Alkohol och narkotika

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs KG111B.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020

Kurskod:
KG143D version 1
Engelsk benämning:
Alcohol and Narcotics
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
17 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs KG111B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin fyra på kriminologiprogrammet

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om alkohol- och narkotikakonsumtion samt om prevention och behandling av missbruk.

Innehåll

I kursen behandlas teori och forskning om alkohol- och narkotikakonsumtion, prevention och behandling utifrån olika samhällsaktörers perspektiv. Vidare diskuteras epidemiologi och etiologi avseende alkohol och narkotika samt sambandet mellan alkohol – och narkotikakonsumtion och kriminalitet. Beroendeskapande preparat och metoder för evidensbaserad behandling samt prevention av alkohol – och narkotikamissbruk diskuteras. Teoretiska perspektiv på användande, missbruk och beroende av alkohol och narkotika samt alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder diskuteras. Under kursen behandlas även missbruks- och beroendevårdens utveckling och framtida utformning

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för epidemiologi och etiologi rörande bruk och missbruk av alkohol och narkotika samt diskutera förhållandet mellan användning av alkohol, narkotika och kriminalitet,
2. redogöra för effekten av beroendeskapande preparat samt för evidensbaserad behandling och prevention av alkohol – och narkotikamissbruk,
3. diskutera teoretiska perspektiv på användande, missbruk och beroende av alkohol och narkotika samt alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, och
4. diskutera missbruks- och beroendevårdens utveckling samt ge förslag på framtida utformning.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, enskilda studier och seminarier. Samtliga lärandemål stöds genom föreläsningar där litteraturens innehåll diskuteras. Lärandemål 3 och 4 stöds även genom seminarier där olika perspektiv på missbruk, beroende och beroendevårdens samt narkotikapolitikens utveckling diskuteras.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-4 examineras genom en enskild skriftlig hemtentamen. Fokus i bedömningen av den skriftliga tentamen är studentens förmåga att diskutera alkohol och narkotika i förhållande till kriminalitet samt att diskutera missbruks- och beroendevårdens och narkotikapolitikens utveckling. Lärandemål 3 och 4 examineras även genom aktivt deltagande i seminarier. Studentens aktivitet bedöms genom att varje student skriftligt svarar på och kommenterar andra studenters inlägg i diskussionen om teoretiska perspektiv på missbruk och missbruks- och beroendevårdens utveckling.

Av de schemalagda momenten är seminarier obligatoriska och utgör, tillsammans med enskild skriftlig tentamen, underlag för kursens examination.

Student som inte deltar i obligatoriska moment ska komplettera skriftligt enligt examinatorns beslut. För att bli godkänd på kursen krävs minst betyget godkänt på varje prov. För att erhålla betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på enskild skriftlig tentamen. Bedömningskriterier för samtliga examinationsmoment finns i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student, som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Brunner, A, Lengel, M, (2019) ”Jag är inte mitt missbruk”. I M. Väfors Fritz och A. Khoshnood (Red.), Brottslighet och utsatthet i Malmö. Lund: Studentlitteratur. 83-100.
Fahlke, C, (2012). Handbok i missbrukspsykologi - teori och tillämpning. Stockholm: Liber. 552 sidor.
Hammersley R, (2008) Drugs & Crime. Malden (MA, USA), Cambridge (Eng): Polity Press. 224 sidor.
Johnson B, Richert T, Svensson B, (2017) Alkohol- och narkotikamissbruk. Lund: Studentlitteratur. Ca 400 sidor.
Lilja, M. (2019) Formerly imprisoned polydrug users’ narratives about unemployment, Journal of Substance Use, 24:3, 336-340, DOI: 10.1080/14659891.2019.1572802
Mellgren C, Väfors Fritz M, Tiby E, (2018) Kriminologi: en studiehandbok. Lund: Studentlitteratur. 223 sidor.

Rydén, K, Väfors Fritz, M, (2019) Kvinnors utvecklingsvägar till missbruk och kriminalitet. I M. Väfors Fritz och A. Khoshnood (Red.), Brottslighet och utsatthet i Malmö. Lund: Studentlitteratur. 67-81.

Ytterligare ca 200 sidor vetenskaplig litteratur tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs i kursen. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Kriminologi.

Mer information om utbildningen

My Lilja, Kursansvarig
Telefon: 040-6657104
Maria O Driscoll, studieadministratör
Telefon: 040-6657968

Anmälan

29 mars 2021 - 30 april 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 mars 2022 - 29 april 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

27 mars 2023 - 28 april 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program