Materialkemi

Sammanfattning

Syftet med kursen är att studenten skall få grundläggande kunskaper i kemi som möjliggör fortsatta studier inom materialteknik, samt lyfter studentens förmåga att sätta upp utföra relevanta experiment. Speciellt fokus kommer ligga på kemiska bindningar, molekylstruktur, kemisk och fysikalisk jämvikt samt fasta tillståndets kemi.
Kursen består av teori (5 hp) samt laborationer (2.5 hp)

Kursmoment:
 • Grundläggande kemiska begrepp och nomenklatur
 • Enklare laboratoriearbete
 • Atomers uppbyggnad och periodiska systemet
 • Kemiska formler, reaktioner och stökiometri
 • Gaser, vätskor och fasta faser
 • Inter- respektive intramolekylära bindningar
 • Termokemi
 • Redoxreaktioner
 • Kemisk jämviktslära
 • Kemisk kinetik
 • Fasta tillståndets kemi
 • Ytkemi och nanomaterialkemi
 • Metallers kemi och framställning
 • Polymerkemi
 • Halvledarmaterial

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 8/A8

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017

Kurskod:
KE104A version 3
Engelsk benämning:
Materials Chemistry
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
15 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten skall få grundläggande kunskaper i kemi som möjliggör fortsatta studier inom materialteknik, samt förmåga att sätta upp och utföra relevanta experiment.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Grundläggande kemiska begrepp och nomenklatur
 • Enklare laboratoriearbete
 • Atomers uppbyggnad och periodiska systemet
 • Kemiska formler, reaktioner och stökiometri
 • Gaser, vätskor och fasta faser
 • Inter- respektive intramolekylära bindningar
 • Termokemi
 • Redoxreaktioner
 • Kemisk jämviktslära
 • Kemisk kinetik
 • Fasta tillståndets kemi
 • Ytkemi och nanomaterialkemi
 • Metallers kemi och framställning
 • Polymerkemi
 • Halvledarmaterial

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten:

 • kunna formulera nomenklaturregler för att på ett systematiskt korrekt sätt ge namn, respektive ange kemiska formler, för oorganiska och enklare organiska substanser samt använda grundläggande kemiska begrepp och termer
 • känna till enklare modeller för atomens uppbyggnad, elektronkonfigurationer och kopplingen av dessa till periodiska systemet samt atomorbitaler
 • kunna förstå samband mellan kemisk bindning och molekylär struktur
 • kunna härleda och tolka reaktionsmekanismer, formulera hastighetslagar och relatera hastigheten hos en kemisk process till temperaturen
 • förstå kemiska tabeller och datasamlingar

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten:
 • kunna ta fram och utföra enklare laboratoriearbete och ta fram risk och säkerhetsfraser i samband med dessa
 • kunna avgöra enklare molekylers och kristallers geometri och ur detta analysera de ingående kemiska bindningarna
 • kunna analysera och lösa jämviktsproblem
 • kunna använda enklare integrerade hastighetslagar och beräkna storheter relaterade till dessa
 • kunna ta upp, korrekt redovisa och utvärdera resultat från laborationsförsök
 • kunna använda tabellerade värden för lösa kemiska problem

Värdering och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten:
 • kunna värdera ett modellsystems applicerbarhet i ett mer tillämpat system
 • kunna förhålla sig till en metods effektivitet och felkällor

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Bedömningsformer

Krav för godkänt: Godkänd tentamen och godkända laborationer.
Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på tentamenpoäng.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Aylward, Gordon Hillis & Findlay, Tristan John Victor (2008). SI chemical data. 6. ed. Milton, Qld.: Wiley. ISBN: 0470816384.
 • Chang, Raymond. & Goldsby, Kenneth A. (2013). Chemistry. 11th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education. ISBN: 9780071317870.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Jakob Blomqvist, Kursansvarig
Telefon: 040-6657751

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 25% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 25% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program