Interaktionsdesign: Forskning i interaktionsdesign

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2015

Kurskod:
KD403A version 1
Engelsk benämning:
Interaction design: Research in Interaction Design
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Fastställandedatum:
09 mars 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet interaktionsdesign och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i interaktionsdesign.

Syfte

Kursen syftar till att brett introducera grunderna för vetenskapligt och akademiskt arbete samt att introducera ämnet interaktionsdesigns framväxt och dess relation till vetenskapsteori. Inom ramarna för kursen introduceras akademiskt skrivande inom ämnet interaktionsdesign. Kursen är kopplad till, och fungerar som förberedande till kursen Forskningsmetoder i interaktionsdesign.

Innehåll

Kursen inleds med en serie föreläsningar som introducerar ämnet vetenskapsteori, dess framväxt samt kriterier för vetenskaplighet. Föreläsningarna introducerar i det sammanhanget även ämnet interaktionsdesigns framväxt samt dess relation till vetenskapsteori. Som förberedelse för uppsatsskrivandet ingår introducerande föreläsning, undervisning om litteratursökning, ett seminarium runt utvalda texter från samtida forskning inom interaktionsdesign samt en workshop runt struktur för akademiskt skrivande för interaktionsdesign. Kursen avslutas med att studenterna skriver en eggen uppsats inom ett specifikt forskningsområde inom interaktionsdesign. Skrivandet stöttas med handledning av lärare. Som ett sista moment ger studenterna också konstruktiv kritik på någon annan students uppsats.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha visat

  1. Kunskap om grundläggande begrepp inom vetenskapsteori, ämnets framväxt samt förhållande till ämnet interaktionsdesign.
  2. Kunskap om grundläggande begrepp inom designteori, samt deras förhållande till vetenskapsteori.
  3. Förmåga att genom teoretisk orientering få översikt över ett specifikt forskningsområde inom interaktionsdesign.
  4. Kunskap om grundläggande krav för akademiskt skrivande inom interaktionsdesign.
  5. Förmåga att skriva en grundläggande överblick inom ett specifikt forskningsområde inom interaktionsdesign.
  6. Förståelse för vikten av ett kritiskt förhållningssätt inom teknik- och designfrågor.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarium och självständigt arbete

Bedömningsformer

Kursen examineras genom bedömning av uppsats inom valt forskningsområde inom interaktionsdesign (Lärandemål 1-6).

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Thurén, Torsten (1991): Vetenskapsteori för nybörjare. Tiger förlag.
Siv Strömquist (2014): Konsten att tala och skriva (Kapitel 11-33: Konsten att skriva & Regler och råd).
200-300 sidor litteratur, varav minst tre forskningsartiklar, som inhämtats genom egen litteratursökning.
Till detta tillkommer aktuella forskningspublikationer som väljs av lärare

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker vid kursens slut

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Henrik Svarrer Larsen, Kursansvarig
Telefon: 040-6658603
Susanne Sjögren, studieadministratör
Telefon: 040-6657596