Brottets påföljder

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 4/A4

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019

Kurskod:
KG123B version 2
Engelsk benämning:
Criminal Sanctions
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 oktober 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
21 december 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin 2 på kriminologiprogrammet.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om straffrättens grunder och utformning samt kunna ge exempel på straffrättsliga konsekvenser för brott och beskriva hur dessa tillämpas inom kriminalvården. Studenten ska även kunna diskutera straffrättens och kriminalvårdens preventiva funktion.

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion till straffrätten. Detta följs av en genomgång av straffrättens påföljdslära då straffrättsliga konsekvenser beskrivs och relateras till brott. Kursen avslutas med en redogörelse för hur de straffrättsliga konsekvenserna tillämpas inom kriminalvården.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för straffrättens utformning och grunder,
2. ge exempel på straffrättsliga konsekvenser för brott,
3. redogöra för hur de straffrättsliga konsekvenserna tillämpas inom kriminalvården, och
4. diskutera straffrättens och kriminalvårdens preventiva funktion.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Andra lärandeaktiviteter som ingår i kursen är självständiga litteraturstudier, studiebesök, arbete i grupp, skriftliga övningsuppgifter, muntlig presentation och vetenskapligt skrivande. För att studenten ska uppnå lärandemål 1 - 4 presenteras och diskuteras det centrala innehållet under föreläsningar. För att uppnå lärandemålen diskuteras kursens innehåll vid flera seminarier med tillhörande skriftliga övningsuppgifter. För att studenten ska uppnå lärandemål 1,2 och 4 görs ett studiebesök vid en tingsrätt då studenten närvarar vid och observerar en huvudförhandling av ett brottmål. Studiebesöket diskuteras i seminarieform.

Bedömningsformer

Lärandemål 1 – 4 examineras genom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier då studenterna presenterar och diskuterar muntligen och skriftligen, både i grupp och individuellt. Vid dessa seminarier presenteras relevanta lagrum, diskuteras straffrättsligt grundläggande frågor, relateras straffrättsliga konsekvenser till verkliga rättsfall, och redogörs för hur straffrättsliga konsekvenser realiseras praktiskt inom kriminalvård, med en reflektion kring dess preventiva funktion. Lärandemål 1 – 4 examineras vidare genom en hemtentamen som utgår ífrån den huvudförhandling av ett brottmål på en tingsrätt som studenten närvarit vid. I hemtentamen beskriver studenten det brottmål denne närvarit vid, och lyfter relevanta lagrum och straffrättsligt grundläggande principer. Vidare ska studenten beskriva och diskutera hur domstol relaterat den straffrättsliga konsekvensen till gällande brott, samt reflektera över den preventiva funktion som denna straffrättsliga konsekvens kan innebära för den dömde individen. Bedömningskriterier för samtliga examinationsmoment delas ut vid kursstart.

Student som inte närvarar vid obligatoriska moment ska komplettera i samråd med examinator.

För godkänt på kursen krävs godkänt på varje prov. För väl godkänt på kursen krävs betyget väl godkänt på individuell hemtentamen.

Rätt till omtentamen
Student, som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berman, A H & Farbring, C Å (red.) (2010) Kriminalvård i praktiken: strategier för att minska återfall i brott och missbruk. Lund: Studentlitteratur.

Clevesköld, L, Thunved, A & Thunved, B (2019) Samhället och de unga lagöverträdarna. Stockholm: Norstedts Juridik.
Jareborg, N & Zila, J (2017) Straffrättens påföljdslära. Stockholm: Wolters Kluwer.
Lavén, H (2013) Hur domstolar dömer i brottmål: om domare, rättegång, bevisning och påföljder. Stockholm: Norstedts Juridik.
Mellgren C, Väfors Fritz M, Tiby E, (2018) Kriminologi: en studiehandbok. Lund: Studentlitteratur. 223 sidor.
Wennberg, S (2017) Introduktion till straffrätten. Stockholm: Wolters Kluwer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs i kursen. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört eller har genomgått större förändringar ska
studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för
omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Kriminologi.

Mer information om utbildningen

Maria O Driscoll, studieadministratör
Telefon: 040-6657968

Anmälan

03 maj 2021 - 04 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

02 maj 2022 - 03 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

01 maj 2023 - 02 juni 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program