Materialkemi

Sammanfattning

Syftet med kursen är att studenten skall få grundläggande kunskaper i kemi som möjliggör fortsatta studier inom materialteknik, samt lyfter studentens förmåga att sätta upp utföra relevanta experiment. Speciellt fokus kommer ligga på kemiska bindningar, molekylstruktur, kemisk och fysikalisk jämvikt samt fasta tillståndets kemi.
Kursen består av teori (5 hp) samt laborationer (2.5 hp)

Kursmoment:
 • Grundläggande kemiska begrepp och nomenklatur
 • Enklare laboratoriearbete
 • Atomers uppbyggnad och periodiska systemet
 • Kemiska formler, reaktioner och stökiometri
 • Gaser, vätskor och fasta faser
 • Inter- respektive intramolekylära bindningar
 • Termokemi
 • Redoxreaktioner
 • Kemisk jämviktslära
 • Kemisk kinetik
 • Fasta tillståndets kemi
 • Ytkemi och nanomaterialkemi
 • Metallers kemi och framställning
 • Polymerkemi
 • Halvledarmaterial

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 8/A8

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, vår 2015, vår 2014

Kurskod:
KE104A version 2
Engelsk benämning:
Materials Chemistry
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
18 oktober 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
18 juni 2012

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten skall få grundläggande kunskaper i kemi som möjliggör fortsatta studier inom materialteknik, samt förmåga att sätta upp och utföra relevanta experiment.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Grundläggande kemiska begrepp och nomenklatur
 • Enklare laboratoriearbete
 • Atomers uppbyggnad och periodiska systemet
 • Kemiska formler, reaktioner och stökiometri
 • Gaser, vätskor och fasta faser
 • Inter- respektive intramolekylära bindningar
 • Termokemi
 • Redoxreaktioner
 • Kemisk jämviktslära
 • Kemisk kinetik
 • Fasta tillståndets kemi
 • Ytkemi och nanomaterialkemi
 • Metallers kemi och framställning
 • Polymerkemi
 • Halvledarmaterial

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten:

 • kunna formulera nomenklaturregler för att på ett systematiskt korrekt sätt ge namn, respektive ange kemiska formler, för oorganiska och enklare organiska substanser samt använda grundläggande kemiska begrepp och termer
 • känna till enklare modeller för atomens uppbyggnad, elektronkonfigurationer och kopplingen av dessa till periodiska systemet samt atomorbitaler
 • kunna förstå samband mellan kemisk bindning och molekylär struktur
 • kunna härleda och tolka reaktionsmekanismer, formulera hastighetslagar och relatera hastigheten hos en kemisk process till temperaturen
 • förstå kemiska tabeller och datasamlingar

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten:
 • kunna ta fram och utföra enklare laboratoriearbete och ta fram risk och säkerhetsfraser i samband med dessa
 • kunna avgöra enklare molekylers och kristallers geometri och ur detta analysera de ingående kemiska bindningarna
 • kunna analysera och lösa jämviktsproblem
 • kunna använda enklare integrerade hastighetslagar och beräkna storheter relaterade till dessa
 • kunna ta upp, korrekt redovisa och utvärdera resultat från laborationsförsök
 • kunna använda tabellerade värden för lösa kemiska problem

Värdering och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten:
 • kunna värdera ett modellsystems applicerbarhet i ett mer tillämpat system
 • kunna förhålla sig till en metods effektivitet och felkällor

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar c:a 44 h, laborationer c:a 10 h, c:a 146 h självstudier.

Bedömningsformer

Krav för godkänt: Godkänd tentamen och godkända laborationer.
Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på tentamenpoäng.

Betygsskala

Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Aylward, G & Findlay, T: SI Chemical Data, 6e upplagan. Wiley 2008. ISBN: 0470816384.
 • Chang, R & Goldsby, K: Chemistry, 11e upplagan. McGraw & Hill 2013. ISBN: 9780071317870.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Jakob Blomqvist, Kursansvarig
Telefon: 040-6657751
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 25% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program