Interaktionsdesign:Programmering II

Sammanfattning

Behörighetskrav

30hp från termin 1 inom programmet Interaktionsdesign 180hp.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017

Kurskod:
KD405A version 2,1
Engelsk benämning:
Interaction design: Programmering II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
14 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
14 december 2016

Förkunskapskrav

30hp från termin 1 inom programmet Interaktionsdesign 180hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet interaktionsdesign och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i interaktionsdesign.

Syfte

Kursen skall ge grundläggande förståelse och färdighet i programmering ur en interaktionsdesigners perspektiv.

Innehåll

Kursen är uppdelad i två moment:

  1. Individuellt arbete I form av föreläsningar, laborationer och seminarier (6 hp)
  2. Projektarbete (1,5 hp)
Det inledande momentet är en praktisk och teoretisk orientering i programmering av interaktiva upplevelser och grundläggande principer för klientserverprogrammering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha visat

  1. Förståelse för och kunskap om de grundläggande principerna för att skapa interaktiva upplevelser och för principerna bakom klient server programmering.
  2. Förmåga att i grupp kunna konstruera en komplett mindre applikation med ett grafiskt gränssnitt samt underliggande logik.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier samt projektarbete.

Bedömningsformer

Delmoment 1 examineras genom 7 laborationer som samtliga ska vara godkända (lärandemål 1 5 hp) och 2 seminarier som båda ska vara godkända (lärandemål 1, 1 hp).

Delmoment 2 examineras genom inlämning av en i grupp konstruerad applikation, där studenten individuellt bidragit till färdigställandet (lärandemål 2, 1,5 hp).

För omprov av moment 2 råder särskilda förhållanden eftersom det bygger på aktivt deltagande under bestämda tidsperioder i specifikt projekt. Det gör att eventuella omprov erbjuds enligt studenternas rättigheter till provtillfällen, men då sker justeringar av den aktuella uppgiften, eftersom den inte kan ges samma förutsättningar som under det ordinarie tillfället

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Marijn Haverbeke,”Eloguent JavaScript" (2015), No Starch Press.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,