Interaktionsdesign: Metoder i Interaktionsdesign II

Sammanfattning

Behörighetskrav

30hp från termin 1 inom programmet Interaktionsdesign 180hp.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017

Kurskod:
KD406A version 2
Engelsk benämning:
Interaction design: Methods of Interaction Design II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Fastställandedatum:
16 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017

Förkunskapskrav

30hp från termin 1 inom programmet Interaktionsdesign 180hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet interaktionsdesign och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i interaktionsdesign.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska få fördjupade kunskaper och erfarenheter kring att praktiskt arbeta med metoder för interaktionsdesign och att arbeta efter en användarcentrerad designprocess.

Innehåll

Kursen kombinerar teori med praktiska designuppgifter. Särskilt fokus ligger på att arbeta efter specifika metoder för att lära sig identifiera och förstå brukskontexter, problemområden och hur brukare kan involveras i designprocessen. De inledande designuppdragen är begränsade så studenterna främst övar på metoderna. Under den senare delen av kursen genomförs ett friare designprojekt där även en prototyp tas fram.
Kursen är indelad i följande delmoment:

  1. Designuppdrag i grupp (3,5hp)
  2. Seminarier (1,5hp)
  3. Individuell skriftlig inlämning (2,5hp).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha visat

  1. Förmåga att arbeta med en användarcentrerad designprocess och utifrån ett specifikt uppdrag använda lämpliga interaktionsdesignmetoder.
  2. Förmåga att involvera en målgrupp i ett projekt för att kunna identifiera problemområde och brukskontext.
  3. Förmåga att presentera och kommunicera designresultat och designkoncept på ett för målgruppen relevant sätt.
  4. Förmåga att reflektera över, och ha en kritisk hållning till hur olika interaktionsdesignmetoder och designbeslut kan påverka målgruppen.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning och praktiska designuppgifter.

Bedömningsformer

Studenten blir examinerad genom:

  1. Designuppdrag i grupp: Inlämning i form av skriftlig uppdragsrapport från designuppdragen, (Lärandemål 1, 2, 3).
  2. Seminarier: Aktivt deltagande i seminarier (Lärandemål 4).
  3. Individuell skriftlig inlämning: Studenten reflekterar kring sitt eget lärande i relation till kursens designuppdrag och kurslitteratur (Lärandemål 4).
När ovanstående kriterier uppfylls på ett tillfredsställande sätt ges betyget godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Följande är rekommenderad litteratur och läromedel för kursen. Kompletterande artiklar och litteratur omfattande 50-100 sidor kommer att lämnas ut under kursens gång.


Elizabeth Goodman, Mike Kuniavsky, and Andrea Moed. 2012. Observing the User Experience: A Practitioner’s Guide to User Research. 2nd Edition. Saint Louis : Elsevier Science, 2012.

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker vid kursens slut.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,