Interaktionsdesign: Fysiska prototyper

Sammanfattning

Behörighetskrav

30hp från termin 1 inom programmet Interaktionsdesign 180hp.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017

Kurskod:
KD404A version 2
Engelsk benämning:
Interaction Design: Physical Prototyping
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Fastställandedatum:
16 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
20 november 2015

Förkunskapskrav

30hp från termin 1 inom programmet Interaktionsdesign 180hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet interaktionsdesign och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i interaktionsdesign.

Syfte

Att skapa prototyper med material såsom papper, kartong och video är sedan länge en väl etablerad praktik i interaktionsdesign. Det är viktigt för designers att förstå hur prototyper fungerar i en designprocess och hitta egna motiv för att prototypbyggande. I detta avseende hjälper design-litteratur och kritiska reflektioner till att kontextualisera praktiken att skapa prototyper inom området.

Innehåll

Kursen introducerar studenterna till teoretisk begreppsbildning runt prototyper och bygger på designteori relaterad till interaktionsdesign. Tekniker för att skapa prototyper med fysiska material introduceras dessa kommer att vara till nytta under hela programmet. Studenter integrerar sina kunskaper och perspektiv i ett kortare projektarbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. Formulera olika motiv för prototypskapande och relatera dessa motiv till fysiska prototyper
2. Visa på egna fysiska prototyper skapade med material som används i kursen
3. Att kunna samarbeta för att planera, genomföra och kommunicera ett småskaligt projekt där man skapar fysiska prototyper
4. Planera och samarbeta med användare i relation till en fysisk prototyp, och analysera och reflektera över resultaten

Arbetsformer

Kursen är baserad på föreläsningar och praktiskt skapande av prototyper individuellt och i grupp.

Bedömningsformer

Reflektiv text (4 hp, lärandemål 1, 2)
I den första fasen av kursen lär sig eleverna praktiska tekniker för prototypskapande med hjälp av flera typer av material. Uppgifterna kopplade till detta handlar om att utforska materialen. Studenterna dokumenterar sitt arbete och sina reflektioner i en text och avslutar med en essä som riktar in sig på teoretiska begrepp och praktisk erfarenhet. Texten bedöms som en enda enhet som täcker alla praktiska uppgifter i den första fasen.

Prototyping project (3,5 hp, lärandemål 3,4)
Arbete i grupp i förhållande till ett formulerat projektuppdrag, studenter planerar och genomför ett småskaligt fysiskt prototyp-projektet, detta inkluderar samverkan med användare. Processen och resultaten av projektet kommuniceras i en rapport och en kort presentation.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studenter kan bli tvungna att betala för en mindre mängd ytterligare fysiskt material inom kursens ram.

Följande är obligatoriskt material, som kommer att användas för denna kurs och för den följande kursen digitala prototyper:
  • Valentine, L. (2013) Prototype: Design and craft in the 21st century. Bloomsbury Academic, London

Ytterligare litteratur kommer under kursen, bland annat:
  • Houde, S., & Hill, C. (1997). What do Prototypes Prototype? In Handbook of Human Computer Interaction (2nd ed., pp. 367–381). Elsvier Science. doi:10.1016/B978- 044481862-1.50082-0

Kursvärdering

En muntlig kursutvärdering görs i helklass vid slutpresentationen. Efter detta moment sker görs en skriftlig kursutvärdering tillgänglig via som tillåter anonyma svar.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,