevention. I: Farrell G, Bowers K, Johnson S, Townsley M (red.). Imagination for Crime Prevention: Essays in Honour of Ken Pease. Monsey, N.Y.: Criminal Justice Press, s. 59-80. 22 sidor.


Vetenskaplig litteratur om ca 200 sid tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs i kursen. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört eller har genomgått större förändringar ska
studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för
omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Kriminologi.

Mer information om utbildningen

My Lilja, Kursansvarig
Telefon: 040-6657104
Maria O Driscoll, studieadministratör
Telefon: 040-6657968

Anmälan

31 augusti 2020 - 02 oktober 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 01 oktober 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 30 september 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 augusti 2023 - 29 september 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program