Interaktionsdesign: Games and Play

Sammanfattning

Behörighetskrav

Minst 45 hp inom huvudområdet Interaktionsdesign.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, vår 2017

Kurskod:
KD410A version 1,1
Engelsk benämning:
Interaction design: Games and Play
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 april 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
09 mars 2015

Förkunskapskrav

Minst 45 hp inom huvudområdet Interaktionsdesign.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet interaktionsdesign och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i interaktionsdesign.

Syfte

Lek och spel är djupt meningsfulla aktiviteter, och interaktionsdesign som ämne påverkas av detta kraftfulla uttryck. Detta är en grundläggande kurs i att designa för lekfulla beteende, och vi kommer att diskutera skillnader och likheter mellan olika typer av lekfull interaktion.

Innehåll

I kursen ingår koncepten speldesign samt det praktiska skapandet av prototyper som bygger på lekfull interaktion. I kursen tränas studenten på att överföra kunskap från utvecklingen av spelkoncept till andra områden i interaktionsdesign.
Kursen är uppdelad i följande avsnitt:

  1. Analys av lekfulla artefakter-såsom spel och leksaker, där studenten relaterar kanoniska exempel till grundläggande design texter och forskningslitteratur (3 HP).
  2. Modifiering av ett befintligt brädspel där eleven skapar en ny spelprototyp och därigenom fördjupar sin förståelse av hur spel är uppbyggda. (2 HP).
  3. I det sista steget designar studenterna en fungerande prototyp som uppvisar någon form av innovativ lekfull interaktion. Projektet följer en designprocess där fysiska och digitala prototyper skapas och en interaktiv upplevelse testas (10 HP).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha visat förmåga att:

  1. Identifiera grunderna i lekfull design och relatera dem till konkreta exempel.
  2. Identifiera grundläggande spelkomponenter.
  3. Applicera grundläggande metoder inom spelutveckling och speltestning, när så är lämpligt.
  4. Jämför olika teoretiska perspektiv på spel och speldesign.
  5. Planera och genomföra en prototypprocess med enkla lekfulla beteende med hjälp av lämplig teknik.
  6. Reflektera över betydelsen av spel och lek.

Arbetsformer

Kursen bygger på projektarbete och individuella skriftliga uppgifter. Undervisningen består av föreläsningar, designkritik, spelsessioner , design, handledning och teknisk vägledning.

Bedömningsformer

Delmoment 1: examineras genom individuell skriftlig spelanalys (lärandemål 2).
Delmoment 2: examineras genom en presentation och en individuell skriftlig reflektion (lärandemål 1).
Delmoment 3: bedöms genom en skriftlig design-dokumentation skriven i grupp, aktivt deltagande vid kritiktillfällen, aktivt deltagande i en slutpresentation samt genom en individuell skriftlig rapport (lärandemål 3, 4 & 6).

När ovanstående kriterier uppfylls på ett tillfredsställande sätt ges betyget godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Sicart, Miguel, 2014. Play Matters. MIT Press.

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker vid kursens slut.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,