Interaktionsdesign: Tjänstedesign

Sammanfattning

Behörighetskrav

Minst 45 hp inom huvudområdet Interaktionsdesign.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, vår 2017

Kurskod:
KD411A version 1,1
Engelsk benämning:
Interaction design: Service Design
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 april 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
09 mars 2015

Förkunskapskrav

Minst 45 hp inom huvudområdet Interaktionsdesign.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet interaktionsdesign och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i interaktionsdesign.

Syfte

Inom tjänstedesign har man fokus på hela tjänste system och inte endast enskild digital produkt. Syftet med kursen är båda att studenten skall få kunskap om och erfarenhet av olika synssätt och metoder som används och finns inom tjänstedesign och av interaktionsdesign som en del av hållbar utveckling. Med denna kunskap kan studenter ingå i teams som skapar komplexa tjänster sammansatt av fler olika kontaktpunkter (touchpoints) och som ofta spänner över flera olika digitala och icke-digitala plattformar. Den speciella inriktningen är att utforska tjänstedesign i förhållande till hållbar utveckling och med fokus på publik sektor. Detta exponerar studenterna till design sammanhang och värden utöver att sälja produkt.

Innehåll

Kursen är indelad i följande delmoment:
1 Fältarbete och analys (3,5 hp)
2 Kollaborativt projektarbete (8 hp)
3 Individuell skriftlig reflektion (3,5 hp)

Delmoment 1 fokuserar på introduktion till och workshops kring existerande tjänstedesignmetoder för att kunna utföra, dela och analysera kvalitativt fältarbete. Syftet är att studenten övar på att göra, dokumentera, och kommunicera och analysera sitt fältarbete för att kunna identifiera olika behov hos användare, tjänst-utbyter och andra aktörer; identifiera designöppningar och underbygga olika designbeslut. Delmomentet inkluderar också en kritisk diskussion kring hur val av metod påverkar designprocessen och designkoncept.

Delmoment 2 fokuserar på kollaborativt projektarbete (i grupp och med relevanta aktörer) med inriktning mot hållbar utveckling och en publik kontext. I arbetet ansvarar gruppen själv för löpande involvering av relevanta aktörer. Under den andra delen av kursen är fokus på iterativ utveckling i detalj av prototyp för fler utvalda ”touchpoints”, där dessa samtidigt kontinuerligt relateras till det större produkt-tjänst system. Process handledning och presentationer är centrala delar i detta delmoment.

Delmoment 3 fokuserar på förståelse och diskussion av kurslitteratur i förhållande till erfarenheter av projektarbetet i delmoment 2. Avslutningsvis ska studenten skriftligt reflektera över sina erfarenheter och lärdomar från kursens designprojekt i relation till området tjänstedesign som del av interaktionsdesign.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. visa förståelse för tjänstedesign som helhets-orienterat perspektiv och arbetssätt för interaktionsdesigners,
2. tillämpa olika tjänstedesignmetoder, i förhållande till en-fler konkreta bruks- och tjänst kontext,
3. genomföra och dokumentera kvalitativt fältarbete och analys, för att kunna identifiera designöppningar och motivera designbeslut,
4. praktiskt organisera ett komplext designprojekt i samverkan med olika aktörer i en iterativ co-designprocess,
5. kollaborativt utveckla tjänstedesignkoncept och prototyper på fler olika kontaktpunkter (touchpoint) med fokus på digitala dela samt eventuellt icke-digitala aspekter,
6. reflektera över egna projekterfarenheter och argumentera för olika proces beslut i förhållande till utvalda dela av kurslitteraturen.

Arbetsformer

Kursen är organiserad kring föreläsningar, hands-on workshops, litteratur-seminarier, projektarbete i förhållande till konkret lokal kontext och aktörer, handledning, presentationer och skriftliga och visuella inlämningar.

Bedömningsformer

Delmoment 1 examineras genom inlämning av en skriftlig, visuell fältarbete rapport (Lärandemål 2,3)
Delmoment 2 examineras genom muntlig och visuell grupp presentation av tjänstekoncept och prototyp. Presentationen ska dokumenteras (Lärandemål 4,5).
Delmoment 3 examineras genom inlämning av individuell skriftlig reflektion och aktivt deltagande i kurslitteraturseminarier. (Lärandemål 1,6)
När ovanstående kriterier uppfylls på ett tillfredsställande sätt ges betyget godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kompletterande artiklar och litteratur omfattande 100-200 sidor kommer att lämnas ut under kursens gång.
Botsman, Rachel & Rogers, Roo (2010) What’s Mine Is Yours – The Rise of Collaborative Consumption. Harper Collins.
Forlizzi, Jodi & John Zimmerman (2013). Promoting Service Design as a Core Practice in Interaction Design. The 5th IASDR World Conference on Design Research.
http://design-cu.jp/iasdr2013/papers/1202-1b.pdf
Jégou, François & Manzini, Ezio (2008) Collaborative Services: Social innovation and design for sustainability. Edizioni Poli.Design. p. 31-43. Link: www.sustainable-everyday.net/main/?page_id=26
Stickdorn, Marc & Schneider, Jakob (eds.) (2010) This is Service Design Thinking. Basics - Tools - Cases. Bis Publishers.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,