Interaktionsdesign: Forskning i interaktionsdesign

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016

Kurskod:
KD403A version 2
Engelsk benämning:
Interaction design: Research in Interaction Design
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 maj 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet interaktionsdesign och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i interaktionsdesign.

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla studenternas vetenskapliga förmåga, med fokus på huvudområdet interaktionsdesign. I detta ingår t.ex. att arbeta med vetenskaplig litteratur, konstruera argument och skriva akademisk text.

Innehåll

Studenterna introduceras till vetenskapsteori och till vetenskapligt förhållningssätt i relation till forskning inom interaktionsdesign. Vi problematiserar betydelsen av kunskapande och hur det kan tillämpas i en designprocess. Forskning i interaktionsdesign introduceras genom ett urval samtida och klassiska interaktionsdesigntexter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
1. Kunna rama in och beskriva ett befintligt forskningsämne inom området interaktionsdesign, och presentera detta i en uppsats,
2. Kunna välja texter för att stödja ett argument,
3. Kunna föra ett resonemang grundat i relevant litteratur,
4. Visa förmåga att skriva akademiska texter (ordval, formatering, argumentation, referensteknik och struktur).

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar och självständigt arbete. Studenterna utvecklar sin vetenskapliga kompetens inom ramen för en skriftlig uppsats inom ett interaktionsdesignämne.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom bedömning av en uppsats inom ett valt forskningsområde inom interaktionsdesign (Lärandemål 1-4).

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Muratovski, G. (2016) Research for Designers: A Guide to Methods and Practice. Sage Publishers

Rienecker, L. and P. S. Jörgensen (2014) Att skriva en bra uppsats. Liber.

Blomström, V. and J. Wennerberg (2015) Akademiskt läsande och skrivande. Studentlitteratur.


Ytterligare forskningstexter introduceras i samband med föreläsningar och uppsatsämnen.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,