Interaktionsdesign: Digitala prototyper

Sammanfattning

Behörighetskrav

30hp från termin 1 inom programmet Interaktionsdesign 180hp.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017

Kurskod:
KD407A version 2,1
Engelsk benämning:
Interaction Design: Digital Prototyping
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
16 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
16 november 2016

Förkunskapskrav

30hp från termin 1 inom programmet Interaktionsdesign 180hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet interaktionsdesign och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i interaktionsdesign.

Syfte

Interaktivitet kräver i slutändan någon form av dator, tekniker för digitalt prototypskapande är därför användbara, och ibland nödvändiga, i en designprocess.

Innehåll

Kursen utökar studentens praktiska repertoar av färdigheter för prototypskapande från den tidigare kursen, fysiska prototyper. Genom att introducera nya tekniker, drar vi tydliga distinktioner mellan fysiska och digitala prototyper, samt hur och varför de används isär och ihop. Vi bygger på de teoretiska perspektiv på från tidigare kurs, och relaterar dessa till nya tekniker samtidigt som vi utvecklar förståelsen för prototypskapande genom att introducera design fiction och spekulativ design.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  1. Formulera motiv för prototypskapande och relatera dessa till digitala prototyp-tekniker.
  2. Uppvisa egna digitala prototyper med utgångspunkt från kursens digitala material
  3. Samarbeta för att planera, genomföra och kommunicera ett småskaligt fysiskt prototypprojekt
  4. Planera och samarbeta med användare i relation till en digital prototyp, och analysera och reflektera över resultaten

Arbetsformer

Kursen är baserad på föreläsningar och praktiska engagemang i prototypskapande individuellt och i grupp.

Bedömningsformer

Reflective journal (4 hp, lärandemål 1, 2)
I den första fasen av kursen lär sig eleverna praktiska tekniker för prototypskapande med hjälp av flera typer av material. Uppgifterna kopplade till detta handlar om att utforska materialen. Studenterna dokumenterar sitt arbete och sina reflektioner i en text och avslutar med en essä som riktar in sig på teoretiska begrepp och praktisk erfarenhet. Texten bedöms som en enda enhet som täcker alla praktiska uppgifter i den första fasen.

Prototyping project (3,5 hp, lärandemål 3,4)
Arbete i grupp i förhållande till ett formulerat projektuppdrag, studenter planerar och genomför ett småskaligt fysiskt prototyp-projektet, detta inkluderar samverkan med användare. Processen och resultaten av projektet kommuniceras i en rapport och en kort presentation.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studenterna uppmanas att köpa en Arduino 101 (eller motsvarande Intel Curie mikro board) verkstadskit. Satsen bör innehålla patchkablar, kopplingsbräda, grundläggande sensorer, lysdioder och en motor. Lämpliga kit finns tillgängliga för runt 600 kr på leverantörer som Electrokit, Lawicell, Conrad och KjellCo.
Studenter kan bli behöva betala för ytterligare material för att genomföra sina projekt.
Följande är en obligatorisk litteratur, som används för denna kurs och i kursen fysiska prototyper:
  • Valentine, L. (2013) Prototype: Design and craft in the 21st century. Bloomsbury Academic, London

Ytterligare litteratur kommer under kursen, bland annat:
  • Heyer, C., & Brereton, M. (2010). Design from the Everyday: Continuously evolving, embedded exploratory prototypes. Proceedings of the 8th ACM Conference on Designing Interactive Systems DIS 10, 282–291.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,